Khutba om sahabas rang – Shaykh Habib Bewley

november 1, 2012 Ingen kommentar »
Khutba om sahabas rang – Shaykh Habib Bewley

Introduktion av Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi

Nästan ett decennium sedan när jag först anlände till Sydafrika så såg jag, trots att Islam hade överlevt och faktiskt respekterats av den föregående regimen trots de kristna missgärningarna, att Islam förlorat sin sociala dynamiska kraft. Jumu’ah hade rånats på sin politiska auktoritet, och då åsyftar jag khutban från al-mimbar.
Den moderna kapitalismen har överallt två metoder att släcka Islams praxis. Det första är att de doktrinellt uppmanat nybyggda moskéer att ersätta al-mimbar med en kristen predikstol. För det andra, rent cyniskt har behovet av den arabiska khutban fått dem att ersätta den muslimska traditionens politiska diskurs med en arabisk formula som läses på arabiska och sedan har de innoverat en ”pre-khutbah talk” från en predikstol. Således, inte bara ser vi att budskapet tagits bort från sin maktbas, al-Mimbar, men man har samtidigt rånat gemenskapen på den livsviktiga ruhani-tiden där man kan ägna sig åt personlig reflektion innan imamen sätter sig ner. Ty när imamen sätter sig ner så stänger änglarna deras register. Därför har alltså både tiden för Haqiqah och tiden för Shari’ah stulits från oss.
Det tycktes mig därför lämpligt att återinföra jumu’ah som ett första steg i det islamiska återuppvaknandet. Jag hjälptes på traven med en generös gåva som skänktes till Kapstadens muslimer. Hajj Mukhtar al-Bukhari från Malaysia köpte åt staden och åt vår jama’ah en ädel byggnad i själva hjärtat av stadskärnan. När vi väl var redo så införde vi Jumu’ahs levande livsmönster i enlighet med folket i Madinah och deras praxis.
Vi är lyckosamma att ha Shaykh Habib Bewley som vår moskés stående Imam och Khatib, son till det nobla kunskapsparet, Shaykh Abdalhaqq Bewley och Hajja ’Aisha Bewley. Shaykh Habib som själv är utexaminerad shaykh från Qarawiyyeen i Fes och som studerat hos andra stora marockanska ’ulama, har satt sitt avtryck på vår jama’ah och vi kan nu se hur fullpackad moskén är varje fredag. Följande khutbah togs entusiastiskt emot av folket och många begärde att få en textkopia. Det är en ära för mig att kunna skänka den till den bredare kommuniteten på internet.

– Shaykh Dr. Abdalqadir as-Sufi

****

KHUTBAH AV SHAYKH HABIB BEWLEY

Imam Habib Bewley - khatib i Jumu'ah mosque, Kapstaden

Imam Habib Bewley – khatib i Jumu’ah mosque, Kapstaden

Allah säger i Sin majestätiska bok, med ord som betyder, “Låt det finnas bland er de som gör gott, och som påbjuder det goda och förhindrar det onda. Det är dessa som kommer ha framgång. Var inte som de som splittrades efter det att de Klara Tecknen getts dem”.

O Muslimer, under de senaste åren har vi sett samordnade försök att förändra parametrarna i Allahs Dîn och att vända den uppochner genom att innovera nya idéer och koncept och inbjuda olika rörelser som alltid ansetts vara missledda innovatörer till vår muslimska ummahs mittfåra. Denna attack mot vår Dîns identitet har varit tvådelad och kampen har förts både av element inom umman såväl som element utanför umman, och detta exemplifieras av försöket att få den shiitiska religionen, och det är så deras egna lärde inklusive al-Khomeini refererar till deras religion som en separat entitet i hans bok Kashf Esrar, och att få det att framstå som om den shiitiska religionen har samma status som de fyra erkända rättsskolorna, genom att de försöker döpa den till Ja’fari-skolan, när det i själva verket är så att Imam Ja’far as-Sadiq, rahimahu Llah, aldrig etablerade en egen skola utan snarare vidarebefordrade sin fiqh-kunskap till Imam Abu Hanifa och Imam Malik som bägge var hans studenter.

Amr Ibn Al-Aas Moskén, Egyptens första moské och den fjärde mosken i världen

Amr Ibn Al-Aas Moskén, Egyptens första moské och den fjärde mosken i världen

Sannerligen, detta försök att skänka legitimitet till den shiitiska religionen har rönt framgångar de senaste åren, först med Amman deklarationen 2004 som sedan följdes av Sunni-Shia Unity declaration 2008, som underskrivits av ett stort antal muslimska akademiker och ’ulama. Samtidigt ser vi att Iran, och i förlängningen hela den shiitiska religionen, vunnit respekt bland de bredare muslimska folklagren genom att shiiterna kämpat för Palestinas frigörelse och stått upp för Islam mot de amerikanska imperialisterna. Sannerligen, att Iran erhållit status som den utvecklande världens Fiende nr 1 har i många förtryckta muslimers perspektiv medfört ömma känslor, och många muslimer har börjat se Iran som ett medel att stärka den muslimska umman. Detta har inte gått obemärkt förbi i iranska och shiitiska kretsar och shiitiska ledare vågar sig nu på att utfärda uttalanden å ummans vägnar och shiitiska missionärer tränger sig in i kommuniteter som tidigare var stängda för dem. Samma shiitiska missionärer är också aktiva här i Kapstaden och surfar på vågen av deras senaste framgångar och försöker intala oss att det bara är små ytliga obetydelsefulla skillnader som skiljer oss åt. De är precis som oss muslimer försöker de intala oss, och den enda skillnaden är att de älskar Profetens familj lite mer än oss. Detta är en lögn. De praktiserar vad de kallar taqiyyah. De försöker leta efter en väg in i era hjärtan för att få er acceptans och förtroende, och avslöjar först deras sanna tro när de känner att de vunnit över er till deras sida. Men skillnaderna mellan vår Dîn och deras religion är mer fundamentala än vad de flesta förstår. En av dessa skillnader talade jag om förra veckan när jag beskrev deras förehavanden under ’Ashura-dagen. Idag, vill jag fokusera på en annan skillnad, och det handlar om hur shiiterna ser på Profetens Följeslagare, som envar rättrogen muslim vördar och hedrar. Qadi ’Iyad säger i hans välkända bok: ash-Shifa fi tareefi huquqi-l-Mustafa:

”En del av respekten och lydnaden till Profeten består i att respektera hans Följeslagare, och att lyda dem, erkänna vad vi är skyldiga dem, att följa dem, att hylla dem, att be om förlåtelse för dem, att avhålla oss från att diskutera deras meningsskiljaktigheter, att vi ska hata dem som visar fientlighet mot dem och att avvisa Shi’ahs och innovatörernas vilseledning och avvisa historikernas rapporter och de ignoranta återberättarna som förringar dem”.

Vi älskar Följeslagarna för att vi älskar Allahs Sändebud, sallallahu ´alayhi wa sallam, och lyder honom utan att ifrågasätta honom. Vi är nöjda med Följeslagarna eftersom Allah och Hans Sändebud, sallallahu ´alayhi wa sallam, var nöjda med dem. Allah säger ord som betyder:

“Allah var nöjd med de troende när de gav dig trohetseden under trädet”.

Och Anas berättar att Profeten, sallallahu ´alayhi wa sallam, sade:

”Mina Följeslagarna kan liknas vid saltet på maten. Maten är inte god utan den”.

”Allah valde mina Följeslagare över allt annat i skapelsen förutom Profeterna och Sändebuden. Han valde ut fyra av dem åt mig, Abu Bakr, ’Umar, ’Uthman och ’Ali och dessa är mina allra bästa Följeslagare, trots att alla mina Följeslagare är goda”.

Jannat al-Baqi i Medina innan förstörelsen

Jannat al-Baqi i Medina innan förstörelsen

Detta är den upphöjda rangen de besitter, män och kvinnor som Allah själv valt ut framför hela skapelsen, män och kvinnor som Allahs Sändebud, själva skapelsens absoluta höjdpunkt, valde ut. De är män och kvinnor som varenda en av oss är skyldig en enorm tacksamhetsskuld för att de bevarade Allahs Dîn och förde den vidare till oss helt och obefläckad.
Dessa var Allahs Sändebuds Följeslagare, och ändå ser vi dessa shiiter komma till oss och hävda att vi och de själva är identiska trots att de anser att alla Följeslagarna gick vilse utom en handfull. Dessa shiiter som skrivit böcker som baktalar Abu Bakr, ’Umar och ’Uthman och Mu’awiyah. Dessa shiiter som hävdar att Abu Hurayra var en lögnare som uppdiktade hadither. Dessa shiiter som baktalar Allahs Sändebuds fruar, speciellt A’isha och Hafsa. Dessa shiiter som går emot Allahs Sändebuds , sallallahu ´alayhi wa sallam, direkta instruktioner och förbannar hans vänner.

Profeten, sallallahu ´alayhi wa sallam, sade:

”Den som förbannar mina Följeslagare är själv förbannad av Allah och Hans änglar och av hela mänskligheten. Allah kommer inte acceptera något av hans gärningar”.

Shiiternas syn på Följeslagarna är vidrig, provokativ och hederlös, och ingen som har en sådan tro kan anses tillhöra mainsteam Islam. Ayyub as-Sakhtiyani sade:

“Den som älskar Abu Bakr har etablerat religionen. Den som älskar ’Umar har gjort vägen ren. Den som älskar ’Uthman har lysts upp av Allahs ljus. Den som älskar ’Ali har hållt fast vid stadighetens väg. Den som hyllar Muhammads Följeslagare är friad från hyckleri. Men den som sänker en enda av dem är en innovatör som går emot Sunnah och de rättrogna Salaf, och vi fruktar att inga av hans handlingar ens tas upp i himlen fram tills dess att hans hjärta återvänder till sundhetens väg och att han älskar varenda en av dem”.

Profeten, sallallahu ´alayhi wa sallam, sade:

”Beskydda mina Följeslagare och de som jag är släkt med genom äktenskap. Den som skyddar mig gällande dem kommer att vara skyddad av Allah både i denna värld och den nästkommande. Den som inte beskyddar dem kommer överges av Allah, och de som överges av Allah är nära ruinens brant”.

Det är vår plikt att tala gott om Muslimerna och skydda dem och Allah varnar oss att tala emot dem för att det leder till konsekvenser och implikationer och garanterar straff i både denna värld och Allahs förbannelse. Profeten, sallallahu ´alayhi wa sallam, sade:

”Prygla den som förbannar mina Följeslagare”.

Detta är fiqh-positionen som anammades av Följeslagarna själva och av Tabi’un och när Musa ibn ’Isa al-’Abbasi hörde en man som talade dåligt om A’isha så sade han: ”Prygla honom med åttio piskrapp och raka av håret på hans huvud”. Och när ’Umar ibn al-Khattab hörde att hans egen son, ’Ubaydullah ibn ’Umar, talat dåligt om al-Miqdad ibn al-Aswad så hotade han honom med att skära ut hans tunga och sade: ”Tillåt mig skära av hans tunga så att han aldrig mer talar dåligt om någon av Profetens Följeslagare”. Detta är positionen i rättsskolorna. Imam Malik sade:

”Den som talar illa om Profeten, sallallahu ´alayhi wa sallam, avrättas. Den som baktalar hans Följeslagare pryglas”.

Och Sahnun sade: ”Den som säger att Abu Bakr, ’Umar, ’Uthman och ’Ali är vilseledde eller otrogna skall avrättas. Den som talar om någon annan av Följeslagarna på samma sätt ska pryglas hårt”.

Det måste dock poängteras att detta inte är en inbjudan till att man tar lagen i egna händer. Dessa straff kan bara dömas ut av de styrande efter domslut från en auktoriserad qadi. Orsaken att straffet är så hårt när det gäller baktal av Följeslagarna beror på att det var dessa människor som gett oss vår Dîn från Allahs Sändebud och fört det vidare till oss. Så om man betvivlar dem så betvivlar man hela religionens autencitet. Om man inte kan lita på dem, så måste vi åsidosätta hela hadith-litteraturen och vi skulle bara få basera våra liv på Qur’anen. Ingen av oss hade haft kunskap om hur man ber eller betalar zakat. Det skulle inte finnas någon enhet mellan muslimerna och alla skulle tolkat Qur’anen enligt deras egna preferenser och följt sin egen väg. Kritik mot Följeslagarna är en kritik mot Profeten, sallallahu ´alayhi wa sallam, själv, eftersom det indikerar att han omgav sig med hycklare och lögnare och svikare och gav dem viktiga ämbetspositioner över muslimerna. Detta är alldeles speciellt viktigt beträffande hans fruar, eftersom det indikerar att han, sallallahu ´alayhi wa sallam, hade dåligt omdöme. Det är att kritisera Allah, eftersom det indikerar att Allah ljuger när Han säger:

”Ni är det bästa samfund som frambringats från mänskligheten. Ni påbjudet det goda och förbjuder det onda och tror på Allah”.

Så den som talar nedvärderande om Följeslagarna sänker i själva verket Allah och Hans Sändebud och förser religionens fiender mer ammunition. Detta är bara en liten del av den shiitiska doktrinen som motsäger Dîn al-Islam som vi vördar. Trots deras perspektiv så bjuder de in oss med öppen famn till att vi ska jämställa vår religion med deras. Vi kommer aldrig göra det! Vi kommer aldrig acceptera som vänner de som anklagar Följeslagarna att medvetet förvanska denna Dîn efter Profetens, sallallahu ´alayhi wa sallam, död, och vi kommer varna för dem fram tills dess att de ångrar sig. Profeten, sallallahu ´alayhi wa sallam, sade så som det nått oss genom Qadi ’Iyads ash-Shifa:

”Förbanna inte mina Följeslagare. Ett folk kommer anlända vid tidens slut som kommer att förbanna mina Följeslagare. Be inte begravningsbönen över dem, gift er inte med dem, och sitt inte tillsammans med dem. När de är sjuka så besök dem inte”.

Vi ber Allah att öka vår kärlek till Honom och Hans Profet, sallallahu ´alayhi wa sallam. Vi ber Honom att öka vår kärlek till hans Familj och alla hans Följeslagare och att Han skänker oss medlet att försvara dem mot de som sänker dem eller kastar minsta misstanke emot dem. Vi ber Honom att tillåta oss att se sanningen som sann och att skänka oss styrkan att följa sanningen och att vi ser falskheten som falsk och ger oss styrkan att undvika den. Vi ber Allah, vid shahadatayns höga position som länkar oss till Följeslagarna, att vägleda shiiterna tillbaka till sanningen. Vi ber Honom att rensa deras hjärtan från hat och misstankar mot Följeslagarna och rena deras tungor från de smutsiga förolämpningarna de yttrat. Vi ber Honom att förena muslimernas hjärtan och skänka denna Dîn seger.

Skriv en kommentar