Allah existerar utan en plats

april 19, 2012 45 Kommentarer »
Allah existerar utan en plats

Imam och Hafidh Ahmad Ibn al-Husayn al-Bayhaqiyy (d. 458 AH) sade i sin bok ’Al-Asma’ was-Sifat’ (Allahs namn och attribut): En del av våra kompanjoner använde profetens (Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam) yttrande,

”Du är:

adh-Dhahir (Manifesterad) och det finns inget ovanför Dig, och Du är al-Batin (Dold) och det finns inget under Dig”, som bevis för att vederlägga konceptet som tilldelar en plats åt Allah. Eftersom det inte finns något ovanför Honom och inget under Honom drog de slutsatsen att Allah existerar utan en plats.

45 kommentarer

 1. Samir Muric 7 maj, 2012 på 04:09 - Reply

  Haqq!

 2. Abdurrahman 5 augusti, 2012 på 19:27 - Reply

  En man som ville befria sin slavflicka förde henne till Allâhs sändebud (frid vare med honom). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade henne: ”Var är Allâh?” Då svarade hon: ”Ovanför himlen, han sade ”Vem är jag”? Vilket svarade: ”Du är Allâhs sändebud” Då sade han Allâhs sändebud (sallaAllâhu ’alayhi wa sallam) till han som hämtat henne: ”Frigör henne, för sannerligen är hon en troende.” (Muslim, Abu Dâwûd, Ahmad i sin Musnad)

  ”Kan ni vara säkra på att Han, som är i himlen, inte låter jorden [rämna under er och] uppsluka er? Se hur den [redan] skälver och skakar!” [Koranen 67:16]

  ”Eller kan ni vara säkra på att Han, som är i himlen, inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår [allvaret i] Min varning” [Koranen 67:17]

 3. Abu 'Abdillah al-Albani 21 september, 2012 på 09:20 - Reply

  Hur kommer dig sig att du inte läget upp det jag skrev?
  Var sanningen för bitter för dig?

  • Mohammad Khalil 21 september, 2012 på 15:06 - Reply

   Bismillah,

   Varsågod. Vederlägg källhänvisningen till dessa citat. Jag har många andra.

   In his book ’Al-Fiqh al-Absat’ the great Imam and Mujtahid Abu Hanifah an-Nu^man Ibn Thabit who died in the hijri year 150 said: Allah existed eternally and the place did not. Allah existed eternally before creating the creation. Allah existed eternally without a place or any other creation and He is the Creator of everything.

   The great Imam and Mujtahid Muhammad Ibn Idris Ash-Shafi^iyy who died in the hijri year 204. He said: Allah the Exalted existed eternally and the place did not. It is intellectually impossible for change to occur in His Self or for alteration to happen in His Attributes. This was Related by Imam az-Zabidiyy in his book ’Ithaf as-Sadatil-Muttaqin’. Furthermore, Imam Ahmad Ibn Hambal who died in the hijri year 241 never attributed a direction to Allah.” Related by Imam Ibn Al-Jawziyy in his book Daf^ Shubhatit-Tashbih’.

   Imam Abu Ja^far at-Tahawiyy who died in the hijri year 321. He said In his book ’al-^Aqidah at-Tahawiyyah’: Allah is clear of all boundaries, extremes, sides, organs, and instruments. The six directions do not contain Him, as they contain all created things. Furthermore, In his well-known book ’Sahih Ibn Hibban’, Al-Hafidh Muhammad Ibn Hibban who died In the hijri year 354 said: Allah existed eternally and there was no time or place.

   Shaykh Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazaliyy who died in the hijri year 505. He said In his book ’Qawa^id al-^Aqaid’ : Allah, the Exalted, is clear from containment in place and is clear from restriction by time. Rather, He existed eternally before creating the time and place, and He is still existent as He eternally was (i.e. without a place). Moreover, In his book ’al-Qabas fi sharh Muwatta Malik Ibn Anas’ the great malikiyy scholar from Andalusia, al-Qadi Abu Bakr Ibn al-^Arabiyy who died in the hijri year 543 said: ”Allah, Who is Al-Bari (The Creator) is clear from the limitation of the six directions.

   Imam Fakhrud-Din ar-Raziyy who died in the hijri year 606 AH. He said In his book of the explanation of the Quran known as ’at-Tafsir al-Kabir’: Regarding the verse { وهو العلي العظيم } it is impossible for the meaning of the word ’^Aliyy’, when attributed to Allah, to refer to aboveness in terms of an upward direction or place. Hence, this mandates that the meaning of the word ’^Aliyy’ is that Allah is high in status and degree and is clear of resembling the creation. Furthermore In his book ’Mulhat al-I^tiqad’ Shaykh ^Izzud-Din Ibn ^Abdis-Salam who died in the hijri year 660, said: Allah is not a body and thus Has no form, He is not an entity and thus Has no measured limits. He does not resemble anything and nothing resembles Him. The six directions do not contain Him, nor do the earths and skies enclose Him. He existed eternally before creating the creations. He created time, and He still exists as He eternally was (i.e. without a place).

   In his book ’Fath al-Bari’ the great shafi^iyy scholar alHafidh Ibn Hajr al-^Asqalaniyy, who died in the hijri year 852 said: attributing Al-^Uluww which means (Aboveness) to Allah is in reference to the status and degree and not the place.

   Al-Hafidh Jalalud-Din ^Abdur-Rahman Ibn Abi Bakr As-Suyutiyy Ashafi^iyy who died in the hijri year 911. He said In his book ’Al-Iklil fis-tinbat at-Tanzil’: The Ayah : {ليس كمثله شيء} holds within it a refutation to the creed of those who liken Allah to the creation and a confirmation that Allah is not a mass, body, colour, or shape and that He does not occupy a space or conform to time.

   Använd din ’aql och följ med i resonemanget som framförs i detta klipp: http://www.youtube.com/watch?v=4GJ-Og56R2w

 4. Samir Muric 21 september, 2012 på 15:11 - Reply

  Bismillah.

  @Abdurrahman & Abu’Abdillah al-Albani,

  Innan jag inleder mitt svar på det du vill komma med, vill jag be dig att ha tålamod och hysa goda tankar för dina bröder – de försöker inte fly från ”sanningen” (vilket din förståelse INTE är), utan snarare inte är så aktiva med att följa upp varenda kommentar på deras artiklar.

  Vidare,

  Den första hadithen som du citerade, visar bara på din okunskap i både ilm al-hadith, men även ’aqidah. – Ingen av de tidiga klassiska verken har överhuvudtaget använt den hadithen som grund för ’aqidah, utan snarare exempel som de sedan förklarat hur en bokstavlig förståelse av hadithen i fråga inte är korrekt.

  Hadithen i sig är ahad (återberättas av en sahabi) och den återberättas i olika versioner, en säger att hon var stum, en annan att hon inte var arab, o.s.v. Vilket klart och tydligt ger rum för oliktänkande och förklaringar som inte överrensstämmer med din bokstavliga förståelse.

  Om du kan arabiska (eller bosniska – subtitles i följande video) – kan du få ahlul sunnahs svar och förklaring på hadithen du citerar, av Dr. Sa’eed Foudah (doktorand i ’aqidah och en av vår tids största ’ulamah i ’aqidah al-hamdulillah):
  http://www.youtube.com/watch?v=wcTswLrNhAw&feature=plcp

  Likaså, en engelsk (med svensk subtitles) förklaring på hadithen ifråga, av Mufti Abdurrahman ibn Yusuf Mangera (England):
  http://www.youtube.com/watch?v=iUmgI7aapQg

  Vidare,
  De två verserna som du citerar, har du helt och hållet missförstått, INGEN av de klassiska lärda i ’aqidah tolkade de verserna bokstavligt att innebära att Allah är I HIMMELEN, utan andra förklaringar, om du är så ärlig som du hävdar, visa oss vad klassiska lärda i tafsir sade om denna verserna (ISTÄLLET FÖR ATT ENDAST NÄMNA VERSRNA) – t.ex. imam al-Qurtubi (i hans tafsir), Imam as-Suyuti (i hans tafsir al-jalalayn) och andra.
  Faktumet är att imam Nawawi i sin kommentar på Muslims hadithsamling håller med Qadi ’Iyad om att orden ”i himmelen” i versen som du först nämnde tolkas figurativt och INTE BOKSTAVLIGT. Likväl säger korankommentatorn Abu Hayyan al-Andalusi samma sak i hans Bahr al-muhit (8:302).

  Jag ska vara snäll och ge dig Qurtubis förklaring av den första versen – och hoppas att du är ärlig inför Allah och läser den -HELA!-
  This may mean: ”Do you feel secure that He Who is the Creator of whomever is in the heavens will not make the earth swallow you, as He did Korah?” The more exacting hold that ”in the heavens” signifies: ”Do you feel secure from Him who is over the heavens,” just as Allah says: ”Journey in the earth” (9:2) meaning over it; not over it by way of physical contact or spatialization, but by way of omnipotent power and control. Another position is that it means: ”Do you feel secure from Him Who holds sway over (`ala) the heavens,” i.e. just as it is said: ”So-and-so is over Iraq and the Hijaz,” meaning that he is the governor and commander of them. The hadiths on this subject are numerous, rigorously authenticated (sahih), and widely known, and indicate the exaltedness of Allah, being undeniable by anyone save an atheist or obstinate ignoramus. Their meaning is to dignify Allah and exalt Him above what is base and low, to characterize Him by exaltedness and grandeur, not by being in places, particular directions, or within limits, for these are the qualities of physical bodies. The hands are only raised skyward when one supplicates because the sky is from whence divine revelation descends and rains fall, the place of purity and the wellspring of the purified ones of the angels, and that the works of servants are raised to it and over it is the Throne and His Paradise, just as Allah has made the Ka`ba the direction of supplication and prayer. He created all places and has no need of them. He was without space or time in His beginningless eternality before creating space and time, and is now as He ever has been. (al-Jami` li ahkam al-qur’an (18:216)

  Här är även vad Ibn Hadjar säger angående användningen av ”fi (i)” i det arabiska språket (i hans fath al bari):
  Bayhaqi mentioned Abu Bakr al-Dab`i’s saying that the Arabs use ”in” (fi) in place of ”over,” as in Allah’s saying: ”Roam over (fi) the earth” and ”I shall crucify you over (fi) the trunks of the palm-trees.” Likewise, Dab`i says, ”In the heaven” means ”Over the Throne above the heaven, as stated in the sound reports… And by including the hadith of Ibn `Abbas containing the words: ”Lord of the mighty Throne” into this chapter, Bukhari warned those that might predicate spatial elevation to Allah (`uluw fawqi) that both the direction in which the heaven is believed to be and that in which the Throne is believed to be are created, lorded over, and brought into existence by Allah Who existed before all that and before everything else. Thus these places were created, and his existence, being eternal without beginning, precludes reference to him as being bounded by them. And Allah knows best. (Fath al-Bari, Tawhid ch. 23 last paragraph)

  Och en sak till, den som tror att Allah bokstavligen är I eller Innanför någon – denne har antagit al-Hululiyyahs troslära – dvs. de som tror/trodde att Allah är innanför – i – Sin skapelse (må Allah bevara oss)

  Det finns mer att säga, men ovanstående räcker.

 5. Abu 'Abdillah al-Albani 22 september, 2012 på 21:33 - Reply

  @Samir Muric
  Bismillah.

  Be Mohammad Khalil att lägga upp mina upplägg så har du svaret på ditt upplägg.

  —————–

  Fråga: Vad är domen för att säga ”Allâh fanns när det inte fanns någon plats”?

  Svar: Liknande förnekelse härrör ofta från retorikerna oavsett om de förnekar platsen eller bekräftar den. Att förneka platsen är som att bekräfta den. Att förneka Allâhs riktning är som att bekräfta den. Det finns många liknande exempel.

  Det är inte tillåtet att fördöma något av dessa uttryck förrän man vet varför de antingen förnekas eller också bekräftas.

  Syftet med uttrycket ”Allâh fanns när det inte fanns någon plats” kan vara att bekräfta att Allâh är den Förste utmed hadîthen:

  ”Allâh fanns när inget annat fanns med Honom.”

  Det vill säga när ingen annan skapelse fanns med Honom. Det råder inga tvivel om att plats (Makân) blev till med Allâhs (ta´âlâ) ord:

  إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

  ”Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.” (36:82)

  Om Allâh fanns när inget annat fanns med Honom och sedan sade till Tronen ”Var!” och den blev, betyder det att Allâh fanns när ingen plats fanns och att Han inte är i behov av skapelsen.

  Och om syftet motstrider religionen på grund av missförstånd av bevisen som definitivt bevisar Allâhs höghet och att det betyder att vi har bekräftat en plats åt Allâh, anses förnekelsen vara falsk till skillnad från den föregående bekräftelsen. Det är en stor skillnad mellan dem båda.

  När Allâh skapade skapelsen, blev platsen till. Allâh är inte behov av tid och plats. Det fordrar inte alls att Allâh är på en plats när samtliga Ahl-us-Sunnah bekräftar Allâhs höghet och säger i sin Sudjûd:

  ”Fri är min Herre, den Högste, från brister.”

  Sålunda klargörs det att det inte är tillåtet att bekräfta eller förneka ett uttryck som inte har nämnts av Allâh och Hans sändebud. I detta fall ber vi om talarens syfte. Om hans syfte stämmer överens med religionen, säger vi att Allâh har en plats utmed denna betydelse. Och om hans syfte skiljer sig från religionen, säger vi att Allâh inte alls har en plats. Vi använder oss emellertid inte av dessa termer. De har varken nämnts i Qur’ânen eller Sunnah.

  Fråga: De säger:

  ”Allâh fanns när det inte fanns någon plats och Han är där Han var innan.”

  De nämner liknande fraser och tillskriver dem Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh).

  Svar: Svaret är detsamma. Om de menar att Han inte är i behov av Sin skapelse, anses de ha rätt.

  Och om de menar, vilket de också gör, att Allâh inte är ovanför Sin tron, anses de ha felat två gånger då Allâh säger:

  ”Därefter reste Han sig över tronen.”

  Det första felet ligger i att de avser en betydelse som motstrider religionen. Det andra felet ligger att de har bifogat en obehörig mening till den föregående hadîthen:

  ”Allâh fanns när inget annat fanns med Honom.”

  Därefter lade de till ett tillägg som har en falsk berättarkedja och betydelse. Vad gäller berättarkedjan, så finns den inte alls i Hadîth-böckerna. Vad gäller betydelsen, så är även den falsk utmed det nekande sättet.

  Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
  Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (333)

  • Mohammad Khalil 22 september, 2012 på 22:23 - Reply

   Dina kommentarer med texter från Dar al-Hadith har blivit permanent raderade. Var denna kommentar ett ”svar” på min kommentar? Dvs. att citera vad Albani (d. 1999) anser vara fel aqeedah?

 6. Samir Muric 23 september, 2012 på 23:12 - Reply

  Al-Fatawah al-Hindiyyah nämner klart och tydligt att den som säger att Allah är fis-sama’ (i himmelen), med avsikt på en plats, har begått hädelse

  publicerad 2012-09-23

  Författare: Muhammad Auranghezb ’Alamgiri (må Allahs nåd vara över honom)

  Källa: Al-Fatawwah al-Hindyyah al-Ma’arufah Bi al-Fatawah al-’alamkiriyyah Fi Madhhab al-Imam Abu Hanifah al-Nu’man, vol. 2, sid. 359

  ”Och om han säger: ”Allahu fis-sama'” (Allah är i himmelen), [finns det två fall]: Om han bara avsåg att upprepa vad som uppenbarligen har nått [oss] i texterna, begår han inte hädelse, men om han avsåg platsen, begår han hädelse.” [1]

  ___________________________________

  Nedan följer fotnot:

  [1] Fatwan här säger att om personen säger ”Allahu fis-sama’, kan det vara hädelse beroende på vad han åsyftar. Man ska därför inte tro att detta bara är en fråga om översättning. Verser i Koranen som ”Allahu fis-sama'” har specifika tolkningar och förklaringar och den bokstavliga förståelsen (dvs. att Allah skulle vara i himmelen) är inte korrekt och kufr (hädelse). Detta därför att man då förstår Allah att vara begränsad, vilket är hädelse då Allah som är Skaparen av begränsingar, inte har begränsningar för Sig. Al-Fatawah al-Hindiyyah är en samling av fatawah från Hanafilärda från den asiatiska kontinenten (särskilt Indien), som samlar nästan alla av skolans uttalanden och som i över 300 har varit en referens med domar enligt Hanafiskolan. Denna fatawahsamling skrevs ihop av över 350 lärda, över 300 år sedan med hjälp av sultanen då, Sultan Aurangzeb (även kallad för ’Alamgiri) (dog 1707).

 7. Samir Muric 24 september, 2012 på 00:02 - Reply

  Mullah ’Ali al-Qari återberättar Abu Hanifas uttalande som förklarar de som säger: ”jag vet inte om Allah är i himmelen eller på jorden” som kättare

  publicerad 2012-09-24

  Författare: Mullah ’Ali al-Qari (må Allahs nåd vara över honom)

  Källa: Minah al-Rawd al-Azhar fi Sharh al-Fiqh al-Akbar, sid. 333-334 & 355, Dar al-Basha’ir al-Islamiyyah

  ”För att besvara detta [dvs. vissa falska anklagelser mot Abu Hanifah], kan vi citera Shaykhen, Imamen Ibn ’Abd as-Salam, som, i sin bok Hala l-Ramuz sade att Abu Hanifah (må Allah ha nåd över honom) sade:

  ”Den som säger: ”Jag vet inte om Allah är i himmelen eller på jorden, har begått hädelse, eftersom han har tillskrivet Allah (al-Haqq) en plats, och den som föreställer sig att Allah är på en plats är en antropomorfist (mushabbih).”

  Det råder ingen tvekan om att Ibn ’Abd as-Salam är bland de mest tillförlitliga och pålitliga lärda, det behövs därför inte att man tror på det som han återberättar.”

  [Talim.se: Vidare i samma bok, på sid. 355, säger Mullah ’Ali al-Qari (må Allah vara nöjd med honom:]

  ”De som har varit orättfärdiga, som är bland de som har ljugit om Allah, eller som hävdade saker, som inkluderade att [man] tillskrev en plats till Allah, av en riktning framför [Honom] och en bekräftelse på ett avstånd [mellan Honom och Hans skapelser], och allt som liknar detta, blir en vantroende (kafir) omedelbart.” [1]

  ___________________________________

  Nedan följer fotnot:

  [1] Imam Mullah ’Ali al-Qari (må Allah vara nöjd med honom) som levde över 400 år sedan rentvår med detta inslag i hans bok Abu Hanifah från falska anklagelser från vissa och detta uttalande är det korrekta uttalandet från Abu Hanifah. Med detta menar vi att det även cirkulerar andra versioner av detta uttalande som enligt de som sprider dessa skulle peka på att Abu Hanifah menade att den som inte vet om att Allah är i himmelen eller över himmelen är en vantroende. Ett sådant uttalande finns inte, utan är falskt och påhittat. Snarare är uttalandet ovan det som är den korrekta och autentiskt återberättade versionen av uttalandet från Abu Hanifah. Abu Hanifas uttalande är klart och tydligt: den som föreställer sig att Allah är på en plats är en kättare och att tillskriva Allah en plats eller riktning är hädelse (kufr) utan tvekan. Må Allah skydda oss från sådana föreställningar. Amin. Ahlul-Sunnahs troslära är att Allah är fri från allt Han har skapat, vare sig plats, tid, rum, begränsningar o.s.v. Han existerade evigt innan Han skapade allting och Han är som han alltid har varit – utan ett behov av plats, riktning, tid, rum, ja allt! för att existera – Allah existerar utan behov!

 8. Samir Muric 24 september, 2012 på 17:12 - Reply

  @ Abu ’Abdillah Al-Albani, du väljer att lämna salaf och khalafs traditionella Ulamah för vem? Al-Albani? Den som innoverade något i religionen, han som tillskrev Allah en ”oexisterande plats” Al-Maqam al-’Adami??? Skojjar du med mig?

  Grundarnas av de fyra lagskolorna konsensus om att det är hädelse (kufr) att tillskriva Allah en riktning eller en kropp

  publicerad 2012-09-24

  Författare: Imam Shihab al-Din Ibn Hadjar al-Haytami (må Allahs nåd vara över honom)

  Källa: Al-Minhadj al-Qawim, sid. 224

  ”Vet att al-Qarafi och andra har återberättat från al-Shafi’i, Malik, Ahmad och Abu Hanifah, må Allah belöna dem, att de som säger [om Allah] att Han är i en riktning eller att Han har en kropp, har begått hädelse (kufr) (al-qa’ilin bi dj-djihat wa al-tadjsim), och de [dvs. dessa lärda] hade rätt när de sade så.” [1]

  ___________________________________

  Nedan följer fotnot:

  [1] Imam Shihab al-Din Ibn Hadjar al-Haytami gick bort ca. 974 Hidjri – dvs. ungefär 450 år sedan. Han var en välkänd Shafi’ilärd och han var en student till den kände lärde Shaykh al-Islam Zakariyyah al-Ansari. Ovanstående citat från Ibn Hadjar al-haytami redogör att de fyra grundarna av de fyra Sunnitiska lagskolorna hade konsensus om att det är hädelse (kufr) att tillskriva Allah en riktning eller kropp.

 9. Samir Muric 24 september, 2012 på 17:14 - Reply

  @ Abu ’Abdillah al-Albani, återigen:

  Al-Hafidh al-Bayhaqi bekräftar tron att Allah existerar utan en plats

  publicerad 2012-09-23

  Författare: Imam Abu Bakr Ahmad ibn Husayn al-Bayhaqi (må Allahs nåd vara över honom)

  Källa: Al-Asma’ wa al-Sifat, sid. 400

  ”Några av våra följeslagare [dvs. andra lärda] har använt Profetens (må Allahs välsignelser och fred vara över honom) uttalande som [ännu ett] bevis för att neka en plats till Allah, som betyder: ”Du är al-Dhahir, det finns därför ingenting över Dig (أنت الظاهر فليس فوقك شيء), Du är al-Batin, det finns därför ingenting under Dig (أنت الباطن فليس دونك شيء).” Om det därför inte finns något ovanför Honom och ingenting under Honom, är det så att Han inte är på en plats.” [1]

  ___________________________________

  Nedan följer fotnot:

  [1] Hadithen som Imam al-Bayhaqi refererar till återberättas I Imam Muslims (må Allah vara nöjd med dem båda) hadithsamling. Imam al-Bayhaqi, som gick bort ca. 458 Hidjri – dvs. nästan 1000 år sedan – bekräftar så som vi ovan har påvisat Ahl al-Sunnahs troslära att Allah existerar utan en plats.

 10. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:20 - Reply

  1.

  Farao – Mu´attilahs imam

  Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah
  Källa: ad-Dâ’ wad-Dawâ’, sid. 169

  Ta´tîl, förnekelse, är en kronisk sjukdom och saknar botemedel. Därför berättade Allâh att Farao, Mu´attilahs imam, fördömde Mûsâ för att ha sagt att hans Herre är ovanför himlarna och sade:

  وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا

  ”Bygg ett högt torn åt mig, Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”1

  Abûl-Hasan al-Ash´arî argumenterade med den här versen mot Mu´attilah i sina böcker. Vi har citerat honom i andra böcker. Tal om Allâh utan kunskap och avguderi är oskiljbara.

 11. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:22 - Reply

  2.

  Den som inte tror på Allâhs höghet är en faraonisk förnekare

  Författare: Imâm Siddîq Hasan Khân al-Qanûdjî (d. 1308)
  Källa: Qatf-uth-Thamar fî ´Aqîdati Ahl-il-Athar, sid. 48-49

  Mâlik bin Anas sade:

  ”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt.”

  Ibn-ul-Mubârak blev frågad om hur man skall lära känna vår Herre. Han svarade:

  ”Genom att veta att Han är ovanför Sina himlar ovanför Sin tron och frånskild från skapelsen.”

  Detsamma sade Ahmad bin Hanbal. ash-Shâfi´î sade:

  ”Allâh beslöt Abû Bakrs kalifat ovanför Sin himmel och enade Sina vänners hjärtan om det.”

  Den som tror att Allâh är inne i himlarna och omfattad och omsluten av dem eller att Han är i behov av tronen eller någon annan skapelse eller att Han har rest Sig över tronen som skapelsen sätter sig på sin stol, är en vilseledd och okunnig innovatör.

  Den som tror att det inte finns någon dyrkad gud ovanför himlen och att det inte finns någon tillbedd gud ovanför tronen som man gör Sudjûd till och att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte steg upp till sin Herre och att Qur’ânen inte har sänts ned från Honom, är en faraonisk förnekare. Farao beljög Mûsâ när han sade att hans Herre är ovanför himlarna:

  وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا

  ”Och Farao sade: ”Bygg ett högt torn åt mig, Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.””1

  Å andra sidan bekräftade Muhammad Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) och fastslog att hans Herre är ovanför himlarna. Under Himmelsfärden lyftes han upp till Allâh. Hans Herre ålade honom att förrätta femtio böner om dagen. Han nämnde hur han gick tillbaka till Mûsâ som befallde honom att gå tillbaka för att be om reducering för hans samfund. Denna hadîth finns i de autentiska böckerna. Den som håller med Farao och motsätter sig Mûsâ och Muhammad är vilsen. Den som jämför Allâh med skapelsen är vilsen. Den som förnekar något av det som Allâh har beskrivit Sig själv med är otrogen.

  1 40:36-37

 12. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:23 - Reply

  3.

  al-Muzanî (ash-Shâfi´îs elev) om Allâhs höghet

  publicerad 31.03.2011
  Författare: Imâm Ismâ´îl bin Yahyâ al-Muzanî (d. 264)
  Källa: as-Sunnah, sid. 11-13

  Lov och pris tillkommer Allâh som har mest rätt till att nämnas och tackas. Jag prisar Honom. Han är En och Den som alla är i behov av och som inte är i behov av någon. Han har varken hustru eller barn. Han är höjder från en jämlike. Ingen liknar Honom och ingen motsvarar Honom. Han är den Hörande, den Seende, den Vetande om det uppenbara och dolda som ingen kan överväldiga, den Upphöjde.

  Han är ovanför Sin tron med Sin majestät och med Sin essens. Han är nära Sin skapelse med Sin kunskap. Hans kunskap omfattar allting. Allt Han beslutar äger rum. Han är den Givmilde, den Förlåtande:

  يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

  ”Han ser de falska blickarna och Han vet vad som göms i människornas bröst.”1

  1 40:19

 13. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:24 - Reply

  4.

  al-Muzanî (ash-Shâfi´îs elev) om Allâhs höghet II

  Författare: Imâm Ismâ´îl bin Yahyâ al-Muzanî (d. 264)
  Källa: as-Sunnah, sid. 31

  Allâhs ord och Allâhs förmåga, Hans beskrivningar och egenskaper, är fullkomliga och inte skapade. De är eviga för alltid. De är inte skapade så att de upphör. Inte heller har vår Herre varit bristfällig och sedan vuxit till Sig.

  Fjärran är Han från att Hans egenskaper skall likna skapelsernas egenskaper. Beskrivarnas förstånd når inte Honom. Han är nära med svar när Han tillbes. Han är långt borta med styrka så att Han inte nås. Han är ovanför Sin tron och åtskild från Sin skapelse. Han existerar och är inte icke-existerande.

 14. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:25 - Reply

  5.

  Alla måste veta att Allâh har rest Sig över tronen

  Författare: Imâm Yûsuf bin ´Abdil-Barr al-Qurtubî (d. 463)
  Källa: Djâmi´ Bayân-il-´Ilm wa Fadhlih (1/29)

  De lärda är enade om att det finns kunskap som alla muslimer måste kunna och att det finns kunskap som enbart vissa måste kunna. Om en del kan den, behöver resten inte göra det.

  Däremot blev de oense om var gränsen för denna kunskap går. Det som alla måste ha kunskap om och som ingen får vara okunnig om av de ålagda plikterna är exempelvis att bekänna muntligt och acceptera med hjärtat att Allâh är En utan någon partner, jämlike eller vederlike, att Han varken har avlat eller avlats, att ingen är som Han, att Han har skapat allting, att allting skall återvända till Honom och att Han lever och aldrig kommer att dö.

  Ahl-us-Sunnah tror på att Han alltid har funnits med Sina egenskaper och namn, att Han saknar en början och ett slut och att Han har rest Sig över tronen.

  De vittnar om att Muhammad är Hans tjänare och sändebud och siste profet.

  De tror på Återuppståndelsen efter döden för räkenskap för handlingarna och att paradisets lyckliga invånare och helvetets olyckliga invånare kommer att leva i respektive boning för alltid.

  De tror på att Qur’ânen är Allâhs tal och att den består av en sanning från Allâh och att det är obligatoriskt att tro på hela den.

  De tror på att de fem vardagliga bönerna är obligatoriska och att man måste ha kunskap om alla de faktorer som bönen är i behov av som rening och annat.

  De tror på att fastan är obligatorisk och att man måste ha kunskap om vad som förstör den och vad den måste bestå av.

  Om man har pengar och kapacitet till att vallfärda, måste man ha kunskap om allmosans plikter och när det är obligatoriskt att betala den och på hur mycket det är obligatoriskt att betala. Dessutom måste man veta att vallfärden endast är obligatorisk en gång i livet om man klarar av att utföra den.

  Därtill finns det kunskap som man måste ha kännedom över lag och vars okunnighet man inte ursäktas för. Exempel på det är kunskap om att otukt, ränta, sprit, griskött, självdöda djur och alla andra orenheter är förbjudna.

  Detsamma gäller rån, mutor vid domslut, falska vittnesbörder och att ta andras egendomar orättvist och utan deras samtycke. Det enda undantaget är att det är något som man inte kan snåla med.

  Detsamma gäller all form av orättvisa och det är allt som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit.

  Det är förbjudet att gifta sig med sina mödrar, döttrar, systrar och alla som har nämnts med dem.

  Det är förbjudet att orättvist döda en troende människa.

  Samma sak gäller allting annat som Qur’ânen har nämnt och som samfundet har enats om.

 15. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:26 - Reply

  6.

  al-Bukhârî om Allâhs höghet

  Författare: Imâm Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî
  Källa: Khalq Af´âl-il-´Ibâd

  Wahb bin Djarîr sade:

  ”Djahmiyyah är kättare och de vill inget annat än att säga att Allâh inte har rest sig över Tronen.”1

  Sa´îd bin ´Âmir sade:

  “Djahmiyyah har värre åsikt än judarna och de kristna. Alla religioner inklusive Muslimerna är enade om att Allâh är ovanför Tronen. Men Djahmiyyah säger: “Det finns ingen ovanför Tronen.””2

  Ibn-ul-Mubârak sade:

  ”Vi säger inte det Djahmiyyah säger och att Han är här på jorden. Faktum är att Han reste Sig över Tronen.”

  Det sades till honom:

  ”Hur skall vi lära känna vår Herre?” Han sade: ”Han är ovanför Sina himlar ovanför Sin tron.”3

  al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

  ”Om en Djahmî säger till dig att han inte tror på en Herre som stiger ned från Sin plats, skall du säga till honom att du tror på en Herre som gör vad Han vill.”4

  Yazîd bin Hârûn varnade för Djahmiyyah och sade:

  ”Den som säger att den Nåderike reste Sig över Tronen på ett annat sätt än det sätt som förstås av lekmännen, är en Djahmî.”5

  Sulaymân at-Taymî sade:

  ”Om jag får frågan var Allâh är, säger jag att Han är ovanför himlen. Om han frågar mig var Hans tron var innan himlen, säger jag att den var ovanför vattnet. Om han frågar mig var Hans tron var innan vattnet, säger jag att jag inte vet.”6

  Muhammad bin Yûsuf al-Firabrî sade:

  ”Den som säger att Allâh inte är ovanför Sin tron är otrogen. Den som säger att Allâh inte har talat med Mûsâ är otrogen.”7

  Ibn ´Abbâs sade:

  ”När Allâh talade med Mûsâ, kom Rösten från himlen och Allâh var ovanför himlen.”8

  Djubayr bin Mut´im berättade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

  ”Allâh är säkerligen ovanför Sin tron ovanför Sina himlar och Hans himlar är ovanför Hans jordar som en kupol.”9

  Ibn Mas´ûd sade om Hans ord ”Den Nåderike har rest Sig över Tronen”10:

  ”Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför Tronen och Han känner till ert tillstånd.”

  1 Sid. 30.

  2 Sid. 31.

  3 Sid. 31.

  4 Sid. 36.

  5 Sid. 36.

  6 Sid. 37.

  7 Sid. 37.

  8 Sid. 41.

  9 Sid. 43.

  10 20:5

 16. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:27 - Reply

  7.

  l-Bukhârî om Allâhs höghet del II

  Författare: Imâm Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî (d. 256)
  Källa: al-Djâmi´ al-Musnad (7418-7422)

  ”Kapitel: ”Och Hans tron var över vattnet.”1 och ”Och Han är den väldiga tronens Herre.”2

  Abûl-´Âliyyah sade om:

  “Därefter reste Han sig “ilâ” himlen…”

  “Det vill säga besteg.”

  Mudjâhid sade:

  ”Upphöjt Sig över Tronen.”

  7418 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

  “Allâh fanns och ingenting annat fanns innan Honom. Hans tron var ovanpå vattnet. Därefter skapade Han himlarna och jorden och skrev ned allt i Påminnelsen.”

  7420 – ´Â’ishah sade:

  “Zaynab brukade skryta framför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och säga: “Era familjer gifte bort er men Allâh gifte bort mig ovanför de sju himlarna.””

  7421 – Anas bin Mâlik sade:

  “Versen om slöjan uppenbarades i samband med Zaynab bint Djahsh. Den dagen bjöd han på bröd och kött på bröllopsfesten. Hon brukade skryta framför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och säga: “Allâh har gift bort mig ovanför himlen.””3

  7422 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

  “När Allâh hade bestämt skapelsen skrev Han hos Sig ovanför Sin tron: “”Min nåd har överträffat Min vrede”.”

  1 11:7

  2 9:129

  3 al-Djâmi´ al-Musnad (7418-7422).

 17. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:27 - Reply

  8.

  Ahmad bin Hanbal om Allâhs höghet

  Författare: Imâm Ahmad bin Hanbal (d. 241)
  Källa: ar-Radd ´alâ az-Zanâdiqah wal-Djahmiyyah, sid. 146-147

  Allâh har talat om för oss att Han är ovanför himlen. Han sade:

  ”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?” 67:16

  ”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.” 35:10

  ”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.” 3:55

  ”Nej, Allâh upphöjde honom till Sig.” 4:158

  “Den Nåderike har rest Sig över Tronen.”” 20:5

  ”Nej, Allâh upphöjde honom till Sig.” 4:158

  “De fruktar sin Herre som är ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.” 16:50

  Detta är Allâhs ord. Han underrättar oss om att Han är ovanför himlen.

 18. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:28 - Reply

  9.

  Ibn Khuzaymah om Allâhs höghet

  Författare: Imâm Abû Bakr bin Khuzaymah (d. 311)
  Källa: Kitâb-ut-Tawhîd (1/231-233)

  Kapitel 27: Vår Herres, den Höges, den Högstes, resning

  Han gör det Han vill ovanför Sin tron. Han är ovanför den och ovanför allting annat. Han (djalla wa ´alâ) sade:

  “Den Nåderike har rest Sig över Tronen.”” (20:5)

  “Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han Sig över tronen.” (57:4)

  Vi tror på vår Herres (djalla wa ´alâ) ord om att vår Skapare har rest Sig över Sin tron. Vi ändrar inte på Allâhs ord och inte heller säger vi något annat än det som har sagts till oss. Det gör Mu´atillah och Djahmiyyah som säger att “rest Sig över Tronen” (istawâ) betyder “tagit makten över Tronen” (istawlâ). På så sätt ändrade de Allâhs ord.

 19. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:29 - Reply

  10.

  bn Battah om Allâhs höghet

  Författare: ´Ubaydullâh bin Muhammad bin Battah al-´Ukbarî (d. 387)
  Källa: al-Ibânah al-Kubrâ (3/3/137-138)

  Vad berör era ord att Allâh inte är ovanför Tronen eftersom Han är större än Tronen, skall ni veta att Allâh ville att Han skulle vara ovanför Tronen även om Han är större än den. Allâh (ta´âlâ) sade:

  “Den Nåderike har rest Sig över Tronen.”” (20:5)

  “Därefter reste Han Sig över tronen.” (57:4)

  “De fruktar sin Herre som är ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.” (16:59)

  ”Nej, Allâh upphöjde honom till Sig.” (4:158)

  ”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.” (35:10)

  ”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår [allvaret i] Min varning?” (67:16-17)

  ”Till Honom stiger änglarna och Anden upp under en dag vars längd är femtiotusen år.” (70:4)

  Det finns många liknande bevis i Qur’ânen. Men en förbannad Djahmî, Mu´tazilî och panteist förnekar detta och håller sig i stället till mindre klara verser för att sprida prövning på grund av villfarelse i hjärtat.

 20. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:30 - Reply

  11.

  Ibn Abî ´Âsim om Allâhs höghet

  publicerad 27.01.2010
  Författare: Abû Bakr bin Abî ´Âsim ash-Shaybânî (d. 287)
  Källa: as-Sunnah,sid. 479

  “Kapitel 104: Vad som har rapporterats om att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin himmel och inte på Sin jord.

  Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamî sade:

  “Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah. Där hade jag en slavinna som vallade dem. En dag vallade hon dem och rätt som det var kom en varg och tog ett av fåren. Jag är en människa och jag blir arg som alla andra människor, så jag slog till henne. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg stort på det. Jag sade: ”Allâhs sändebud, ska jag inte frigöra henne?” Då sade han: ”Kalla på henne.” Därefter sade han till henne: ”Var är Allâh?” Då svarade hon: ”Ovanför himlen.” Då sade han: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Då sade han: ”Frigör henne, för sannerligen är hon en troende.”1

  1 – Kitâb-us-Sunnah (479) och Muslim (537).

 21. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:31 - Reply

  12.

  al-Âdjurrî om Allâhs höghet

  Författare: Abû Bakr Muhammad bin al-Husayn al-Âdjurrî (d. 360)
  Källa: ash-Sharî´ah, sid. 292

  Å andra sidan säger de lärda att Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin Tron ovanför Sina himlar. Hans kunskap omfattar allting. Han har kunskap om allt Han har skapat i himlarna, på jorden och mellan dem båda. Han har kunskap om det hemliga och det dolda. Han har kunskap om viljorna och tankarna. Han hör och Han ser. Han (subhânah) är alltså ovanför Sin Tron. Till Honom stiger tjänarnas handlingar upp.

  Vad som bevisar det i Allâhs bok, är bl a Hans ord:

  ”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?” 67:16

  ”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.” 35:10

  ”’Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.” 3:55

  ”Nej, Allâh upphöjde honom till Sig.” 4:158

 22. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:31 - Reply

  13.

  ad-Dârimî om Allâhs höghet

  Författare: Imâm ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî (d. 280)
  Källa: ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah, sid. 40-41

  “Kapitel 3: Herrens (tabârak wa ta´âlâ) resning över Tronen och Hans bestigning av himlen och åtskiljning från skapelsen.

  Detta har de också förnekat trots att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

  “Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han Sig över tronen.” 57:4

  “Den Nåderike har rest Sig över Tronen.”” 20:5

  ”’Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.” 3:55

  ”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.” 35:10

  “Han utövar den oinskränkta makten över Sina tjänare.” 6:18

  “De fruktar sin Herre som är ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.” 16:50

  ”Till Honom stiger änglarna och Anden upp under en dag vars längd är femtiotusen år.” 70:4

  ”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår [allvaret i] Min varning?” 67:16-17

 23. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:32 - Reply

  14.

  Abû Bakr al-Ismâ´îlî om Allâhs höghet

  Författare: Abû Bakr Ahmad bin Ibrâhîm al-Ismâ´îlî (d. 371)
  Källa: I´tiqâd Â’immah Ahl-il-Hadîth, sid. 396

  Ahl-ul-Hadîth tror på att Allâh (ta´âlâ) tillbes med Sina sköna namn och att Han är beskriven med de Egenskaper som Han har namngivit och beskrivit Sig själv med och som Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har namngivit och beskrivit Honom med. Han skapade Âdam med Sin hand och Hans två händer är utsträckta och Han skänker som Han vill och det skall inte föreställas. Han (´azza wa djall) har rest Sig över Tronen och det skall inte föreställas. Allâh fullbordade det till dess att Han reste Sig över Tronen och Han nämnde inte hur Hans resning var.

 24. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:33 - Reply

  15.

  Abûl-Hasan al-Ash´arî om Allâhs höghet

  Författare: Imâm Abûl-Hasan ´Alî bin Ismâ´îl al-Ash´arî
  Källa: al-Ibânah, sid. 100[1]

  “Kapitel 7: Resningen över Tronen

  Om någon frågar vad vi säger om Resningen, säger vi att Allâh (´azza wa djall) har rest Sig över Sin tron på ett sätt som enbart passar Honom utan någon lång fastställelse. Han (ta´âlâ) sade:

  “Den Nåderike har rest Sig över Tronen.””[2]

  ”Nej, Allâh upphöjde honom till Sig.”[3]

  ”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”[4]

  Han (ta´âlâ) berättade att Farao sade till Hâmân:

  ”Och Farao sade: ”Bygg ett högt torn åt mig Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.””[5]

  Sålunda anklagade Farao Allâhs profet Mûsâ (´alayhis-salâm) för lögn då han sade att Allâh (´azza wa djall) är ovanför himlarna. Allâh (´azza wa djall) sade:

  ”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår [allvaret i] Min varning?”[6]

  Ovanför himlarna finns Tronen. I och med att Tronen är ovanför himlarna, sade Han:

  ”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen…”

  Ty Han har rest Sig över Tronen som är ovanför himlarna.”[7]

  Därefter sade Imâm Abûl-Hasan al-Ash´arî:

  “Allt detta bevisar att Allâh har rest Sig över himlen och Sin tron. Människorna är enade om att himlar inte är jord. Detta bevisar att Allâh (ta´âlâ) är ensam om Sin gudomlighet och upprest över Sin tron utan panteism och enhetlig existens.”

  [1] adh-Dhahabî sade: ”al-Ibânah hör till al-Ash´arîs kändaste verk. Hâfidh Ibn ´Asâkir gjorde den känd och baserade sig på den och Imâm an-Nawawî kopierade den med sin handstil.” (al-´Uluww, sid. 239)

  [2] 20:5

  [3] 4:158

  [4] 35:10

  [5]40:36-37

  [6] 67:16-17

  [7] al-Ibânah, sid. 97.

 25. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:33 - Reply

  16.

  Vi säger bara det Salaf sade

  Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî
  Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/296)
  Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001

  Allâh (ta´âlâ) sade:

  ”Därefter reste Han Sig över tronen.”1

  Människorna har otroligt många synpunkter om detta ämne. Vi anser däremot inte att det är rätt tillfälle att gå djupare in på det.

  Kring detta ämne säger vi bara det as-Salaf as-Sâlih brukade säga. Till dem hör Mâlik, al-Awzâ´î, ath-Thawrî, al-Layth bin Sa´d, ash-Shâfi´î, Ahmad, Ishâq bin Râhawayh och andra såväl som dåtida som nutida Muslimska Imâmer. De trodde på det såsom det hade kommit utan att

  1 – föreställa (Takyîf) sig det,

  2 – förlikna (Tashbîh) det eller

  3 – förneka (Ta´tîl) det.

  Det Mushabbihah får för sig avfärdas från Allâh, ty ingen skapelse kan liknas vid Honom:

  ”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”2

  Det är som Imâmerna har sagt. En av dem är Nu´aym bin Hammâd al-Khuzâ´î – al-Bukhârîs lärare – som sade:

  ”Den som förliknar Allâh med Hans skapelse, har hädat. Den som förnekar det Allâh har beskrivit Sig Själv med, har hädat. Det finns ingen förlikning (Tashbîh) i det Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Allâh med.”

  Den som bekräftar åt Allâh (ta´âlâ) det som har nämnts i utryckliga verser och autentiska rapporteringar på ett sätt som ankommer Allâhs majestät och avfärdar alla brister från Honom (ta´âlâ), färdas på Vägledningens väg.

  1 7:54.

  2 42:11.

 26. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:34 - Reply

  17.

  Betydelsen av al-Istiwâ’ enligt det arabiska språket

  Författare: Imâm Muhammad bin Djarîr at-Tabarî (d. 310)
  Källa: Djâmi´-ul-Bayân (1/252)

  Ordet ”Istiwâ’” kan ha flera betydelser i arabiskan. Det kan betyda mognad och fulländad styrka. I detta fall säger man att mannen har mognat (istawâ).

  Det kan betyda upprätt tillstånd efter ett krokigt sådant. I detta fall säger man att mannen har rättat till sig efter att inte ha varit det (istawâ).

  Det kan betyda att avse något. I detta fall säger man att mannen avsåg (istawâ) att vålla en annan person det han hatar och skadas av efter att ha behandlat honom väl.

  Det kan betyda att erövra och ta makten. I så fall säger man att mannen erövrade (istawâ) kungariket.

  Det kan betyda att resa sig och bestiga. I detta fall säger man att mannen reste sig (istawâ) över sin stol, det vill säga att han är ovanpå den.

  Och den mest korrekta förklaringen till Allâhs (´azza wa djall) ord:

  “Det är Han som för er har skapat allt vad jorden bär. Därefter reste Han sig “ilâ” himlen och formade den till sju himlar. Han har kunskap om allting.” [2:29]

  Det vill säga att Han höjde Sig över dem och besteg dem, ordnade dem med Sin styrka och skapade dem till sju himlar.

 27. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:34 - Reply

  18.

  Här är våra män – var är era?

  Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî (d. 744)
  Källa: al-Istiwâ’ ´alâl-´Arsh, sid. 50-52

  1) Hammâd bin Zayd sade:

  “Jag hörde Ayyûb as-Sikthiyânî nämna Mu´tazilah och säga: “Deras åsikt roterar kring att säga att det inte finns någon gud ovanför himlen.””

  2) al-Awzâ´î sade:

  “Vi levde samtidigt som Tâbi´ûn var fullt tillgängliga och vi brukade säga: “Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron och vi tror på de Egenskaper som har nämnts i Sunnah.””

  3) Imâm Ibn Qudâmah sade:

  “Jag fick reda på att Abû Hanîfah (rahimahullâh) sade: “Den som nekar att Allâh är ovanför himlen har hädat.””

  4) Mâlik sade:

  “Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt.”

  Han sade också:

  “Resningen är känd och beskaffenheten är okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och en innovation att ifrågasätta den.”

  5) Hammâd bin Zayd sade om Djahmiyyah:

  “De vill säga att det inte finns någon gud ovanför himlen.”

  6) ´Alî bin al-Hasan bin Shaqîq sade:

  “Jag frågade Ibn-ul-Mubârak: “Hur bör vi lära känna vår Herre?” Han sade: “[Att Han är] ovanför de sju himlarna ovanför Sin tron. Vi säger inte det Djahmiyyah säger: “Han är här på jorden.””

  7) ´Abdur-Rahmân bin Mahdî sade:

  “Djahmiyyah vill förneka att Allâh talade med Mûsâ och att Allâh är ovanför Tronen. Jag anser att de skall krävas på ånger. Antingen ångrar de sig eller så avrättas de.” [1]

  8) Imâm ash-Shâfi´î sade:

  “Sunnahn som vi följer och som jag såg följas av Ahl-ul-Hadîth som Sufyân, Mâlik och andra är att bekräfta att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud… ”… till dess att han sade: “… och att Allâh är ovanför Sin tron ovanför Sin himmel. Han närmar Sig Sin skapelse som Han vill och Han stiger ned till den nedersta himlen som Han vill.”

  9) ´Âsim bin ´Alî – al-Bukhârîs lärare – sade:

  “Jag debatterade med en Djahmî och fann att han inte trodde att det fanns en herre ovanför himlen.”

  Yahyâ bin Ma´în sade:

  “´Âsim var Muslimernas mästare.”

  10) al-´Abbâs ad-Dawrî sade:

  “Jag hörde Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm säga efter att ha nämnt kapitlen som tar upp Synen av Allâh, Fotpallen, vår Herres skratt och var vår Herre var [innan skapelsen]: “Dessa hadîther är autentiska. De lärda i Hadîth och Fiqh berättade dem från varandra. Jag tvivlar inte på att de är sanna. Men om vi blir frågade “Hur har Han placerat Sina fötter? Hur skrattar Han?” säger vi att vi varken tolkar det eller har hört någon tolka det.””

 28. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:35 - Reply

  Här är våra män – var är era?

  Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî (d. 744)
  Källa: al-Istiwâ’ ´alâl-´Arsh, sid. 57-66

  1) Sa´îd bin ´Âmir adh-Dhab´î (d. 208) – Imâmen av Basrah – sade:

  “Djahmiyyah har värre åsikt än judarna och de kristna. Alla religioner inklusive Muslimerna är enade om att Allâh är ovanför Tronen. Men Djahmiyyah säger: “Det finns ingen ovanför Tronen.””

  2) ´Abbâd bin al-´Awâm (d. 185) sade:

  “Jag talade med Bishr al-Marîsî och hans anhängare och kom fram till att de säger att det inte finns någon ovanför himlen. Jag anser att man varken skall ingå i äktenskap med dem eller ärva dem.”

  3) al-Asma´î (d. 213) sade:

  “Djahms hustru kom när en man sade till henne att Allâh är ovanför Tronen. Då sade hon: “Begränsad ovanpå något begränsat?” Den här kvinnan är otrogen (Kâfirah) på grund av detta uttalande.”

  4) Muhammad bin Mus´ab (d. 228) sade:

  “Den som påstår att Du inte talar och inte kommer att bli sedd på Domedagen tror inte på Dig. Jag vittnar om att Du är ovanför Tronen, ovanför de sju himlarna, och inte såsom kättarna säger.”

  5) Wahb bin Djarîr (d. 206) sade:

  “Håll er borta från Djahms åsikt! De debatterade med mig om att det inte finns någon gud ovanför himlen. Det där är inget annat än en uppenbarelse från Iblîs. Det där är inget annat än otro (Kufr).”

  6) Sâlih bin adh-Dhurays sade:

  “En man satt fängslad för att ha haft Djahmiyyahs troslära. Efter ett tag hade han ångrat sig. De förde fram honom till Hishâm bin ´Ubaydillâh för att prova honom. Han sade: “Vittnar du om att Allâh är ovanför Sin tron, frånskild från Sin skapelse?” Han sade: ”Jag vet inte vem som är frånskild från sin skapelse.” Då sade Hishâm: “För tillbaka honom till fängelset. Han har inte ångrat sig.”

  Hishâm bin ´Ubaydillâh var en av de lärda som följde Abû Hanîfahs rättskola.

  7) Abû Ma´mar al-Qatî´î (d. 236) sade:

  “Djahmiyyahs åsikt slutar med att säga att det inte finns någon gud ovanför himlen.”

  8) Bishr al-Hâfî (d. 227) sade:

  “Vi tror på att Allâh har rest Sig över Sin tron såsom Han har velat och att Han känner till allting.”

  9) Yûsuf bin Mûsâ sade:

  “Det sades till Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal “Är Allâh ovanför de sju himlarna, ovanför Tronen och frånskild från Sin skapelse samtidigt som Hans kraft och kunskap är överallt?” Han sade: “Ja.”

  10) ´Abdul-Wahhâb bin ´Abdil-Hakam (d. 251), Abû Dâwûds lärare, sade:

  “Den som säger att Allâh är här är en vidrig Djahmî. Allâh är sannerligen ovanför Tronen och Hans kunskap omfattar allting i detta liv och i livet efter detta.”

 29. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:36 - Reply

  20.

  När alla lärda ansåg att Allâh är ovanför himlen

  Författare: Imâm Abûl-Qâsim Hibatullâh bin al-Hasan al-Lâlakâ’î (d. 418)
  Källa: Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (1/197-198)

  ´Abdur-Rahmân bin Muhammad ar-Râzî (d. 327) sade:

  “Jag frågade min fader1 och Abû Zur´ah2 om Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära inom religionens grunder och vilken lära de lärda har haft som de har träffat världen över och vad de två anser om det. De sade:

  “Vi träffade de lärda världen över i Hidjâz, Irak, Shâm och Jemen och deras troslära var:

  1 – Îmân är tal och handling, den stiger och sjunker.

  2 – Qur’ânen är Allâhs tal och den är inte skapad på något som helst sätt.

  3 – Ödet, det goda och det onda i det, är från Allâh.

  4 – Detta samfunds bästa människor efter dess profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Abû Bakr as-Siddîq, därefter ´Umar bin al-Khattâb, därefter ´Uthmân bin ´Affân och därefter ´Alî bin Abî Tâlib. De är de renläriga och vägledande kaliferna.

  5 – De övriga tio som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde är i paradiset och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord är sanna. Man skall be om nåd för samtliga Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och låta bli att nämna det som skedde dem emellan.

  6 – Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron och frånskild från Sin skapelse på samma sätt som Han har beskrivit Sig själv med i Sin bok och via Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan föreställning. Han har kunskap om allting:

  “Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”3”

  1 Imâm Abû Hâtim Muhammad bin Idrîs ar-Râzî (d. 277).

  2 Imâm Abû Zur´ah ´Ubaydullâh bin ´Abdil-Karîm ar-Râzî (d. 264).

  3 42:11

 30. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:38 - Reply

  21.

  Förklarningen av ”Han är Allâh i himlarna och på jorden”

  Författare: Imâm Ibn Kathîr ad-Dimashqî
  Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/170-171)
  Mu’assasah ar-Risâlah, 1420/2000

  Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

  وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

  ”Han är Allâh i himlarna och på jorden; Han känner det ni hemlighåller lika väl som det ni öppet visar och Han vet vad ni förtjänar.” (6:3)

  Qur’ân-tolkarna är oense om denna vers efter att ha enats om att avvisa Djahmiyyah som säger att Allâh är överallt – fjärran är Allâh från det de säger.

  Den mest korrekta åsikten är att versen betyder att Allâh är den tillbedde i himlarna och på jorden, det vill säga att skapelserna i himlarna och på jorden enbart dyrkar Honom och bekräftar Hans gudomlighet. De kallar Honom för ”Allâh” och ber till Honom med hopp och fruktan. Detta görs av samtliga förutom otrogna Djinn och människor. Denna vers enligt denna tolkning är som versen:

  وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ

  ”Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden.” (43:84)

  Det vill säga att Han är Gud till dem som är i himlen och Gud till dem som är på jorden.

  Den andra åsikten: Allâh är Han som vet vad som finns i himlarna och på jorden och Han känner till det ni hemlighåller och de ni visar öppet. På så sätt blir ordet ”Han vet” bifogad till ”… i himlarna och på jorden…”. I detta fall blir den underförstådda betydelsen:

  ”Det är Allâh som känner det ni hemlighåller lika väl som det ni öppet visar i himlarna och på jorden…”

  Den tredje åsikten: Att man stannar upp vid ”Han är Allâh i himlarna” för att därefter fortsätta läsa predikatet ”… och på jorden känner Han det ni hemlighåller lika väl som det ni öppet visar och Han vet vad ni förtjänar” – och denna åsikt har Ibn Djarîr.

 31. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:39 - Reply

  22.

  Allâh är Guden ovanför himlarna

  Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî
  Lum´at-ul-I´tiqâd.

  Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî (rahimahullâh) gav några bevis på att skapelsernas Skapare, Allâh (tabârak wa ta´âlâ), är ovanför himlarna och resten av skapelserna:

  ”Till dem hör Hans (ta´âlâ) Uttalande:

  ”Den Nåderike har rest Sig över Tronen.” (20:5)

  Likaså sade Han (ta´âlâ):

  ”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?” (67:16)

  Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

  ”Vår Herre är Allâh som är ovanför himlen, helgat vare Ditt Namn.” [1]

  Han sade till tjänarinnan:

  ”Var är Allâh?” Då svarade hon: ”Ovanför himlen.” Då sade han: ”Frigör henne, för sannerligen är hon en troende.” [2]

  Rapporterat av Mâlik bin Anas, Muslim och andra Imâmer.

  Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Husayn [3] :

  ”Hur många gudar dyrkar du?” Han svarade: ”Sju, sex på jorden och en ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Vem vänder du dig till vid hopp och fruktan?” Husayn svarade: ”Till Honom som är ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Lämna de sex och dyrka istället Honom som är ovanför himlen, så kommer jag lära dig två böner.” Han blev då Muslim och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde honom att säga:

  ”Allâh, vägled mig till rätt vägledning och skydda mig från min själs ondska.” [4]

  Dessutom har det rapporterats i de tidiga skrifterna, att ett av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares kännetecken är att de faller ned på ansikte och hävdar att deras Gud är ovanför himlen. Abû Dâwûd rapporterade i sin ”Sunan” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

  ”Sannerligen är avståndet mellan en himmel och en annan himmel så och så långt…” och han förmedlade budskapet tills att han sade: ”Ovanför det är Tronen och Allâh (subhânah) är ovanför det.” [5]

  Detta och liknande är vad Salaf (rahimahumullâh) var ense om beträffande dess överföring och godtagande. De gav sig inte in i att avslå det, misstolka det, förlikna det eller jämföra det. Imâm Mâlik bin Anas (rahimahullâh) blev frågad:

  ”Abû ´Abdillâh, ”Den Nåderike har rest [6] Sig över Tronen.” Hur reste Han Sig?” Då svarade han:

  ”Resningen (al-Istiwâ) är känd, men beskaffenheten är okänd. Att tro på den är obligatoriskt och att ifrågasätta den är en innovation.”

  Därefter beordrades det att mannen skulle bli bortförd. [7] ”

  [1] Abû Dâwûd (3892), an-Nasâ’î (1037), al-Hâkim (1/344) och (4/218) m fl.

  [2] Muslim (538).

  [3] Husayn bin ´Imrân.

  [4] at-Tirmidhî (3479), Ahmad (4/444), al-Bukhârî i ”at-Târîkh al-Kabîr” (2/1/1) m fl.

  [5] Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320), Ibn Mâdjah (193), Ahmad (1/206), ad-Dârimî (1/90-91), Ibn Khuzaymah i ”Kitâb-ut-Tawhîd” (68) m fl.

  [6] Shaykh ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (rahimahullâh) sade beträffande ”reste, rest” (istawâ):

  ”Istiwâ har tre olika betydelser i Qur’ânen. Ibland är den fri från prepositioner och betyder då ”fulländning” och ”fullkomlighet”, vilket förekommer i Hans Uttalande om Mûsâ: ”Och när Mûsâ hade vuxit upp och nått full mognad till kropp och själ.” (28:14). Likaså betyder det ”att resa sig” och ”att bestiga” och det är när ”´alâ” (ovanför, ovanpå, på) står framför ordet, som t ex Hans (ta´âlâ) Uttalande: ”Den Nåderike har rest Sig över Tronen (´alâ al-´Arsh istawâ).” (20:5). Det kan också betyda ”att vända sig mot”, vilket det gör när ”ilâ” (till) står framför ordet, vilket förekommer i denna vers.” (Taysîr al-Karîm ar-Rahmân 2:29)

  [7] al-Bayhaqî i ”Kitâb-ul-Asmâ’ was-Sifât” (867) och (868), ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah” (104), al-Lâlikâ’î (664) m fl.

 32. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:41 - Reply

  23.

  Skapelsernas Skapare är ovanför skapelsen

  Författare: Imâm Ibn ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî
  Källa: al-Kalâm ´alâ Mas’alah al-Istiwâ ´alâ al-´Arsh, sid. 25-30
  Förkortning av Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com

  Skaparen (subhânahu wa ta´âlâ) och Han som gör det Han vill reste Sig över Tronen. Han (ta´âlâ) sade:

  ”Den Nåderike har Istawâ (rest Sig) över Tronen.” (20:5)

  ”Därefter Istawâ (reste Han) Sig över Tronen.” (7:54)

  al-Bukhârî sade i sin ”as-Sahîh”:

  ”Mudjâhid sade: ”Istawâ betyder rest Sig över Tronen.”” (Boken ”at-Tawhîd”, kapitel ”Wa kâna ´Arshuh ´alâ al-Mâ’”)

  Muhammad bin Djarîr at-Tabarî tolkade “Därefter reste Sig den Nåderike över Tronen”:

  ”Reste Sig över och besteg.” (Tafsîr at-Tabarî (1/192))

  Abûl-´Âliyah ar-Rayâhî tolkade “Vände Sig mot himlen”:

  “Steg upp mot.”

  Rapporterad av al-Bukhârî (Bok ”at-Tawhîd”, kapitel ”Wa kâna ´Arshuh ´alâ al-Mâ’”)

  al-Baghawî sade:

  ”Om den sade Ibn ´Abbâs och de flesta Qur’ân-tolkarna bland Salaf: ”Steg upp mot himlen.”” (Tafsîr al-Baghawî)

  Zaynab bint Djahsh brukade säga till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

  “Den Nåderike gifte bort mig till dig ovanför Sin Tron.”

  I al-Bukhârîs formulering sägs det att hon sade:

  ”Sannerligen gifte Allâh bort mig ovanför de sju himlarna.” (al-Hâkim (4/25))

  När Sa´d bin Mu´âdh gav sin dom mot Quraydhah och att de skulle avrättas, sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

  ”Han har dömt enligt Allâhs, som är ovanför de sju himlarna, dom.”

  Rapporterad av Ibn Sa´d, an-Nasâ’î och al-Bayhawî.

  Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

  ”När Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kastades in i elden, sade han: ”Allâh, sannerligen är Du ensam ovanför himlen och endast jag dyrkar dig på jorden.””

  God (Hasan) hadîth.

  Qatâdah bin an-Nu´mân sade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

  ”Efter att Allâh hade skapat Sin skapelse, reste Han Sig över Sin Tron.”

  Rapporterad av al-Khallâl med en berättarkedja som är enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.

  Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) sade:

  ”Den som dyrkade Muhammad [skall veta att] Muhammad är död. Och den som dyrkade Allâh [skall veta att] Allâh är ovanför himlen. Han lever och dör inte.”

  Rapporterad av ad-Dârimî.

  Det har bekräftats att Masrûq brukade säga då han nämnde ´Â’ishah:

  ”Den trovärdiga kvinnan (as-Siddîqah), dottern till den trovärdige mannen (as-Siddîq), den av Allâh älskades älskling, kvinnan som friades ovanför de sju himlarna, har berättat för mig…”

  Mâlik bin Dînâr brukade säga:

  ”Lyssna till den Trovärdiges Tal som är ovanför Sin Tron.”

  Abû Nu´aym i sin ”al-Hilyah” med en autentisk berättarkedja.

  Sulaymân at-Taymî sade:

  “Om jag frågas var Allâh är, svarar jag: ”Ovanför himlen.””

  Autentisk.

  al-Awzâ´î sade:

  ”Vi brukade säga då Tâbi´ûn var utspridda överallt: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför himlen och vi tror på Hans Egenskaper har nämnts i Sunnahn.””

  Rapporterad av al-Bayhaqî.

  Mâlik sade:

  ”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt.”

  Rapporterad av ´Abdullâh bin Ahmad i ”ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah”.

  Djarîr bin ´Abdil-Hamîd sade:

  ”Djahmiyyahs tal börjar med honung och slutar med gift. Det de vill säga är att det inte finns någon gud ovanför himlen.”

  Rapporterad av Ibn Abî Hâtim.

  Hammâd bin Salamah sade om hadîthen: ”Allâh stiger ned till den lägsta himlen”:

  ”Misstänk den som avvisar det.”

  ´Abdur-Rahmân bin Mahdî sade:

  ”Djahmiyyah vill säga att Allâh inte talade med Mûsâ och att Han inte är ovanför Sin Tron. Jag tycker att de antingen ångrar sig eller avrättas [1] .”

  Abû Mu´âdh al-Balkhî sade:

  ”Allâh är ovanför Sin Tron, precis som Han beskrev Sig Själv.”

  Rapporterad av Ibn Abî Hâtim.

  [1] Må Allâh förbarma Sig över Imâm ´Abdur-Rahmân bin Mahdî. Däremot gäller detta enbart i Muslimska länder där det förekommer en Muslimsk författning som fullbordar avrättningen. Detta är alltså inte tillåtet att göra på egen hand, vare sig det är i Muslimska länder eller ickemuslimska.

 33. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:42 - Reply

  24.

  Den som förnekar Allâhs höghet över skapelsen är inte troende

  Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
  Källa: Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, sid.96

  Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till slavinnan: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Då frågade han: ”Vem är jag?” Då svarade hon: ”Du är Allâhs sändebud.” Han sade: ”Frigör henne. Hon är sannerligen troende.”1

  Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade hennes tro när hon sade att Allâh är ovanför himlen och att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sändebud. Han godkände det från henne och bekräftade hennes tro när hon beskrev sin Herre med höghet. Detta är som versen:

  أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ

  ”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?”2

  I hadîthen bevisas det att det är tillåtet att fråga ”Var är Allâh?”. Det är det värsta Mu´attilah vet. Hos dem frågar man inte ”Var är Allâh?”. Detta, för att de inte anser vara i någon riktning. Sålunda frågar man inte var Han är. Denna hadîth sticker dem i ögonen och är en av de tuffaste hadîtherna mot dem. Vissa av dem säger att ”Var?” betyder ”Vem?”, det vill säga ”Vem är Allâh?”. Fjärran är Allâh från brister! Har det någonsin nämnts i arabiskan eller i något annat språk att ”Var” betyder ”Vem”? Dessa lögnare skäms inte för lögn. Hadîthen, precis som versen, är klar och tydlig. Den bevisar att den som förnekar att Allâh är ovanför himlen inte är troende och att den som förnekar Allâhs höghet inte är troende.

  1 Muslim (538).

  2 67:16

 34. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:48 - Reply

  25.

  Författare: Imâm Muhammad bin Djarîr at-Tabarî (d. 310)
  Källa: Djâmi´-ul-Bayân (22/129).

  أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ

  ”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?”

  Och det är Allâh.

 35. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:57 - Reply

  Imâm Abu Muhammad al-Djueynî’s

  ”Risâlah fil-Fawqiyyah wal-Istiwâ [Boken om Resningen och Högheten]”

  https://docs.google.com/viewer?url=http://www.darulhadith.com/pdf/resningen_och_hogheten.pdf

 36. Abu 'Abdillah al-Albani 25 september, 2012 på 20:59 - Reply

  Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

  ”ar-Radd ´alâ al-Ahbâsh [Avfärdandet av al-Ahbâsh]”

  https://docs.google.com/viewer?url=http://www.darulhadith.com/pdf/radd-al-ahbash.pdf

 37. Samir Muric 26 september, 2012 på 05:36 - Reply

  @ Abu ’Abdillah al-Albani, eller Shipron Dani,

  Vad är det du inte riktigt förstår? Vet du inte vilka Djahmiyyah var? Ahl al-Sunnah är sannerligen fria från era löjliga hävdelse om att vi är djahmiyyah, snarare så är faktumet att ni är närmare mudjassimah, hashawiyyah, karamiyyah och andra fördömda sekter, som alla hade en sak gemensamt: De tolkade mutashaabihaat som muhkamaat.

  Du copy-pastar en massa artiklar från darulhadith som du själv inte ens begriper, ingen ash’ari, maturidi, ja ingen från ahlul-sunnah förnekar Istiwa’, Nuzul, Yad, Wadjh, vi förnekar er bokstavliga förståelse av dessa Egenskaper, vilket hör till mudjassimahs fördömda metodik – såsom Ibn Burhan förtydliggjorde: ”al-Mudjassimah tolkar verserna och haditherna bokstavligt, så att Yad betyder hand och Istiwa’ resning”..kanske något för dig att betänka?

 38. Samir Muric 26 september, 2012 på 05:36 - Reply

  De fyra lagskolornas grundarnas konsensus om att det är hädelse (kufr) att tillskriva Allah en riktning eller en kropp

  publicerad 2012-09-24

  Författare: Imam Shihab al-Din Ibn Hadjar al-Haytami (må Allahs nåd vara över honom)

  Källa: Al-Minhadj al-Qawim, sid. 224

  ”Vet att al-Qarafi och andra har återberättat från al-Shafi’i, Malik, Ahmad och Abu Hanifah, må Allah belöna dem, att de som säger [om Allah] att Han är i en riktning eller att Han har en kropp, har begått hädelse (kufr) (al-qa’ilin bi dj-djihat wa al-tadjsim), och de [dvs. dessa lärda] hade rätt i att säga så.” [1]

  ___________________________________

  Nedan följer fotnot:

  [1] Imam Shihab al-Din Ibn Hadjar al-Haytami gick bort ca. 974 Hidjri – dvs. ungefär 450 år sedan. Han var en välkänd Shafi’ilärd och han var en student till den kände lärde Shaykh al-Islam Zakariyyah al-Ansari. Ovanstående citat från Ibn Hadjar al-haytami redogör att de fyra grundarna av de fyra Sunnitiska lagskolorna hade konsensus om att det är hädelse (kufr) att tillskriva Allah en riktning eller kropp.

 39. Samir Muric 26 september, 2012 på 05:37 - Reply

  Imam Maliks uttalande om Istiwa’

  publicerad 2012-09-23

  Författare: Ibn Abi Zayd al-Qayrawani (må Allahs nåd vara över honom)

  Källa: Kitab al-Jami fis-Sunan wa al-adab wal-maghazi wat-tarikh, sid. 123

  ”En man frågade Malik: ”Å Abu ’Abdullah [han reciterade versen]: ”Al-Rahmanu ’ala al-’Arsh istawa’.” [1] Hur istiwa’? Malik svarade: Istiwa är inte okänt och dess hur [sätt] är inte fattbart (al-istiwa ghayr madjhul wal-kayf ghayr ma’qul). Att ställa frågan om detta ämne är en innovation (bid’ah) och att tro på det är en obligation; och jag tror att du är bland de [dåliga] innovatörerna; och han såg till att han togs ut.” [2]

  __________________________________

  Nedan följer fotnoter från:

  [1] Koranen 20:5.

  [2] Denna version återberättas av Ibn Abi Zayd al-Qayrawani (må Allah vara nöjd med honom) som var en stor Malikilärd som gick bort ca. 386 Hidjri – dvs. mer än 1000 år sedan. Denna version är den korrekta versionen om det som Imam Malik (må Allah vara nöjd med honom) sade om ämnet Istiwa. Det finns flera narrationer om denna händelse, men denna version är den mest pålitliga då den återberättas på samma sätt av flera olika återberättare och i olika böcker. Somliga människor återberättar en opålitlig version som saknar en början på dess återberättarkedja, som lyder: ”Istiwa’n är känd och dess sätt/hur är okänt.” (al-istiwa ma’lum wa al-kayf madjhul). Denna version är inte korrekt och saknar som vi tidigare nämnde en början på dess återberättarkedja. Imam Malik sade inte att dess sätt/hur är okänt, utan att dess hur inte är fattbart, dvs. det finns inget hur, inget sätt till det.

 40. Samir Muric 26 september, 2012 på 05:38 - Reply

  Ibn al-Djawzi förklarar antropomorfisterna (al-mudjassimah) som icke-troende (kuffar)

  publicerad 2012-09-24

  Författare: Abu al-Faradj Ibn al-Djawzi al-Hanbali (må Allahs nåd vara över honom)

  Källa: Daf’ Shubah al-Tashbih, sid. 66

  ”Må den som tror på detta [dvs. all de antropomorfistiska övertygelserna (tillskrivningen av kroppsdelar till Allah)] vara förbannad, därför att han bekräftade en skapat kropp till Allah. Dessa är inte Muslimer.” [1]

  ___________________________________

  Nedan följer fotnot:

  [1] Imam Ibn al-Djawzi gick bort ca. 597 Hidjri – dvs. över 800 år sedan! Han förklarades således att alla som tillskriver Allah kroppsdelar inte är Muslimer.

 41. Samir Muric 26 september, 2012 på 05:55 - Reply

  Salaf ansåg den som tror att Allah är i en riktning vara icke-troende (kafir)

  publicerad 2012-09-26

  Författare: Mullah ’Ali al-Qari (må Allahs nåd vara över honom)

  Källa: Mirqat al-Mafatih, Sharh Mishkat al-Masabih, vol. 3, sid. 300

  ”En hel grupp av dem [dvs. från Salaf] samt av Khalafs lärda [dvs. eran som kom efter Salafs, tills nu], sade:

  ”Den som tror på en riktning [för Allah] är en kättare (kafir)”, såsom det tydligt har återberättats av al-Iraqi när han sade: ”Detta är Abu Hanifas, Maliks, al-Shafi’is, al-Ash’aris och al-baqillanis uttalande.” [1]

  ___________________________________

  Nedan följer fotnot:

  [1] Imam Mullah ’Ali al-Qari (må Allah vara nöjd med honom) som levde över 400 år sedan återberättar Salafs lärdas uttalande, som är klart och tydligt: den som föreställer sig att Allah är på en plats är en kättare och att tillskriva Allah en riktning är utan tvekan hädelse (kufr). Må Allah skydda oss från sådana föreställningar. Amin. Ahlul-Sunnahs troslära är att Allah är fri från allt Han har skapat, vare sig plats, tid, rum, begränsningar o.s.v. Han existerade evigt ensam innan Han skapade allting och Han är som han alltid har varit även efter att Han skapade allting – utan ett behov av plats, riktning, tid, rum, ja allt! för att existera – Allah existerar utan behov!

 42. Ibn Åke 18 november, 2015 på 21:54 - Reply

  وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
  أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار

  Punkt.

 43. Daniel 13 februari, 2016 på 19:45 - Reply

  SubhanAllah hur mycket än folk får för bevis så blundar dom för det. De tror blint på sina såkallade shaykhs som knappt är utbildade.

  För en gångs skull läs surat al ikhlas och tänk jättemkt på det.

  Hur kan man ge en plats till ALLAH och ge honom en kropp? Astagferullah.

Skriv en kommentar