Omfamnandet av Lagen i sin helhet

augusti 23, 2013 Ingen kommentar »
Omfamnandet av Lagen i sin helhet

Påminnande råd till Sveriges muslimer att omfamna Lagen i sin helhet

av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani

översatt av Abdussalaam Nordenhök

***

I en dyster epok när fiqh al-mu’amalat fallit i glömska eller medvetet förvanskats av modernisterna vill vi informera de dedikerade muslimer som önskar se Islam i dess forna glans om vår livsbejakade kurs på Sulwaan-skolan. Jag uppmanar de muslimer som vill lära sig om denna livsnödvändiga aspekt av shari’ah att besöka min hemsida där vi presenterar vår kurs. Var god klicka här.

Vi vill inleda denna påminnelse till våra muslimska bröder med Allahs tal i surat al-Baqarah:

Tror ni på vissa delar av Skriften och förnekar andra? Vilken lön förtjänar de bland er som begår sådana handlingar om inte skam och vanära i denna värld? Och på Uppståndelsens dag skall de utlämnas till de strängaste straff. – Gud förbiser ingenting av vad ni gör.

Ingen i Väst (i den generella betydelsen av detta ord) bryr sig om att lära ut denna nödvändiga del av Lagen. Det är inte bara en livsnödvändighet men även ett krav för våra liv som muslimer. Detta måste först och främst understrykas. De enda som lär ut fiqh om handel och kommers är så kallade islamiska finansiella institutioner som lär sina anställda chefer och personal, inte med syfte att dyrka Allah men för att maximera de privata bolagens vinster. Detta lär oss hur viktigt det är för min studiecirkel att vara pionjärer inom detta område. Sannerligen en hedersuppgift.

I sin fantastiska fatwa-samling i sex volymer nämner den tunisiske juristen al-Burzuli (död 841 AH) att kunskapen om ekonomiska transaktioner (buyû’ och allt därtill) är obligatorisk kunskap även för unga pojkar (sibyân) och ännu desto mer för vuxna. Samma plikt presenteras av Ibn ’Abdis-Salâm al-Hawari, även han en tunisisk mästare och tillika lärare till Ibn ’Arafah, den man som förklarade Ibn al-Hâjibs juridiska verk al-Mukhtasar (=Jami’ al-Ummahât). Samma sak har sagt av den andalusiske imam al-Bâji, och av al-Warghami själv. Även barn praktiserar köpande och säljande, och handel är tillsammans med äktenskapet de två pelare som upprätthåller mänskligt liv på planeten jorden.

Dr Sâdiq al-Gharyani, svarade nyligen i en text som behandlade mu’âmalât i moderniteten att det var en individuell plikt, fard ’ayn, att känna till domen (hukm) i varje transaktion innan man inleder den. Han förklarade att en individ är ålagd att känna till domen om transaktionen innan den implementeras, och den person som först lär sig och sedan agerar i enlighet med sin kunskap blir belönad av Allah två gånger. Trots detta ser vi hur moderna muslimer dagligen inleder olika ekonomiska transaktioner utan att känna till, och utan att ens bry sig om, och utan att ens ha försökt lära sig vad deras plikter är. Vi bevittnar alltså dagligen en olycklig kirurgisk operation, i vilken muslimerna imiterar de kristna, där den religiösa sfären av spiritualitet, dyrkan och moral amputeras från människans vardagliga transaktioner. Muslimerna överfokuserar på detaljer i den första kategorin medan de bryskt helt struntar i den andra kategorin nästan likt den inte ens existerade. Men det bevisligen genom manipulation av just den andra kategorin, de ekonomiska transaktionerna, som muslimerna förslavats och vår värld står inför en kris som kan leda till det mänskliga livets implosion.

Följeslagarna, må Allah vara nöjd med dem alla utan minsta undantag, berättade att de brukade vara mer precisa och oroliga över att praktisera detaljerna i mu’amalat än detaljerna i wudu’, just för att denna prioritering uppfostrade deras inre bättre. De valde att jämföra det med wudu’ på grund av den oerhörda signifikans tvagningen innebär för det muslimska livet. Sayyiduna ’Umar, må Allah vara nöjd med honom, förbjöd folk från att ens beträda marknadsplatsen om personen inte kände till Lagens domar gällande köpande och säljande. Och det är allmänt känt att en handelsman som saknar kunskap om domarna inte accepteras som vittne i en domstol. Han förbjuds från att deltaga i domstolsprocessen eftersom han anses sakna integritet (’adalah) och han bör betraktas som en ignorant och farlig person i samhället.

Min kurs fokuserar därför på att utrusta dedikerade muslimer i Väst med den livsbejakande kunskapen om klassisk fiqh om ekonomiska transaktioner, att att lära dem praktisera det och att sprida kunskapen vidare, och att döma i enlighet med den. Vad som åsyftas med klassisk fiqh är den fiqh som kan spåras tillbaka till den tid då Islam styrde med makt och majestät, innan modernisterna förvanskade lagen, men med en flexibel och vis metod som tar hänsyn till livets föränderlighet i tid och rum.

Under kursens gång kommer vi lära oss vad ”pengar” är för något. Vi kommer lära oss var ”egendom” innebär. Vi kommer lära oss vad man kan köpa och sälja, hur kontrakt ser ut och upprättas, vad skulder är, vad ägande innebär, vad medgivande och vilja innebär. Vi kommer fokusera på överbryggande koncept och de olika formerna av ekonomiska transaktioner, löften, tidsbegränsade kontrakt, handel med pengar, otillåten handel, hyreskontrakt, donationer, modern företagsamhet, försäkringar, tawarruq, skadeståndsgrundande kontrakt, betalningssvårigheter, marknadsplatsens fiqh, etc.

I enlighet med den klassiska synen på juridisk diskurs i detta område så kommer vi ha lektioner i specifika legitima kontrakt, bay’. Det betyder emellertid inte att vi kommer binda oss vid hur Ahl as-Sunnahs jurister handskats med dessa frågor, bara historiskt sett. Vi kommer snarare att blanda både förtid med nutid, på ett organiserat sätt, så att vi lär upp studenten i hur han/hon lever här och nu. Vi kommer därför lära upp studenten från grunden, i hur han ska tänka och betrakta lagen om de ekonomiska transaktionerna. Vi kommer förbereda studenten genom att öppna hans sinne för djuplodande insikter i denna terräng: Egendom, ägande, rättigheter, kontrakt, och lydande av Lagen.

Några av de saker vår kurs kommer ta upp:

– Egendom, så som de klassiska juristerna betraktade det.
– Definitionen av egendom och dess praktiska aspekter, t ex: ”Hur ser Islams lag på ickemateriell egendom?”.
– Klassifikationen av egendomar (reell egendom och fiktiv egendom, rörlig eller fast egendom, utbytbar egendom, delbar egendom). Vi kommer här ta upp om moderna papperspengar är egendom eller ej och huruvida det är legalt att hyra (låna) sådana papperspengar.
– Hur man erhåller laglig egendom i Islam.
– Ägande och dess typer
– Typer av ägande och restriktioner i ägande. Är olja underställt zakat?
– Typer av ägande och skillnaden mellan att äga en egendom och att äga dess avkastning. Här tar vi upp frågan om att hyra bil eller hyra fiktiva pengar genom kreditkort. Gäller samma regler för dessa i Lagen?
– Rättigheter och dess angränsade teman. Copyright, patenter och varumärken.
– De olika formerna av kontrakt. Här tar vi upp falskt ömsesidiga kontrakt i denna tid av kapitalism.
– De olika pelarna i ett kontrakt. Villkor och ömsesidiga överenskommelser.
– Vem som är underkastad Lagen? Här tar vi upp barn och förmyndare.
– Begränsningar i vem som är underkastad Lagen. Här tar vi upp fiktiva företagspersonligheter (allt från en waqf till multinationella företag).
– Pelaren i ett köpkontrakt. Ömsesidig acceptans av köpet (sîghah) med dess mening och syfte.
– Moderna applikationer av fiqh. Olika metoder (fax, mail, eller underförstådd kommunikation) för att de olika parterna ska nå samstämmighet beträffande ett köp.
– Faktorer som påverkar validiteten i ett köp. Förtryck. Medveten förvansking. Undhållande av relevant information om en produkt. Felsteg i köpet. Skadade produkter. Köpets frivillighet. De legala konsekvenserna i ett köp. Hur ett kontrakt avslutas.

När vi väl förklarat och lärt studenten denna kunskap så kommer vi gå vidare för att lära oss om definitionen av ett köp (bay’) och dess legala värde (hukm) i shari’ah, visdomen (hikmah) bakom domen, och att lära oss hur man går tillväga rent praktiskt. Vi kommer sedan gå vidare med att ta upp byteshandel och att det inte är samma sak som valutaköp, och vad som är ett hyreskontrakt. Vi kommer lära oss om hur löneslaveri och fri företagsamhet ser ut. Vi kommer också arbeta aktivt med att lära studenterna om ockerekonomin. Det är bara vår kurs (till min kännedom) som kommer ta upp i detalj familjerätt och all fiqh beträffande mu’amalat, Lagen beträffande brott och straff, hudud, etc.

Skriv en kommentar