Frågor om tasawwuf – Abdassamad Clarke

december 6, 2011 Kommentarer inaktiverade för Frågor om tasawwuf – Abdassamad Clarke
Frågor om tasawwuf – Abdassamad Clarke

Hajj Abdassamad Clarke antog islam 1973 inför sheikh Abdalqadir as-Sufi, som är sheikh inom Shadhili-Darqawi tariqan och grundare till Al-Murabitun, och har alltsedan dess varit hans elev. Hajj Abdassamad besökte Sverige i oktober 2001 som inbjuden föreläsare vid Al Ghazali-institutets Seminarium om översättning av islamiska texter.

1. Vad är tasawwuf?
Tasawwuf har kallats ”vetenskapen om att färdas till Konungen” och ”vetenskapen om hur man avväpnar sitt ego (nafs)”. Det är vägen till kunskap om Allah, den Välsignade, den Upphöjde, som är fastlagd i Koranen och Sunnah. Tasawwuf bygger på att noga följa Shari’a och Sunnah, både under vägens gång och efter att ha nått fram till målet. I vår tid innebär det även att föra religionen vidare till platser där den tidigare inte funnits och att återupprätta den där den försvagats eller förvanskats.

2. Är det nödvändigt att ägna sig åt tasawwuf ?
Många lärda har sagt att det är obligatoriskt för varje enskild muslim, man som kvinna, att tillägna sig vetenskapen om tasawwuf, eftersom det innebär att man renar sitt ego från dåliga karaktärsegenskaper som kan leda till Elden och odlar de goda egenskaper som leder till Paradiset.

3. Vad är dhikr?
De shari’a-lärde har sagt att dhikr (åminnelse av Allah) är det som religionen egentligen kretsar kring, och att varje gudstjänsthanlingarna utgör ett slags dhikr, liksom varje handlng som innebär att man lämnar olydnaden gentemot Allah och vänder sig till Honom i lydnad, vilken form en sådan handling än tar sig. Därutöver är det klart belagt i Koranen att det är lovvärt att ofta upprepa meningar som ” Laa ilaha illa’llah” (det finns ingen gud utom Allah). Han (de Välsignade och Upphöjde) säger t.ex.: ”O ni som tror, åminns Allah ofta och mycket”, och många andra ayat (koranverser) med samma betydelse. Det finns också många hadith (uttalanden av Profeten Muhammad, fred och välsginelser vare med honom) som rekommenderar ett visst antal gånger man bör upprepa detta, hundra eller tusen. Dhikr indelas i tyst dhikr dhikr som uttalas högt, enskild dhikr och dhikr som utförs i grupp. Den sökande har stor glädje och nytta av att sitta tillsammans med andra i en dhikr-cirkel, men för att göra riktiga framsteg är det oundgängligt att han eller hon också ägnar en viss tid – helst på natten – åt att sitta i enskildhet och åminnas Allah. Man börjar med att göra detta en kort stund varje dag, och bygger sedan på detta efterhand.

4. Vad menas med wird?
Wird, hizb eller wazhifah är den bestämda mängd dhikr, böner, Koranverser och välsignelser över Profeten Muhammad (fred och välsignelser vare med honom) som sökaren läser varje dag. Det kan också innefatta andra frivilliga böner som utförs regelbundet, som t.ex. tahajjud (bön om natten) eller salat ad-duha (förmiddagsbön) eller vissa utdrag ur Koranen som reciters. Wirdens utformning varierar från sheikh till sheikh och från tariqa till tariqa.

5. Är det nödvändigt att följa en sheikh?
Ingen av de islamiska vetenskaperna kan man lära sig enbart ur böcker, och detta gäller i särskild hög grad tasawwuf. Därför är det nödvändigt att ha en sheikh som lärare. Sufierna säger att den som inte följer någon sheikh har shaitan (djävulen) som sin sheikh.

6. Vad är en silsilah?
Silsilah är den överföringskedja som visar att sheikhen/läraren kan återföra sin kunskap till den Bäste i Skapelsen, må Allah välsigna honom och ge honom frid.

7. Vad är en tariqah?
Tariqah (plural: turuq) betyder egentligen ’väg’, men ordet används allmänt som ett samlingsnamn för de läror som praktiseras inom en viss sufi-orden eller någon av dess förgreningar. Sheikh al-Fayturi of Benghazi, må Allah vara nöjd med honom, har sagt att ”At-turuq wahidah” – (de olika) vägarna är en.

Kommentarer avstängda.