Människans betydelse – Shaykh ’Ali al-Jamal

juli 19, 2012 En kommentar »
Människans betydelse – Shaykh ’Ali al-Jamal

Detta verk är det mest signifikanta verk som någonsin skrivits av människohand. Ända fram tills att denna utgåva publicerades existerade bara en enda kopia av boken. I tvåhundra år var författarens egen kopia bevarad och undangömd på en avsides plats där han en gång i tiden lärt ut dess innehåll till en liten skara bland Fes intellektuella elit. Varje torsdag kväll samlades denna lilla skara i en zawiyyah nära tygfärgarnas kvarter. Mästaren brukade sitta i denna cirkel där han högläste, begrundade och omformade denna handskrivna bok och dess innehåll samt dess metod till en tillämpbar praxis för noviserna som satt samlade kring hans person. Än idag samlas denna cirkel. Vi hoppas, genom att publicera denna ojämförbara bok, att dess klarhet och djup och kunskap, som tidigare varit reserverad den lilla skaran i Fes, ska göras allmänt tillgängligt i en tid av intellektuell bankrutt.

Det är tragiskt att, i det samtida intellektuella landskapet med dess akademiska metodologi, om boken släppts utan en introduktion att den skulle riskera att försvinna utan ett spår i en ocean av värdelös utgiven litteratur. När jag säger detta åsyftar jag trots allt det som publicerats inom den akademiska världen och inte den populära opiatlitteratur vi plågas av i vår moderna värld. Den akademiska världen med all dess ”bildning” är egentligen en metod och struktur för uteslutning av allt som kan hota dess överhöghet. All publicerad litteratur av idag är dömd, oavsett om författaren själv vet eller inte vet, att uppslukas i vår kulturs modul vars tentakler sträcker sig över hela världen. Från universitetet i Peking till den ryska universitetsvärlden och vidare till vårt västliga akademiska samfund delas en världssyn och accepteras en teori som ger näring åt den fortsatta spekulationstyrannin (som definieras som Frihet). En mytisk undersökningsritual och systematisk kult med dess prästerskap av doktorander. Det allra viktigaste att nämna när vi tar oss an denna bok är att läsaren omöjligtvis kan penetrera dess innersta mening och följdaktligen dess metod om han inte kringgår hela detta imperialistiska ramverk som står som en mur framför den som söker nå fram till bokens mening. Måhända ter sig detta aningen förvirrande och kommer så förbli fram tills att läsaren skakat av sig det mystiska påståendet om en existerande ”objektivitet” som grundregel för all analys. Det står i vägen för att läsaren ska kunna omformas av boken genom dess djuplodande process. Författaren fastslår gång efter annan att kunskapens själva fundament endast är nåbart för den som är beredd att genomgå en existentiell omvandling. Förslaget om att kunskap skulle vara någon idémässig process tar vi inte ens i beaktande. En människas ord ska inte misstas för hans handlande.

På vår nutida samhälleliga stillastående plattform, som är sammanlänkad med den nära förestående hotande kollapsen av vår moderna värld, har vi alltså det jag kallar de imperialistiska doktinella akademiska metoderna som använder faktiskt grova tekniker för att förhindra ifrågasättande av deras vetenskapliga etos. Om vi skulle kategorisera denna bok som tillhörande religionsfacket så skulle det medföra att chansen för boken att nå fram till envar intellektuell mans skrivbord blir tillintetgjord. Ännu värre skulle det vara att kategorisera boken som mysticism och den skulle genast bli förlöjligad som irrelevant eller förfallen. Denna bok är således inte ett religiöst verk, inte heller mystiskt, för författaren gör klart att hans inställning till kunskap omfattar studentens hela levda livsmönster. Om man utgår i att se den utifrån vad som är en obestämbar del av helheten eller som en avskiljande tanke så är akademikernas tankesätt upprättat så att deras egna ganska mystiska strävanden efter att nå fram till ren kunskap är lika flyktigt som de moraliska och rättvisa samhälle de lovar människorna som är slavar i det industriella fängelset. Produktivitet är en avgud för dessa barbarer, och de har förbjudit att någon skulle föreslå att arbetarens bojor stöps i själva fabriken och att samhället bara hålls samman av produktionsprocessen som ju är det som den så kallade akademiska eliten försvarar.

Låt oss uttrycka det på ett annat sätt. Om det skapande och den kunskapsprincip som framläggs i denna bok skulle komma att appliceras så skulle den kunna störta hela detta monstruösa stillastående tyranniska system som den moderna människan är fångad i för genom denna bok släpps han fri från de falska friheter han så snillrikt blivit hjärntvättad med. Riktig egentlig Frihet, som ett mänskligt projekt är strikt förbjudet rent politiskt. Låt ditt öga färdas över fotografierna i denna bok. De är alla människor av denna tid och det finns fler som dem därute. De och deras bröder har systematiskt utplånats, förnedrats, blivit lösryckta och blivit förhindrade att nå fram till och sprida denna fantastiska kunskapsprocess. De har i vissa fall även mördats. Deras bibliotek har blivit konfiskerade med våld. Deras verk har blivit förstörda och begravda i universitetens arkivsystem där bara den välprogrammerade och lydige tillåts läsa dem. De som är immuna genom att de hjärntvättats av det antropologiska system vars syfte det är att ogiltigförklara bokens lära som alltid funnits bland människorna men som nu befinner sig i sin sista utdöende fas.

Vi säger öppet att dessa män som tillhör Darqawi-metoden är de egentliga fria människorna. De har bemästrat sig själva, så att alla i deras närhet också kan bli fria. Dagens ledare har ett inre i kaos vilket medför att alla de styr över befinner sig i förtryck. Den moderna världens rädsla är inte för polisen för polisen är bara en manifestation av ledarskiktets egna rädslor. Ledarna i dagens samhälle är vandrande terrormanifestationer. Deras egna rädslor som så plågar deras inre lössläpps mot andra, inte bara fysiskt men genom den restriktiva mentala atmosfär som bara kan leda till våld och död.

Det drömlika transtillståndet rör sig nu mot att fullständigt förlama samhället genom en krampaktig önskan efter säkerhet. Den är onåbar från envar attack, både av huslig och av militär karaktär. Botemedlet mot detta tillstånd gives oss i denna bok. Det betyder att vi demonterar självmordskulturen som hemsöker vår tid. Här har du metoden, och omformningen av den leder till frihet. Inte apolitisk frihet men reell frihet genom återupprättandet av den omvälvande process som återskapar människan som en återigen mänsklig varelse som är välvillig gentemot hans eget inre och gentemot andras yttre form. Han hotar inte samhället och känner sig inte hotad av samhället. Det är viktigt att trots förföljandet av dessa kunskapens män så har deras doktrin levt vidare och dess mästare lever fortfarande. De kämpar. De flyr upp i bergen. De gömmer sig i städerna. Detta är inte någon slags poetisk slagdänga. Det är historisk fakta.

Författaren, Mästaren, Sidi ’Ali al-Jamal, som lärde ut detta i sin lilla hörna i Fes, hade många studenter men i slutändan gavs all hans visdom till en enda man. Denne man var Moulay al-’Arabi ad-Darqawi. Från honom gavs vi fyrtio stora mästare som spred ut sig över hela Nordafrika och tog sig så långt bort som Malaysia och de östafrikanska öarna.

Dessa män av Darqawa blev slaktade och torterade av de franska kolonisatörerna som lydde under den fanatiske katoliken och guvernören över Marocko, General Leauty. När fransmännen lämnade landet inrättade sig den modernistiska och stagnanta eliten som tog över makten i frihetens namn men fortsatte förföljelserna. Dessa män var ju ett hot om man skulle upprätta en konsumistisk kultur då deras lära alltid poängterat att den som konsumerar i slutändan alltid är den som blir konsumerad. De kunde inte skapa sin moderna produktionsreligion och det fanns män som tilläts vandra fritt och varna människorna att det fria samhället aldrig skulle kunna byggas efter allt mördande, men också att friheten alltid funnits.

Kunskapsmännen som följt denna väg har utrotats från den kommunistiska världen, både i Kina och Ryssland, och deras verk har precis som deras liv utplånats. I Indien har de nästan utrotats tack vare den brittiska hänsynslösheten och de modernistiska knähundarna som tog över efter dem och tog makten i Indien och Pakistan. Persien gick under samtidigt som de arabiska länderna styckades upp efter att kalifatet i Istanbul föll varpå västmarionetten Ataturk hängde kunskapens folk från varje träd i varje by över hela Turkiet. Nordafrika och Västafrika drabbades av samma magnifika strategi och militära initiativ som uppbackades av jesuiternas handelsintressen. I slutändan utplånades nätt och jämnt Darqawi-vägen och dess kunskapsgrenar genom riktade mord, brännmärkning och långtgående propaganda för att nästintill radera dess praxis och kunskapsteori.

Kunskapsfiltret som presenteras i denna bok tycks skonad från de våldsamma och barbariska attackerna som kunskapens folk fick utstå. Boken är kyligt saklig och på ett ljuvligt och vackert sätt förklarar den kunskapen om Jaget/Universum och därför Den Universelle. Det är en tydlig förklaring om hur existensen fungerar. Varken mer eller mindre. När väl detta förstås måste kunskapssökaren avprogrammera sig själv, för annars kan bokens innehåll inte till fullo tas in. När kunskapen väl är på plats kan den appliceras på alla andra kunskapsgrenar för det som är korrekt i denna inre vetenskaps paradigm kommer också vara korrekt för alla andra vetenskaper. Den är applicerbar på såväl molekylärbiologi som ekonomisk teori. Redan från början framstår dess natur som mer sann än vetenskapen. Denna kunskap står ovan vetenskapen. Det kommer till exempel visa sig att det inte finns någon psykologi i ett vakum eller en astronomi i ett vakum. Om du vill förstå denna Enhet måste du koppla samman denna dubbla spegelkonstruktion som vi idag känner till som psykologi/astronomi. Vår inre kunskap kommer inte att särskilja de två. Hur bokens visdom ska kunna appliceras kommer inte att vara självklart under ännu en tid. Den måste först nå ut till de intellekt som inte blivit totalt drogade av vårt samhälles ytliga kunskapsgrenar. Det finns inget mer intellektuellt deprimerande än att läsa eller att försöka sig på att läsa de sociala teoretikernas torra och triviala skrifter. Ibn ’Arabi sade att personen som försöker skapa en kopia av universum ofrånkomligen bara kommer skapa en kopia av sig själv. Den moderna sociala teorin, höljd i komplexitetens dunkel av hermeneutiska präster, kommer aldrig kunna frambringa ett nytt samhälle för att dessa teoretiker själva är tyranner. Jag åsyftar då inte tyranner i den politiska sfären. Jag menar en tyrann mot det rent mänskliga.

Låt oss undersöka denna boks klara budskap. Enligt den nuvarande barbariska kulturen handlar all social verklighet om gruppen. Det privata spirituella projektet förnekas allt värde. Om du har ett privat projekt, varav det högsta naturligtvis är att erhålla sann gnosis, så kommer du betraktas som asocial och ickeproduktiv eftersom din strävan är direkt motsatsen att tjäna samhället, dvs produktiviteten. Därför är du icke folklig. Låt mig förklara det lingvistiskt. Om ett påstående har sann mening så är det för att meningen innehåller verb såväl som substantiv. Det handlar om praxis, en helhet. Fonem är värdelösa men meningen äger värde. Meningen framstår bara genom ordens komplexitet. Men är det inte så att en menings värdegrund redan formeras i medvetandet redan innan det uttalas och kläs i ord?

Vi lever i en tid där människans mening i sig själv är hotad. Därav följer att människan är hotad. Miljön är hotad. Jorden är hotad. Vi lever i ett samhälle som har bestämt sig att förstöra människan och omforma henne till en slav under hennes egna lägsta aspekter istället för att bemästra det allra högsta i hennes inre. Eftersom vi erkänner människans värde så publicerar vi denna bok med syfte att människan än en gång ska bli ett säte för gnosis. Denna visdom kan inte studeras i ett klassrum eller på ett universitet. Den kan bara bära frukt i männens cirkel där metoden om jagets omvandling i sanning lever, och det är detta som antropologerna är anställda att täcka över.

I denna tid, om män verkligen vill veta så måste de bege sig ut och söka upp dessa män som vet hur man lever och som har befriat sig själva från den förkrossande avkulturiseringen som resulterat i att de utexaminerade från universiteten är zombies. Dessa sanna män är inte en del av problemet och inte heller är de en del av lösningen, ty det är denna nuvarande dialektik som är det moderna samhällets tyranni. Här finner vi en annan Väg och på denna stig är människan inte hotad. Han är befriad och hans frihet betyder att alla i hans närhet ges nytt liv. Eftersom kunskap inte står att finna i samhällelig omstörtning eller i stagnation, eller i esoteriska rörelser eller experimentella grupper eller i maktstrukturer så måste sökaren lösgöra sig från sin kulturella gjutform och inse att kunskapen tillhör de fattiga. Om fattigdomen skulle upphävas så skulle också kunskapen försvinna. Detta är den enda ledtråden vi kan skriva. Fattigdomens väg är också kunskapens väg. Vi skriver det på grottväggen. Vi ingraverar det i ditt hjärta.

– Från den fattige slaven, den hjälplöse, den som är i behov av hjälp,

’Abd al-Qadir as-Sufi

 

Skriv en kommentar