Kort om hadithen ”Allahs Bok och Hans Profets Sunnah”

augusti 14, 2015 Ingen kommentar »
Kort om hadithen ”Allahs Bok och Hans Profets Sunnah”

Sammanställt av Malikiyya.se baserat på Hadith ath-Thaqalayn (Kitab Allah wa ’itrati) (Kitab Allah wa sunnati) av ’Alawi ibn ’Abd al-Qadir as-Saqqaf (dorar.net, 16 jumada al-ula, 1435 h.)

***

Med Allahs Namn

”Säg [Muhammad]: ’Om ni älskar Allah, följ mig och Allah skall älska er’ […]” (K. 3:31).

Ibn ’Abbas återberättade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Jag har lämnat hos er, O människor, något som, om ni griper det med ett fast grepp, gör att ni aldrig kommer fara vilse: Allahs Bok och Hans Profets Sunnah.”

Återberättat av al-Hakim, al-Marwazi, al-’Uqili och al-Bayhaqi. Hadithens kedja är sahih (sund) enligt bland andra al-Qadi Abu Bakr Ibn al-’Arabi i Ahkam al-Qur’an (4:250) och Ibn al-Qayyim i Tahdhib as-Sunan (7:279). Denna hadith, att vi ska hålla fast vid ”Allahs Bok och Hans Profets Sunnah [alternativt ’min Sunnah’]”, har återberättats via åtminstone åtta olika följeslagare, bland andra ’Umar ibn al-Khattab, ’Abd Allah ibn ’Umar, ’Abd Allah ibn ’Abbas, Abu Hurayrah, Abu Sa’id al-Khudri, Anas ibn Malik, ’Abd Allah ibn Abi Najih och Najiyah ibn Jundab. I varianten av hadithen som nått oss via Abu Hurayrah återfinns en återberättare i hadithens kedja som av många lärda ansågs vara svag (da’if), men somliga, såsom Ibn Hazm i Al-ihkam fi usul al-ahkam (2:251), klassificerade Abu Hurayrahs hadith som sahih. För de som ändå envist väljer att påstå att hadithen om att följa ”Allahs Bok och Hans Profets Sunnah” är svag i alla av dess varianter, hänvisas de till den inledande koraniska ayan (3:31) – och många andra – som med tydlighet illustrerar Allahs befallning att följa Profeten ﷺ Sunnah.

Och Allah, den Upphöjde, vet bäst.

***

Skriv en kommentar