Övertäckandets folk är en grupp

mars 18, 2014 Ingen kommentar »
Övertäckandets folk är en grupp

Övertäckandets folk är en grupp

Habib Ahmad Mashhur al-Haddad

För Shaykhens biografi klicka här

översatt av Abdusssalaam Nordenhök

De mest aggressiva och arroganta förnekarna är ateisterna. De har drunknat i övertäckandets svalg, så att deras hjärtan och pannor stämplats av fördärv och otacksamhet. Kommunisterna är ett sådant exempel. De inte bara förnekar Skaparen och Sändebuden och deras budskap, men på grund av hat och arrogans och i sin extremism i att täcka över och vara onda så har de skadat de troende och hånat deras religion med ord som får hjärtan att darra och får pennorna att tveka att ens skriva ner det. De är sådana avgudadyrkare som placerat en gud vid Guds sida (Qur’an 15:96) och som tillskriver Honom avkomma och en kvinnlig gud vid Hans sida. Det finns de som tror på förkroppsligande (hulûl) och som hävdar att Gud tagit form i vissa fysiska kroppar och de gör av dessa kroppar avgudar som de dyrkar och älskar så som Gud borde älskas (Qur’an 2:165). De gör bilder och statyer av dem och böjer sina huvuden inför dem, knäfaller och faller ner i tillbedjan inför dem. I sin kommentar av Qur’anen säger Ibn Kathir:

Judarna kommer hämtas fram på Uppståndelsens Dag och bli tillfrågade ”Vad dyrkade ni” ”Gud och Ezra”, kommer de svara. De kommer få befallningen, ”Gå till den vänstra sidan!” Sedan kommer de kristna att hämtas fram och bli tillfrågade ”Vad dyrkade ni?” ”Gud och Messias”, kommer de svara. De kommer få befallningen ”Gå till den vänstra sidan”. Sedan kommer månggudadyrkarna att hämtas fram och bli tillsagda ”La ilaha illa Allah” men de kommer vägra. Igen kommer ”La ilaha illa Allah” sägas till dem men de kommer arrogant vägra. Ännu en gång kommer det sägas ”La ilaha illa Allah” och ännu en gång kommer de högfärdigt vägra. De lärde har sagt att de kommer flyga åt vänster snabbare än fåglar. Sedan kommer muslimerna hämtas fram och bli tillfrågade ”Vad dyrkade ni?” ”Vi dyrkade Gud”, kommer de svara. ”Skulle ni veta att det var Han om ni såg Honom?”, kommer de tillfrågas och de kommer svara, ”Ja, sannerligen”. Sedan kommer de tillfrågas ”Hur kan ni veta att det är Han om ni aldrig sett Honom?” och de kommer svara ”Vi vet att Han inte kan liknas vid något”. Så Gud den Upphöjde kommer tillkännage Sig inför dem och rädda de troende.

Skriv en kommentar