Imam al-Akhdaris inledande rådgivning

december 11, 2013 Ingen kommentar »
Imam al-Akhdaris inledande rådgivning

I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige

En sammanfattning av dyrkan enligt Imam Maliks rättsskola

Av Sayyidi ’Abdu’r-Rahman al-Akhdari

översatt av Abdussalaam Nordenhök

***

Må Allah välsigna vår mästare Muhammad och hans familj och följeslagare och skänka dem frid.
Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, och bön och välsignelser över vår mästare Muhammad, profeternas sigill och sändebudens Imam.

En muslims främsta plikter

1. Att ha sund tro

2. Kunskap om sina individuella plikter, likt domarna gällande bönen, tvagningen och fastan.

3. Att lyda de gränser Allah ålagt människan, och hålla fast vid Hans befallningar och Hans förbud och att vända sig i ånger till Allah den Allsmäktige före det att Han vredgas.

Villkoren för ånger:

1. Ånger för vad du utfört.

2. Fast intention att inte återvända till synden så länge du lever.

3. Att upphöra med synden omedelbart. Det är inte lagligt att skjuta upp botgöringen eller säga, ”Jag kommer ångra mig när Allah vägleder mig”. Det är ett tecken på elände och brist på insikt och att Allah övergivit en.

4. Att vakta tungan mot fula ord och lågt språk eller att svära vid en skilsmässa (t ex ”Om jag inte gör detta så skiljer jag mig från min hustru)

5. Att undvika att förnedra en annan muslim eller att behandla honom med förakt eller att förbanna honom eller skrämma honom utan legitim orsak.

6. Att vaka över sina ögon och låta blicken nå det som är förbjudet. Det är inte tillåtet för honom att titta på en annan muslim med ett ögonkast som sårar honom såtillvida han inte är syndig och i ett sådant fall bör han undvikas.

7. Han måste skydda alla sina kroppsdelar från klandervärda handlingar.

8. Han måste älska för Allahs skull och hata för Allahs skull, och vara nöjd för Allahs skull och han måste påbjuda det goda och förbjuda det onda.

 

Förbjudna handlingar

1. Det är förbjudet att ljuga, att förtala, att återberätta falska historier, att vara arrogant, att vara högfärdig, att stoltsera med sina handlingar för ryktet eller för syns skull, att vara avundsjuk, att hata andra, att se sig själv som förmer än andra, att söka fel i andra, att baktala, att häckla andra, att förlöjliga andra.

2. Det är förbjudet med otukt eller att lustfyllt titta på en kvinna man inte är gift med eller att njuta av hennes ord. Det är förbjudet att ta folks egendom utan deras godkännande. Det är förbjudet att erhålla pengar i utbyte för förböner eller på grund av en skuld. Det förbjudet att dröja med bönen till dess tid är förbi.

3. Det är inte lagligt för en person att befinna sig i en trotsig syndares (fasiq) sällskap eller att sitta med en sådan person utan nödvändighet.

4. Han skall inte söka efter skapelsernas förnöjsamhet på bekostnad av Skaparens vrede. Allah den Allsmäktige säger, ”De svär inför er vid Gud att de vill vara er till lags, men det är snarare Gud och Hans Sändebud som de bör vara till lags om de är troende”. Profeten, må Allah välsigna och skänka honom frid, sade, ”Det finns ingen lydnad till en skapelse när det inbegriper trots mot Skaparen”.

5. Det är inte lagligt att utföra en handling förrän han känner till Allahs dom i frågan. Han borde fråga kunskapens folk och imitera de som följer Muhammads sunnah, må Allah välsigna och skänka honom frid, som vägleder folket till lydnad och varnar dem att följa shaytan.

6. Han skall inte vara nöjd med att tillåta sig själv att göra sådant som spirituellt fördömda människor är nöjda för sig själva, de som slösar bort sina liv genom att lyda andra än Allah den Allsmäktige. Vilken ånger de kommer drabbas av! Hur länge de kommer gråta på Domedagen! Vi ber Allah den Allsmäktige att skänka oss framgång i efterlevandet av vår Profets sunnah, vår mästare och medlare, må Allah välsigna honom och skänka honom frid.

 

Skriv en kommentar