Det gyllende svärdet

maj 18, 2012 Ingen kommentar »
Det gyllende svärdet

Det gyllene svärdet

cialis buy

tent/uploads/2012/05/Dinar3-300×300.jpg” alt=”” width=”300″ height=”300″ />

***

Introduktionstal av Shaykh Dr Abdalqadirs muqaddam i Botswana, Hajj Issa Bryce, från konferensen ’Real Wealth and its Contribution to a New Society’ i Durban, Sydafrika 2010.

***

Alhamdulillah-
Alhamdulillah i varje situation, på alla platser och i alla tider. Det är omöjligt att tacka Honom tillräckligt eftersom det ligger utanför vår kapacitet. Han omfattar allt och inget omfattar Honom. Allting ligger i Hans makt och allt som sker är från Honom.

Han har i Sin nåd och kärlek tagit en del av den hamd som egentligen bara tillhör Honom och namngivit honom Ahmad och låtit honom lära oss om Honom själv genom denne Hans älskade och det bästa Han skapat. Vi erkänner vår svaghet och våra begränsningar och är tacksamma att vi är en del av denna ummah, och vi ber Allah att välsigna honom och upphöja hans rang i varje tid och på varje plats, och vi minns hans familj och hans ädla följeslagare och alla de som följt i deras fotsteg fram till våra dagar.

’Abdallah ibn ’Umar sade “Jag hörde Allahs Sändebud säga:

”Islam bygger på fem, bevittnandet om det inte finns någon gud utom Allah och att Muhammad är Allahs Sändebud, etablerandet av bönen, betalningen av zakat, Hajj till Huset, och fastan i Ramadan”.

Han förklarade också för sina följeslagare, när han blev utfrågad av den Store ängeln sayyiduna Jibra’il, att Dîn al-Islâm bestod av tre nödvändiga element, Imam, Islam och Ihsan.

Islam är envar muslims form, det som är synligt i form av handling och beteende gentemot allt som omger honom. Det som ger formen liv och mening är Iman och Ihsan. Denna kombination utgör tjänarens liv, han som följer Sändebudet i ord och handling. Iman är tillit på det osedda, det är medvetenheten om att handlingar har mening och konsekvenser. Ihsan är direktupplevelse av Allah, eller i alla fall vetskapen om att Allah är fullt medveten om den minsta lilla detalj.

Dessa element utgör basen för våra liv som muslimer och om möjligt basen för våra liv som Ihsans folk. Muslimen rör sig innanför shari’ahs gränser och bygger sitt liv vid dess rot. Alla muslimer måste därför ha sund kunskap om vad Allah kräver av honom eller henne. Om han eller hon är osäker beträffande vissa saker som omfattar deras plikter så måste de söka upp en person de litar på och som har kunskap om och lever i enlighet med det profetiska föredömet, och varenda en av oss kommer finna en sådan person i enlighet med vår strävan att söka Allahs förnöjsamhet.

Till exempel, om man välsignas med att få fri lejd till Hajj, något som inte är en vardaglig händelse, då måste man sträva efter att veta vad Allah ålagd en och vad Rasulullah utfört och visat oss. Samma sak när en släkting dör och arvet ska uppdelas. Sannerligen måste alla våra gärningar hålla sig inom ramen för vad som är tillåtet eftersom vi kommer att bli frågade om allt detta av Allah. Vår belöning eller vårt straff baserar sig på vad vi utfört och inte vad för sorts information vi samlat, vi kommer inte bli tillfrågade om vad andra visste, så varenda en av oss måste ha kännedom om vad vi gör och att vi gör åtminstone det som är vår plikt, men allra helst att vi gör det som leder till Allahs och Hans Sändebuds förnöjsamhet.

Så varje muslim måste vara säker i allt som berör de fem pelarna, det som berör hans eget sinne och hans egna handlingar. Kunskapens folk är ett hjälpmedel i detta; de är ansvariga för att lära ut och vi är ansvariga att agera enligt det de lär oss. Islam är inte ett bibliotek av ihopsamlad information, även al-Qur’an, utan är varje muslims livsverk. Eftersom Qur’anen inte är skrivna sidor utan en recitation av Allahs oskapade ord, så är Islam inte information, utan handling. Om Islam skulle kunna finnas i böckerna så skulle vi inte behöva Rasulullah, a’udhu billah att ens nämna en sådan sak. Men utan honom kan vi inte förstå Qur’anen. Hans välsignade hustru lärde oss att han var en vandrande Qur’an, så han är det mänskliga föredömet och källan till all kunskap.

Även om du kan hela Qur’anen utantill och känner till varje detalj i Sunnah så är det meningslöst om inte denna kunskap omsätts i handling. En person som känner till en enda sak men agerar på detta är bättre än den som känner till tusen saker men som inte agerar. Men inte bara detta; att sysselsätta sig med individuell fromhet och det man själv anser är helgonalikt och korrekt, medan ens samhälle, dina bröder och systrar är förtryckta och lider av okunnighet. Att känna till dina personliga plikter är lätt men att förståelse om villkoren och behoven i ditt samhälle kräver en ännu djupare strävan.

Behovet av att imitera våra förebilder är evigt; vår förmåga att följa Rasulullah i att lyda Allah gör man genom att följa de män som följer honom och förkroppsligar hans arv eftersom hans arv är Allahs bok.

Att kalla människorna till att återupprätta Zakat i vår samtid, så som det borde ske och att stöpa riktiga mynt, gulddinarer och silverdirhams och att bara ha papper som småväxel (flous), har nått oss genom Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi och de ’ulama som är kopplade till honom. Detta har kommit som en välsignad öppning för vissa och en avslöjande pinsamhet för andra. Något att fröjdas över, för att någon slutligen har påmint oss om sättet att på bästa sätt fullfölja vår plikt i shari’ah. Pinsamt, för att de som borde vetat inte bara visat sig oförmögna men också för att de gjort haram halal genom att de sanktionerat bankism genom deras okunnighet om det moderna finansiella systemet.

Detta är en av de huvudsakliga källorna till vad de som motsätter sig Dr Abdalqadir och hans folk ägnar sig åt och som i alla fall består av skvaller och baktal, insinuationer, offentlig smutskastning och lögner som viskas bakom ryggen. Detta görs av den enkla anledning att hans position blott baserar sig på de tre första generationerna i Islam innan rättsskolorna formaliserades som vi alla följer och innan alla dynastier.

Alltid när man kallar till förändring så som vi gör så möts man alltid av opposition, och detta är en evig princip och det är så Islam alltid har bemötts. Vi bjuder in till att deltaga i vårt arbete och att befinna sig på fronten och kämpa mot århundraden av kolonial infiltration och ödeläggelse av Islam i denna tid när fienden är svag; deras eget huvudvapen, ocker – det moderna finansiella systemet – har slutligen vänt sig emot dem . Detta är inte en ny depression eller lågkonjunktur eller bankismens maktkonsolidering eller någon annan magisk term de älskar att använda, detta ligger inbäddad i den icke naturliga styggelsen i att de skapar pengar ur tomma intet. Detta betyder bara att det ofrånkomliga slutligen har kommit ikapp dem.

Minns att vad som än sker så tillhör det Allahs plan och att ingen eller inget äger någon styrka eller egenskap att förändra det Han bestämt. Om det islamiska styret upphörde 1924 så var det Allahs vilja att detta skulle ske, så att de påföljande dryga åtta decennierna har givit oss den mörkaste tiden någonsin, eftersom Allah tydligt vill visa för oss vad som sker om vi vänder ryggen till Hans Rasul. Men efter natten kommer dagen, och den mörka natten av vidrig och mordisk Kufr lider mot sitt slut och rättvisans och barmhärtighetens gryning under Islams Shari’ah är nära.

Början av 2000-talet enligt den kristna tideräkningen är en varning om Allahs makt och styrka, det är så som att varje månad som förflyter medför en ny katastrof och varje katastrof utraderar ytterligare en del av vår mänsklighet. Men vi är Qur’anens folk och vi förstår att Allahs sunnah eftersom Han gjort den tydlig genom att berätta för oss om föregående folks öden och Allahs sunnah förblir alltid densamma. Vi vet vem som är förlorarna och vem som är vinnarna. Det är för oss som muslimer nödvändigt att veta var vi själva står I förhållande till Allahs vilja och befallning, det utgör våra hjärtans innersta vrå.

Vårt syfte med denna presentation är att informera er om det arbete som utförs jorden över och som som strävar efter att återupprätta hos muslimerna deras obligatoriska stöd till bl a de fattiga genom att Zakat betalas ut i dess korrekta form så som zakat alltid betalats innan det islamiska styret föll. Vad vi presenterar här är blott vår strävan i att lyda Allah så som Han befallt oss att lyda; det är en väg framåt mot att återupprätta den fallna pelaren Zakat och att återintroducera äkta pengar som muslimerna, ja rent faktiskt mänskligheten, har använts sig av i tusentals år. Detta är den sanna jihad i vår tid. Ett av villkoren för att en strid ska kunna benämnas jihad är att Islams fana hålls högt. Dinaren är det gyllende svärd som skall hugga huvudet av Riba, ockret, som är den farligaste mest ondskefulla sak människan har infört och som nu styr över allt och alla. Det finns ingen större ondska än detta, förutom shirk. Allah säger i surat al-Baqarah,

ba’d a’udhu billahi minash shaytanir rajim,

276. Ni som tror! Var vaktsamma inför Allah
och avstå från kvarvarande ocker,
om ni är troende.

277. Om ni inte gör det,
vet att det innebär krig från Allah
och Hans Sändebud.

Att ocker existerar i världen innebär att muslimen måste befinna sig i krig. Ett krig mot det ofattbara och accelererande sönderfallet och förvittringen av hela mänsklighetens tillstånd. Muslimerna är det enda folket på jorden som har vapen att besegra bankirerna, politikerna och de stora företagens ledarskikt. Islam är det enda som står emot förtrycket och det enda som kan bringa rättvisa för hela mänskligheten. Det nuvarande finansiella systemet och den mordiska fattigdomen som systemet skapar kan bara existera om man kompromissar med Zakat. Det finns sådana ofattbara rikedomar bland muslimerna som inte renas genom Zakat, dvs pengar som inte tillhör de rika men som tillhör de åtta kategorierna som Allah definierat. Det är därför Allah säger i Qur’anen: Khudh min amwâlihim sadaqatan (Zakat)”, vilket betyder Ta från deras tillgångar Zakat”, eftersom det inte är en frivillig välgörenhet men styresskickets plikt att se till att ta hand om de fattiga. Genom att återupprätta denna fallna pelare så kommer tyrannin som hela mänskligheten lider under lättas och det kommer, vid Allah, att visa oss att det är muslimerna som räddat mänskligheten från den onaturliga fattigdomen och den självmordsbenägna förnekelsen av vår Skapare.

Min begäran från er är att ni lyssnar till vad som ska presenteras och dömer själva. Om ni har tvivel så verifera det och vi kommer gladeligen att förtydliga det precis som envar sann man av kunskap bör göra. Jag varnar er för att tala illa om någon muslim och att agera utan att vara medveten om Allahs makt över er. Detta är inte en sak som handlar om rationalism eller om att vara praktisk, även om både förstånd och möjligheten att agera bejakas genom det. Det handlar om att uppfylla Allahs befallningar och jag vädjar till er att ta det på allvar och att ni ska tänka på hur ni själva kan bidra i denna strävan att bekämpa Riba och Kufr med detta gyllene svärd.

***

Vidare:

Al-Qurtubi säger i sin Qur’an-kommentar att:

“Ibn ‘Abbas sade att på Domedagen så kommer ockraren befallas: ‘Ta upp dina stridsvapen”. Ibn ’Abbas sade också: Om en person ägnar sig åt ocker och vägrar upphöra med det så är det en plikt för muslimernas ledare att avkräva hans botgöring. Om han inte gör detta, så hugg av honom huvudet”.

Qatada sade:

”Allah hotade ockrets folk med att de skall dräpas och gjorde det legalt att dräpa dem var de än befinner sig. De som tar emot ränta, de som betalar ränta, de som skriver ner det och de som är vittnen är alla skyldiga”.

Shaykh Shirimsâhi al-Mâliki sade:

”Principen om att blockera det som leder till haram (sadd al-dhara’i) i frågan om ribawiyyat (det som inkluderar ocker och ränta) var den åsikt som hölls av folket i Madinah och detta är deras obrutna praxis som baserar sig på starka bevis från Boken och Sunnah, och utgör deras hela kommunitets konsensus och att det som återberättats från dem; att det som leder till haram i sig själv blir förbjudet”.

– Omtolkat till svenska av Abdussalaam Nordenhök

Skriv en kommentar