Imam Ja’far us-Sadiqs arv

februari 27, 2013 Ingen kommentar »
Imam Ja’far us-Sadiqs arv
på bilden ovan: Imam Ja’far us-Sadiq begravdes på Medinas gravplats som förstördes 1926.

***

Imam Ja’far us-Sadiqs arv

Ibn Rushd, Västerlandets store jurist par excellence, återberättar i inledningen av sitt massiva verk al-Muqaddimah, i dess första volym på sidan 10:

Det har återberättats att Imam Ja’far as-Sadiq låg på sin dödsbädd och folk som anlänt från Kufa trädde in. De bönföll honom att berätta vem de skulle gå till efter hans död för att lära sig Dîn. Han sade då:

”Håll fast vid Medinas folks åsikter ty denna stad filtrerar ut bort dåliga människor så som blåsbälgen filterar bort orenheter från järnet. Följ de tidiga muslimerna som redan gått bort. I denna stund är jag den mest kunnige av er och jag följer Sunnah och praktiserar inte förhatliga nymodigheter. Efter mig, följ Hijaz folks åsikter. Följ Islams lyckosamme välsignade hjälpare, han som håller fast vid Allahs Sändebuds väg. Jag prövade honom och fann att han var en utomordentlig jurist. Han följer inte sina begär och nycker. Om ni följer honom så kommer ni erhålla er del av islam. Om ni går emot honom kommer ni bli vilseledda och förstörda. Han studerade hos mig och tog vad han behövde. Jag har visat er en man som är trovärdig”.

Folket sade: ”Var god förtydliga”.

Imam Ja’far as-Sadiq svarade: ”Han är Malik Ibn Anas. Följ Maliks åsikter”.

***

Imam Malik sade:

”Jag brukade komma till Ja’far ibn Muhammad och stanna hos honom länge. Varje gång jag besökte honom, fann jag honom bedjande, fastande, eller reciterande Qur’anen. Varje gång han återberättade ett uttalande från Allahs Sändebud, befann han sig i wudu. Han var en ypperlig dyrkare som inte påverkades av den materiella världen. Han var av de gudsfruktiga människorna.”

(från Shaykh Mohammad Abu Zahra i hans bok ”al-Imam al-Sadiq”, s. 66)

***

Imam Ja’fars arv i al-Muwatta’

Yahya återberättade till mig från Malik från Ja’far ibn Muhammad från hans fader att Allahs Sändebud, må Allah välsigna och skänka honom frid, framförde två khutbas på fredagen och satte sig ned mellan dem.

Yahya återberättade till mig från Malik från Ja’far ibn Muhammad från hans fader att Allahs Sändebud, må Allah välsigna och skänka honom frid, tvättades i en lång klädnad.

Yahya återberättade till mig från Malik från Ja’far ibn Muhammad från hans fader att ‘Umar bin al-Khattab nämnde magierna och sade: “jag vet inte vad jag ska göra med dem”. ’Abd ar-Rahman ibn Awf sade: “Jag vittnar om att jag hört från Allahs Sändebud, må Allah välsigna honom och skänka honom frid, att han sade, “Följ samma sunnah med dem så som ni gör med Bokens folk”.

Yahya återberättade till mig från Malik från Ja’far ibn Muhammad från hans fader att al-Miqdad ibn al-Aswad en gång besökte ‘Ali ibn Abi Talib nära as-Suqya där han utfodrade några av hans unga kameler med foder och löv och han sade till honom, “Denne man (‘Uthman ibn ‘Affan) säger till folket att de inte kan utföra hajj och ’umrah tillsammans”. Al-Miqdad sade, ”’Ali ibn Abi Talib gick genast därifrån och höll fortfarande i fodret och löven, och jag kommer aldrig glömma fodret och löven i hans armar, för att gå till ‘Uthman ibn ‘Affan och frågade honom, “Säger du till folket att de inte kan utföra hajj och ‘umrah tillsammans?”. ’Uthman svarade, ”Det är min åsikt”. ’Ali blev arg och gick därifrån och sade, “Jag står till Din tjänst, O Allah, jag står till Din tjänst för att utföra hajj och ‘umrah tillsammans”. Malik sade: ”Vår praxis här (i Medina) är att den som utför hajj och ’umrah tillsammans inte ska avlägsna något av sitt hår och inte heller träda ut ur ihram på något sätt förrän han slaktar ett djur om han har något att slakta. Han borde träda ut ur ihram vid Mina, på offerdagen”.

Yahya återberättade till mig från Malik från Ja’far ibn Muhammad från hans fader att ‘Ali ibn Abi Talib brukade yttra al-talbiyyah när han utförde hajj fram tills middag på ‘Arafah-dagen, då han tystnade. Yahya sade att Malik sade: ”Detta är vad kunskapsfolket i vår stad (Medina) fortfarande praktiserar”.

Yahya återberättade till mig från Malik från Ja’far ibn Muhammad från hans fader att Jabir ibn ‘Abdallah sade, “Jag såg Allahs Sändebud, må Allah välsigna och skänka honom frid, skynda sig till den svarta stenen tre ganger”. Malik sade, ”Detta är fortfarande vad kunskapsmännen i vår stad (Medina) utför”.

Yahya återberättade till mig från Malik från Ja’far ibn Muhammad från hans fader att Jabir ibn ‘Abdallah sade, “Jag hörde Allahs Sändebud, må Allah välsigna och skänka honom frid, yttra följande när han gick ut ur moskén för att gå till Safa, ”Vi inleder med det som Allah inledde med, och Han inledde med Safa”,

Yahya återberättade till mig från Malik från Ja’far ibn Muhammad från hans fader från Jabir ibn ’Abdallah som såg Allahs Sändebud, må Allah välsigna och skänka honom frid, vandra när kom ner från Safa och Marwa och när han nådde halvvägs ner i dalen började han springa lätt fram tills han var framme”. Malik sade om en person som på grund av okunnighet vandrande mellan Safa och Marwa innan han gjort tawaf runt Huset, ”Han borde återvända och utföra tawaf runt Huset och sedan vandra mellan Safa och Marwa. Om han inte lär sig om detta och han lämnat Mecka och befinner sig långt bort så borde han återvända till Mecka och göra tawaf runt Huset och sedan vandra mellan Safa och Marwa. Om han skulle ha haft samlag med en kvinna så borde han återvända och göra tawaf runt Huset och vandra mellan Safa och Marwa och att han fullkomliggör det som saknades av hans ’umrah. Sedan, efter att han gjort detta, så borde han utföra ännu en ’umrah och offra ett djur”.

Yahya återberättade till mig från Malik från Ja’far ibn Muhammad från hans fader att ‘Ali ibn Abi Talib brukade yttra, “Det lättaste av de godtagbara offerdjuren är ett får”.

Yahya återberättade till mig från Malik från Ja’far ibn Muhammad från hans fader från ‘Ali ibn Abi Talib som berättade att Allahs Sändebud, må Allah välsigna och skänka honom frid, slaktade några av sina egna offerdjur och att någon annan slaktade resten.

Yahya återberättade till mig från Malik från Ja’far ibn Muhammad från hans fader från hans fader som sade: “Fatima, Allahs Sändebuds dotter, vägde al-Hassans, Husayns, Zaynabs, och Umm Kulthums hår och gav bort dess vikt i silver i välgörenhet.

Yahya återberättade till mig från Malik från Ja’far ibn Muhammad från hans fader att ‘Ali ibn Abi Talib sade: “När en man svär en ed att avhålla sig från samlag så medför detta inte en skilsmässa. Men om fyra månader passerar så måste han deklarera sin intention och antingen är han skild eller så måste han ta tillbaka sitt löfte”. Malik sade om detta: ”Detta är vad som praktiseras hos oss (i Medina).

Yahya återberättade till mig från Malik från Ja’far ibn Muhammad från hans fader som sade att Allahs Sändebud, må Allah välsigna honom och skänka honom frid, utfärdade domar som grundade sig på en svuren ed från bara ett vittne”.

Skriv en kommentar