Imam Maliks yttrande om sufism

mars 23, 2014 Ingen kommentar »
Imam Maliks yttrande om sufism

Översatt av Abdussalaam Nordenhök

Beträffande det välkända yttrandet som tillskrivits Imam Malik om tasawwuf

Fråga:

”Den som praktiserar tasawwuf utan fiqh kommer förstöra sin religion, och den som praktiserar fiqh utan tasawwuf kommer förstöra sig själv”. Har detta yttrande som ofta tillskrivs Imam Malik befästs som autentiskt återberättat från honom?

Besvarat av Ustadh Abdus Shakur Brooks

Yttrandet lyder:

”Den som praktiserar sufism utan juridik blir en kättare. Den som lär sig juridik och inte sufism blir en syndare. Den som förenar de två når sanningen”.

Denna återberättelse har inte återberättats autentiskt länkat tillbaka till Imam Malik. Rent faktiskt så finns det ingen existerande kedja alls för detta. Ingen av hans studenter eller de som återgav hadith från honom har återberättat detta yttrande. Det förefaller som att det tillskrivits Imam Malik först 700 år senare av Shaykh Ahmad Zarruq som dog år 899 AH och han nämner det i den fjärde principen i sitt verk Qawā‘id Al-Taṣawwuf utan någon kedja.

Intressant nog citerar den välkände hadith-lärde Al-Murtaḍā Al-Zabīdī (1250 AH) samma yttrande i sin kommentar på al-Ghazzalis Ihya vari han sager: “Någon sade…” utan att saga att det var Imam Maliks eller någon annans yttrande och detta indikerar att han inte kunde finna en kedja trots sin enorma kunskap om Salafs uttalanden och hadith-vetenskap.

Det förefaller emellertid som att detta yttrande av misstag härstammar från ett liknande yttrande av sufin Imam Abu Bakr al-Warrâq från Balkh (280 AH) eftersom den hadith-lärde Abu Nu’aym al-Isbahani (430 AH) återberättade i sitt verk Hilyat al-Awliya (en samling av uttalanden och fromma handlingar från de tidiga muslimerna) med en kedja som går tillbaka till Abu Bakr al-Warrâq från Balkh att han sade:

”Den som ägnar sig åt asketism utan teologi och juridik blir en innovatör, och den som ägnar sig juridik utan asketism och gudsfruktan blir en syndare. Den som lär sig allt detta kommer rädda sig själv”.

Det ser ut som att yttrandet som tillskrivs Imam Malik var ett misstag som uppenbarligen härstammar från Shaykh Ahmad Zarruq (må Allah vara honom nådig). Eftersom detta yttrande inte har en sund kedja till Imam Malik så kan det heller inte användas som bevis för att påvisa att han befrämjade sufism så som det ofta görs idag. Slutligen, bara för att det inte kan tillskrivas Imam Malik (förrän någon uppvisar en sund kedja) så negerar inte detta själva uttalandets sundhet. Således bör de som citerar det följa al-Zabidis goda exempel. Allah vet bäst.

Källa: Maliki Answers (malikianswers@al-masalik.com)
—————————————————
Referens: Qawā‘id Al-Taṣawwuf (den fjärde principen), Ḥilyah al-Auliyāʾ av Abū Nuʿaim al-Iṣbahānī (10/236), Murtuḍā Al-Zabīdī’s kommentar på Al-Ghazālī’s Iḥyā (1/174)

Addendum

Kommentar på ovanstående granskning

av Abdassamad Clarke

Tack för denna noggranna och undersökta framställning, Ustadh Abdus Shakur Brooks, och må Allah belöna dig gott för det.

Hur ofta finner man inte att några av de mest citerade uttalandena som tillskrivs Profeten, må Allah välsigna och skänka honom frid, egentligen är helt utan grund? Intressant nog finner man många sådana fall där de lärde inom vetenskapen bejakar uttalandets sanning utan att bejaka kedjans sundhet. Men att ett yttrande är sant rättfärdigar inte att man tillskriver det felaktigt till en person.

Den mycket korrekta oron bland al-muhaddithîn för att något ska tillskrivas fel person har emellertid lett till några problematiska positioner, som exempelvis att ignoranta människor hävdar att al-Muwatta är svag eftersom den innehåller mursal hadither som återberättas av Efterföljarna som profetiska ord utan en tydlig kedja, eller mawquf uttalanden av Följeslagarna som de inte tillskriver Profeten, må Allah välsigna och skänka honom frid, men som vi vet genom andra kedjor är faktiska uttalanden av Profeten, eller balaghat traditioner vari Imam Malik, må Allah vara honom nådig, säger att “det nått” honom att Profeten, må Allah välsigna och skänka honom frid, har sagt eller gjort det ena eller det andra.

De sentida malikiterna, så som Ibn ‘Abd al-Barr, strävade till sitt yttersta för att lokalisera sunda hadither genom andra återberättare vilket bevisade att haditherna i al-Muwatta alla är sahih.

Det kvarstod emellertid fyra välkända hadither som stod utan kedja. As-Suyuti nämner dock att en av de tidigare lärde, Ibn as-Salah, sade att han lyckats länka även dessa hadither hela vägen tillbaka. Boken han skrev om detta har dock inte blivit återfunnen. Således, eftersom Malik var så klanderfri och noggrann i att bara återberätta det som var sahih, så kan man inte hävda att dessa fyra hadither är osanna på grund av den vanliga processen man använder sig av beträffande återberättarna av hadith.

Detta gör att vi tar upp en angränsande tema: att texter försvinner. Sannerligen har ett stort antal texter, ibland genom ödeläggelse så som under mongolernas härjningar, ibland genom andra olyckor, ibland genom att en text ersatts av ett bättre verk som antingen ledde till att texten ersattes fullständigt eller att texten inkorporerades i den nya texten så som många lärde gjort.

Så trots att man förvisso kan säga med säkerhet att man inte lyckats lokalisera en autentisk kedja för ett visst uttalande och trots man kan lägga fram ett trovärdigt alternativ som förklaring för textens härkomst, så måste man tveka innan man tillskriver förfalskning eller misstag till en Imam av sådan hög rang som Shaykh Ahmad Zarruq, må Allah vara honom nådig.

Det vore lämpligare att helt enkelt säga: ”Jag har inte lyckats finna att detta uttalande tillskrivits en person genom sunda kedjor”. Så är fallet här eftersom uttalandet inte bara citeras av ”sufier” men även citeras av många välkända och respekterade malikiter så som az-Zurqani i hans förklaring av al-Muwatta.

Jag har alltid varit intresserad av detta yttrande och huruvida det kan tillskrivas Imam Malik eller icke och jag är mycket tacksam för din noggranna granskning i detta område. Jazaka’llahu khayran.

Skriv en kommentar