Bönen bakom en imam med dålig recitation

januari 7, 2013 Ingen kommentar »
Bönen bakom en imam med dålig recitation

Bönen bakom en imam med dålig recitation

Besvarat av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani

***

Fråga:

As salaamu ´alaykum,

Scenario: Bönetiden infaller. En grupp män ställer sig i rad för att utföra salah. Man känner inte till de andra männens nivå och kunskap i fiqh eller om de memoriserat Qur’anen eller deras nivå av tajwîd. En av männen träder fram som imam. Bönen inleds och imamens uttalande av vissa bokstäver är felaktigt, t ex uttalar han ”zeen” istället för ”daad” eller ”thaal”. Bönen avslutas. Ska jag nu göra om bönen (och göra detta avsides och privat för att inte förödmjuka imamen?) eller är denna bön giltig för mig?

Svar utifrån ett malikitiskt perspektiv:

’Alaykum as-salâm

Det relevanta villkoret (shart) för att en persons imamat i bönen ska vara giltigt är ”att han har kunskap om fiqh och om en recitation som inte är shadhdh (udda)”. Vad som åsyftas med ”en lagligt sett giltig” recitation har förklarats av våra lärde, och det innebär att man kan läsa surat al-Fatiha och något/några kapitel (suwar) därefter. Vad som menas med ”udda” recitation är det som hamnar utanför de 10 välkända recitationerna. En bön med sådan recitation som hamnar utanför de 10 ses som ”udda” och ogiltig. Domen för bönen bakom en imam som gör omedvetna fel i sin recitation av Qur’anen, och detta avser även felaktig recitation av surat al-Fatiha, är att bönen ses som komplett, och den är därmed giltig i Lagen trots att den bedjande gör sig skyldig till en synd om han har kapaciteten att själv leda bönen eller möjligheten att föra fram någon annan att leda bönen istället för den felande imamen. Att inte kunna särskilja mellan zaa’ och daad, eller att råka förvanska raa’ till ett laam eller ett daad till ett daal är misstag som man ursäktar så länge de sker omedvetet, och Allah vet bäst.

Det finns fyra åsikter som förts fram i den malikitiska rättsskolan, och detta är förståeligt eftersom ingen tydlig återberättad text (nass) har rapporterats i just denna mas’alah. Det finns de lärde som särskiljer mellan felaktig läsning av surat al-Fatiha och felaktig läsning av andra suror. Det finns lärde som särskiljer mellan felaktig läsning i bönen som förvanskar själva innebörden av Qur’anens mening och andra felaktigheter som inte medför förändrad innebörd av verserna. Förespråkarna för varje åsikt har lagt fram deras stödjande bevis för just deras åsikt. Så som Ibn Rushd (= farfadern) förklarade i sin kommentar på domen om att utföra bönen bakom en imam som gör omedvetna fel i sin recitation och att det innebär att recitationen är klandervärd men inte förbjuden och att det inte är obligatoriskt för den bedjande att be om sin bön:

”Detta är den sunda åsikten, eftersom en person som reciterar Qur’anen i bönen inte har som avsikt att införa felaktigheter men snarare så tror imamen att hans läsning är lika korrekt som den som läser utan felaktigheter. Denna åsikt förespråkar Ibn Habîb (som var den andalusiske kunskapsperson som författade den malikitiska moderboken al-Wâdiha)”.

Ad-Dusûqi sade följande i sin kommentar på ad-Dardîrs ”ash-Sharh al-Kabir”, efter det att han nämnt att det finns en mängd motsägande åsikter om just denna fråga i rättsskolan:

”Den övervägande och kvalitativa åsikten är att en sådan bön är giltig för den bedjande som följer en imam som omedvetet reciterar Qur’anen fel”.

Ibn Abi Zayd al-Qayrawani sade den bedjande som bett bakom en imam som reciterar fel inte ska be om sin bön om alla i församlingen tycks vara på samma kunskapsnivå, så som i din fråga och scenario. Även Al-Gharyani förespråkar åsikten (och som jag själv också ser som den mest fördelaktiga) om att bönen bakom en imam som gör omedvetna fel i sin recitation är giltig men ogillad, oavsett om felaktigheterna är uppenbara ( = de förändrar versernas innebörd eller att man byter ut en bokstav mot en annan bokstav, så som i ditt scenario) eller dolda (så som att man utelämnar al-ghunnah), och Allah vet bäst.

– Omtolkat till svenska av Abdussalaam Nordenhök

Skriv en kommentar