Strykandet över hela hjässan i wudû’

februari 4, 2015 Ingen kommentar »
Strykandet över hela hjässan i wudû’

Utdrag från Intisâr al-faqîr as-sâlik li-tarjîh madhhab al-imâm al-kabîr Mâlik av den andaluiske juristen al-Râ’î.

översatt av Abdussalaam Nordenhök

***

 

Qadi ’Iyâd återberättar att Muhammad ibn al-Hakam sade:

”Jag frågade al-Shâfi’î: ”Vad grundar du dig på när du hävdar att det är acceptabelt att bara stryka över en del av huvudet då du utför wudû’ och utelämna resten av huvudet?

Han (al-Shâfi’î ) svarade: På grund av ordet ”bi” i Allahs ord: ”wa-msahû bi-ru’ûsikum” (stryk vid era huvuden) (Qur’an 5:6), snarare än att Han bara sade: ”wa-msahû ru’ûsikum” (stryk era huvuden).

Så jag svarade då honom med att säga: ”Vad skulle du säga om en person som utförde tayammum (torr tvagning) och bara strök över halva ansiktet och utelämnade resten av ansiktet?”.

Han (al-Shâfi’î) svarade: ”Det vore oacceptabelt”.

Jag svarade då honom: ”Varför säger då Allah ”fa-msahû bi-wujûhikum wa aydîkum minhu” (Så stryk över era ansikten med det) (Qur’an 5:6) ?

Han (al-Shâfi’î) blev mållös och var oförmögen att svara.

Qadi ’Abd al-Wahhâb sade i sitt verk Mumahhad:

”Ingen av experterna inom det arabiska språket har någonsin hävdat att ordet ”bi” i arabernas språk skulle innebära att bara en viss del av en helhet avses”.

Jag (al-Râ’î) säger om detta att åsikten har förmedlats av en sentida jurist, ty Abû Hayyân återberättar det från folket i Kufa och al-Farîsi. Men det är emellertid inte bekräftat av lingvisterna, och kunskapens folk och experterna i det arabiska språket anser att detta bruk av bâ’ är svagt. Sîbawayni säger att ordet bi i Allahs tal ”wa-msahû bi-ru’ûsikum” är så som ordet bi när någon yttrar ”tazawwajtu bi-l-mar’a” (jag gifte mig med kvinnan). Detta visar tydligt att bâ’ i den koraniska versen inte bara indikerar bara en viss del av en helhet, eftersom man inte kan gifta sig med bara en viss del av en kvinna.
Jag (al-Râ’î) säger att detta är den uppenbara meningen i al-Shâfi’îs ord, må Allah vara honom nådig, eftersom det extra bi är ett bi som inte indikerar bara en viss del av en helhet, och eftersom domen är denna preposition är extra och inte äger en bestämd mening och versen betyder samma oavsett om ordet finns med eller ej, så vi [Malikiyya] anser att detta bi är extra och vi anser att det är obligatoriskt att stryka över hela huvudet, och Allah vet bäst.

Beträffade vad som är sunna så återberättar Mâlik att Profeten, må Allah välsigna och skänka honom frid, strök över hela sitt huvud med sina händer i en rörelse framifrån och bakåt och därefter bakifrån och framåt.

Skriv en kommentar