Vördnaden inför Följeslagarna – Ja'far as-Sadiq

november 9, 2013 Ingen kommentar »
Vördnaden inför Följeslagarna – Ja'far as-Sadiq

Vördnaden inför Följeslagarna

***

 (från Misbâh al-sharî’ah)

Överge inte visshet och ersätt det inte med tvivel, och överge inte det som är manifest och ersätt det med det som är dolt.
Döm inte i frågor du inte bevittnat baserat på vad folk berättar. Allah hatar förtal och dåliga tankar om dina troende bröder.
Vad är då Allahs syn på att djärvt tillskriva ett falsk uttalande eller en falsk tro eller en lögn till Allahs Sändebuds Följeslagare?

Ty Han sade:

”När ni välkomnade det med era tungor, och talade om det med era munnar när ni inte hade klar kunskap om det,
och när ni såg det som en enkel fråga men när det inför Allah var stort” (24:15)

Så länge som ni kan finna ett sätt att tala gott och uppföra er vackert med människorna, oavsett om de är närvarande eller icke.
Gör inget annat.

Allah sade:

”Och tala gott till människorna” (2:83)

Ha visshet om att Allah valde Följeslagarna åt Sin Profet, frid över honom och hans familj, och hedrade dem med den mest nobla hedersbetygelse och klädde dem med hjälpens och segerns mantel, och gav honom det bästa sällskapet i bra och dåliga situationer.

Han placerade på Sin Profets tunga, frid över honom och hans familj, ord om deras goda karaktär och egenskaper och nobilitet, så ha fast tro på deras kärlek och tala om deras förträfflighet. Var aktsamma att icke hamna i innovatörernas sällskap ty det kommer göra att otro och förtvivlan växer i hjärtat. Om förträffligheten hos vissa av dem tycks oklar för dig så lämna det till Den Allvetande som känner till det dolda och säg: ”O Allah, jag älskar envar som Du och Ditt Sändebud älskar och jag hatar envar som Du och Ditt Sändebud hatar”. Det finns ingen plikt utöver detta.

Att hysa goda tankar

Roten för att hysa goda tankar är en persons tro och sundheten i hans hjärta; tecknet på att hysa goda tankar är att varthän han blickar så ser han med renhetens blick och vart han än vandrar så finns ädelmod, ödmjukhet, trofasthet, skydd och sannfärdighet i hans hjärta.

Profeten, frid över honom och hans familj, sade: ”Hys goda tankar om din broder, detta kommer ge hjärtat renhet och stabilitet”. Och Ubayy ibn Ka’b sade: ”När du ser ett karaktärsdrag i en av dina broder som du ogillar, så tolka det genom sjuttio tolkningar och se om ditt hjärta kan finna frid med det. Om du inte kan göra detta, så klandra bara dig själv om du inte kan finna ursäkter för honom. Om du själv bär på en egenskap som behöver sjuttio tolkningar så bör du klandra dig själv mer än du klandrar din broder. Så som Allah uppenbarade till David: ”Påminn mina tjänare om Mina välsignelser och gåvor. De har bara sett godhet från Mig så de borde förvänta sig att det som Jag kommer skänka kommer vara likt det Jag redan skänkt dem”. Att hysa goda tankar välkomnar sann dyrkan. En person som är vilse förblir i upproriskhet även när han hoppas på förlåtelse. Den bästa tanken om Allah är reserverat åt de som lyder Honom och som hoppas på Hans belöning och fruktar Hans straff.

Allahs Sändebud sade från sin Herre: ”Jag är med Min tjänares goda tanke om Mig, O Muhammad”. Den som inte lever upp till att tänka gott om Herrens gåvor har etablerat ett bevis mot sig själv och han är vilseledd av sin egen passions bojor.

– Omtolkat till svenska av Abdussalaam Nordenhök

Skriv en kommentar