Maliki-skolan: att avsluta bönen med att säga ”as-salamu ’alaykum” en gång och inte två

augusti 31, 2012 Ingen kommentar »
Maliki-skolan: att avsluta bönen med att säga ”as-salamu ’alaykum” en gång och inte två

Enligt Maliks rättsskola (madhhab) avslutas en bön av en ensam tillbedjare eller böneledaren (imamen) med endast en taslim, det vill säga han eller hon säger ”as-salamu ´alaykum” enbart en gång och inte två gånger (det är endast rekommenderat för den som ber i grupp att säga ”as-salamu ´alaykum” även till imamen och personen till vänster). Under presenteras bevis för utförandet av endast en taslim och dess giltighet.

Hadither och Madinahs praxis

Ibn Abi Shaybah sade: ”Waki´ relaterade till oss från ar-Rabi´ från al-Hasan [al-Basri] ’att Profeten (صلى الله عليه وسلم), Abu Bakr och ´Umar brukade utföra en (1) taslim [för att avsluta bönen].’”[1]

Hadithen är mursal, det vill säga det fattas en återberättare i traderingskedjan mellan al-Hasan och Allahs sändebud (صلى الله عليه وسلم). Detta innebär dock inte att hadithen nödvändigtvis är vare sig svag eller sund. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah förmedlar nämnda hadith i I´lam al-muwaqqi´in ´an Rabbi’l-´alamin – och han poängterar att den är mursal – för att därefter citera ar-Rabi´: ”Den välkända praxisen (al-´amal) i Madinah är [att endast] en taslim [utförs], och Madinahs folk (ahl al-Madinah) ärvde detta, de största lärda från de största lärda.”[2] Madinahs folks praxis åsyftar en sunnah som har ärvts från generation till generation i Madinah och går tillbaka till Allahs sändebud (صلى الله عليه وسلم). Ibn Taymiyyah, av många kallad shaykh al-islam, talar väldigt gott om Madinahs folks praxis i flera av sina verk. Han poängterar bland annat att denna praxis är den äldre, etablerade sunnan med ursprung hos Allahs sändebud (صلى الله عليه وسلم), likaså konstaterar han att denna sunnah är ett bevis i Maliks rättsskola och att även Ahmad ibn Hanbal gav vikt åt Madinahs madhhab.[3]

Yunus ibn Muhammad relaterade till oss, han sade: Jarir ibn Hazim relaterade till oss, från Ayyub, från Anas ”att Profeten (صلى الله عليه وسلم) brukade utföra en taslim [för att avsluta bönen].”[4]

Al-Albani bekräftar att den samlade bedömningen är att hadithen från Anas är sahih, och att detta är den sundaste hadith som har nått oss om att avsluta bönen med att säga ”as-salamu ´alaykum” endast en gång och inte två gånger.[5] Liknande hadither har rapporterats från Sahl ibn Sa´d, ´A’ishah och Salamah ibn al-Akwa´. As-Sindi menar i sin sharh på Sunan ibn Majah att haditherna från Sahl och Salamah är svaga.[6] Al-Albani graderade dock alla dessa tre hadither sahih.[7]

Sahabah och tabi´un utförde en taslim

Al-Bayhaqi sade: ”Det har rapporterats att en grupp från sahabah, må Allah vara nöjd med dem, brukade utföra [endast] en avslutande taslim.”[8] I sin Musannaf relaterar Ibn Abi Shaybah, med sina traderingskedjor, att bland annat följande sahabah och tabi´un avslutade bönen med endast en taslim: Anas, ´A’ishah, ´Ali, Ibn ´Umar, Sa´id ibn Jubayr, Ibn Abi Layla, Abu Wa’il, ´Umar ibn ´Abd al-´Aziz, al-Hasan al-Basri, Ibn Sirin, Abu al-´Aliyah, Abu Raja’, Ibn Abi Awfa, Suwayd och Qays.[9] Det har även förmedlats från en av de stora salaf-imamerna från det profetiska hushållet (Ahl al-Bayt), Muhammad al-Baqir, att han avslutade bönen genom att säga ”as-salamu ’alaykum” en gång till höger.[10] Utöver dessa sahabah och stora tabi´un nämns, som påpekat, även Abu Bakr och ´Umar i mursal-hadithen över, må Allah vara nöjd med dem alla.

Således är det tydligt, baserat på bevisen som har presenterats, att denna praxis stammar från Allahs sändebud (صلى الله عليه وسلم), och ingen bör kritisera eller försöka ”korrigera” en person som avslutar sin bön på detta vis, eftersom det onekligen är från sunnan. Notera att denna artikel inte propagerar för åsikten att två taslim, som en regelbunden praxis, är fel eller att det inte är från sunnan. Avsikten med artikeln är att kortfattat belysa malikiternas perspektiv och bevisen för det. Ash-Shafi´i sade: ”Om man vill utför man en taslim och om man vill utför man två taslim.”[11]

För vidare studier om denna mas’alah föreslår vi läsning av en av Shaykh Dr Abdalqadirs elever, Dr Yasin Dutton, och hans djuplodande avhandling från Edinburgh Universitet som belyser denna fråga i ljuset av de hadith-bevis som nått oss: (Klicka på länken) ”An innovation from the time of the Bani Hashim; some reflections on the taslim at the end of the prayer”


[1] Musannaf Ibn Abi Shaybah, 1:334 (nr. 318)
[2] Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, I´lam al-muwaqqi´in ´an Rabbi’l-´alamin, 2:274
[3] Ibn Taymiyyah, Majmu´ fatawa Ibn Taymiyyah, 12:294 (s. 308-310 i marginalen)
[4] Musannaf Ibn Abi Shaybah, 1:335 (nr. 318)
[5] Al-Albani, As-silsilah as-sahihah 1:629 (nr. 316)
[6] As-Sindi, Sharh Sunan ibn Majah, 1:296 (nr. 918, 919, 920)
[7] Al-Albani, Sahih ibn Majah, 1:276-277 (nr. 758, 759, 760)
[8] Al-Bayhaqi, As-sunan al-kubra, 2:179-180 (nr. 2896)
[9] Musannaf Ibn Abi Shaybah, 1:334-335 (nr. 318)
[10] Amin ibn Salih, Fiqh al-Aal, s. 302.
[11] Al-Albani, As-silsilah as-sahihah, 1:629

Skriv en kommentar