Särboskap och försörjningsplikt

november 3, 2014 Ingen kommentar »
Särboskap och försörjningsplikt

Fråga:

Hedervärde lärare, vad är makens försörjningsplikt, och vad mer specifikt utgör den obligatoriska försörjningen (nafaqa), i ett scenario där hustrun vid undertecknandet av äktenskapskontraktet (’aqd) kräver att bo kvar i sitt eget hus utan att bo tillsammans med hennes make? Är försörjningsplikten densamma om det är ett krav från hennes sida eller förändras makens plikt när bägge makar gemensamt binder sig vid ett särboskap?

***

Svar av Shaykh Ahmad ‘Ali al-‘Adani

1. Om hustruns krav inte godkänns av maken och han ber henne att flytta in i det hus han förfogar över och förberett för henne, så är det obligatoriskt för hustrun att flytta in i detta hus, och hon gör sig skyldig till rebelliskhet (nushûz) om hon vägrar. Hennes framlagda krav utgör då en restriktion av makens äktenskapliga makt och hon kan inte ensidigt tvinga honom till detta.

2. Det är emellertid fullt tillåtet för de två makarna att gemensamt i dialog komma fram till ett annat avtal. Makens försörjningsplikt och sambolivet under samma tak är inte obligatoriska villkor för äktenskapets validitet, och de äkta makarna kan därför avvika från dessa två under förutsättning att det sker med båda makarnas ömsesidiga samtycke. Hustrun äger rätten till försörjning (nafaqa) i makens hus (suknâ) men hon kan avsäga sig denna rättighet om det är hennes önskan. I scenariot du beskrivit så är maken inte ålagd att försörja henne med mat eller kläder, men han ska besöka hustrun i hennes hus offentligt och inte i hemlighet. Hustrun kan inte heller i efterhand kräva tillbaka denna rättighet om hon ingick kontraktet på dessa premisser. Ett kontrakt kan inte i efterhand förkastas efter att bägge parter godkänt det, och Allah vet bäst.

Skriv en kommentar