Att gå bortom svart och vitt – en betraktelse av det umayyadiska arvet

december 10, 2011 Kommentarer inaktiverade för Att gå bortom svart och vitt – en betraktelse av det umayyadiska arvet
Att gå bortom svart och vitt – en betraktelse av det umayyadiska arvet

Nu i vår samtid, i moderniteten, när vi blickar tillbaka på islams första skede, må vi inrömma att vår syn på det faktiska blivit grumligt eftersom vi är dömda att betrakta historien genom senare generationers perspektiv. Detta är allt som oftast fallet, och alldeles särskilt så när vi blickar tillbaka på den glorifierade ‘abbasidiska eran som presenteras som en gyllende epok. Det var visserligen under den’abbasidiska tiden som ”Islam” fastställdes i dess nutida form och denna systematisering kan vi i mångt och mycket tacka perserna för, då makten försköts österut till Irak. Det är faktiskt så att en av dessa omstruktureringar är vad vi kan benämna som sakraliseringen av det ”islamiska”. Vi ser under umayyadisk tid att den stora samlingsmoskén, al-Jami’, alltid innehaft rollen som stadshus eller forum där det politiska och det sociala kunde diskuterats i häftiga debatter. Det var där politiska beslut togs och det var där ledarskapet tillkännagavs.

Under ‘abbasidisk tid förändrades moskén sålunda alltmer till en sakral plats, något som hörde bön och andakt till, och den politiska plattformen fjärmades följdaktligen. Det vi egentligen kan observera iscensatt av ‘abbasiderna var en privatisering av islam och skapandet av en tjänstemannastab inte olikt ett officiellt prästerskap bestående av ‘ulama med statlig uppbackning. De lärde antingen fjäskade för eller ignorerade härskarna vilket också medförde att de avlägsnade sig från det politiska. Religionen blev således mer av en privatsak. Resultatet blev en sakta förlamning av den muslimska världen efter dess första expansiva fas. Energin vändes inåt. Utan tvivel ledde detta också till att de sufiska ordnarna blomstrade och de övertog rollen. Det var sufierna som stod för islams fortsatta expansion fram tills dess att de turkiska folken omfamnade islam och tillförde ny potent näring.

Vi måste alltså nyktert erkänna att den ’abbasidiska propagandan förvanskat vår syn på den umayyadiska tiden så att vi har bringats till att glömma deras bedrifter. Eftersom deras huvudstad var förlagd i Damaskus var umayyadernas fokus riktat mot medelhavet och de kom slutligen till att göra medelhavet till ett muslimskt innanhav. Det är därför inte överraskande att det var den siste umayyadiske ättlingen, ‘Abd ul-Rahman ad-Dakhil, som etablerade vad som skulle komma att bli det andalusiska kalifatet efter hans hårresande flykt undan den ‘abbasidiska anstormningen. Det är trots allt under umayyaderna som vi kan se fusionen mellan det arabiska bejakandet av individualismen, att lyda under den främsta av likar, och det europeiska arvet i form av det bysantiska kulturen.


'Aisha Bewley, översättare och forskare i islams historia.

Omtolkat till svenska av Abdussalaam Nordenhök

'Aisha Bewley har bl a översatt:

The Tawasin av Mansur al-Hallaj, Diwan Press, 1974; The Islamic Book of the Dead, Diwan Press, 1977; The Meaning of Man by ‘Ali al-Jamal of Fez, Diwan Pess,

1977; Self-Knowledge (Commentaries on Sufic Songs), Diwan Press, 1978; The Darqawi Way (Rasa’il Mawlay al-’Arabi ad-Darqawi), Diwan Press, 1979; The Diwans of the Darqawa, Diwan Press, 1980; The Subatomic World in the Qur’an, Diwan Press, 1980; The Invocations of Shaykh al–’Alawi, Diwan Press, 1980;The Seals of Wisdom (Fusus al-Hikam) by Ibn al-’Arabi, Diwan Press, 1980; Signs on the Horizons: The Sun, the Moon, the Stars, Zahra Publications, 1981; Muwatta’ of Imam Malik (översatt tillsammans med Ya’qub Johnson), Diwan Press, 1982. New revised edition, Kegan Paul International, 1989; Muhammad Messenger of Allah (ash-Shifa’ of Qadi ‘Iyad), Madinah Press, 1991; Women of Madina, Vol. 8 of Tabaqat Ibn Sa’d, TaHa 1995; Handbook on Islam, Iman, Ihsan (en översättning av Kitab Usul ad-Din och Kitab ‘Ulum al-Mu’amala av Shaykh ‘Uthman dan Fodio), Diwan Press, 1980, Madinah Press, 1996;Defence Against Disaster, Qadi Abu Bakr ibn al-’Arabi, Madinah Press, 1996; Men of Madina, Vol. 7 of Tabaqat Ibn Sa’d, TaHa 1997; Glossary of Islamic Terms, TaHa, 1998,  The Soul’s Journey After Death, Ibn al-Qayyim, Dar at-Taqwa, 1987; The Jinn in the Qur’an and the Sunna, Mustafa Ashour, Dar at-Taqwa, 1989; Stories from Islamic History for Children, Abul-Hasan Ali Nadwi, UK Islamic Academy. 1992; Stories of the Prophets, Abul-Hasan Ali Nadwi, UK Islamic Academy, 1993; Muhammad, the Last Prophet, Abul-Hasan Ali Nadwi, UK Islamic Academy, 1993; Fate and Predestination, Muhammad al-Sha’rawi, Dar at-Taqwa, 1994; Good and Evil, Muhammad al-Sha’rawi, Dar at-Taqwa, 1994; The Interpretation of Dreams, Ibn Sirin, Dar at-Taqwa, 1994; How Allah Provides, Muhammad al-Sha’rawi, Dar at-Taqwa, 1994; Magic and Envy, Muhammad al-Sha’rawi, Dar at-Taqwa, 1994; The World of the Angels, ‘Abdu’l-Hamid Kishk, Dar at-Taqwa, 1994; The Laws of Marriage in Islam, Muhammad Rafit ‘Uthman, Dar at-Taqwa, 1994; Dealing with Lust and Greed, ‘Abdu’l-Hamid Kishk, Dar at-Taqwa, 1995;The Water of Zamzam, Dar at-Taqwa, 1996;Yajuj and Majuj, Dar at-Taqwa, 1997; The Mahdi, Dar at-Taqwa, 1997; The Day of Rising, Layla Mabruk, Dar at-Taqwa, 1997. The four Imams av Shaykh Abu Zahra. The Noble Qur'an, a new rendering of its meanings in english, tillsammans med hennes make Shaykh Abdalhaqq Bewley.

Hon har även översatt en rad böcker som ännu inte är utgivna:

Ibn Juzayy al-Kalbis tafsir (Kitab at-Tas-hil li’Ulum at-Tanzil); Tartib al-Madarik av Qadi ‘Iyad; Governance according to the Prophet (at-Taratib al-Idariyya) av ‘Abdu’l-Hayy al-Kattani; Bustan al-’Arifin av Imam an-Nawawi; Sihhat Usul Madhhab Ahli’l-Madina av Ibn Taymiyya; Ibn Abi Zayd al-Qayrawanis Risala (översatt tillsammans med Yasin Dutton); The Science of Qur’an Recitation (‘Ilm tajrid al-Qur’an) av Shaykh Muhammad Hisham al-Burhani; The Chess Game of the Gnostics av Muhammad ibn al-Hashim at-Tilmansani; Ibn al-’Arabis samlade verk bl a; Futuhat al-Makkiyya, Dala’il al-Khayrat av Imam al-Jazuli; Ibn ‘Ata’llahs välkända Hikam; The Crown of the Bride (Taj al-’Arus) av Ibn ‘Ata’llah; The Dropping of Management of Affairs (Isqat at-Tadbir) av Ibn ‘Ata’llah; Ismu’l-Mufrad av Ibn ‘Ata’llah; The Defense of the Sunna av Shaykh Muhammad b. Abi Madyan ash-Shinjiti.
Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari; The Riyad as-Salihin av an-Nawawi; Sahih al-Bukhari; Tadhhib al-Akhlaq av Shaykh ‘Abdu’l-Hayy Fakhru’d-din al-Hasani; Al-Fiqh al-Muyassir av Ahmad ‘Ashur; och Mukhtasar at-Targhib wa’t-Tarhib av Ibn Hajar.)

zp8497586rq

Kommentarer avstängda.