Förenklande fatwor förstör framtiden

november 28, 2015 Ingen kommentar »
Förenklande fatwor förstör framtiden

Sammanställt av tankesmedjan Fridens enkla trälar

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare i Europa med rättsliga utlåtanden (fatwa, pl. fatawa) som aktivt söker efter den ”enklaste” åsikten i en viss fråga i syfte att underlätta för muslimerna i Europa. Det handlar ofta om att den berörde muftin väljer en mer eller mindre obskyr åsikt (qawl shadh) som anses ”passa” den moderna livsstilen i Europa. Detta grundas på antagandet att det är särskilt svårt att vara muslim i Europa (till skillnad från de förmodat starka muslimerna i det förflutna och i andra delar av världen) och att europeiska muslimer behöver en särskild förenklad islam att följa – en form av ”islam light”, som en religionsvetare en gång uttryckte det.

Denna typ av fatwa är måhända viktig för att lösa prekära, enskilda fall men ytterst skadlig när den (som på många håll idag) antas ha allmängiltig status för alla muslimer på den europeiska kontinenten. Dessutom kan det få folk att tro att islam, som religionen faktiskt praktiserades av salaf, inte är passande för den nuvarande europeiska kontexten, vilket leder till kufr eftersom det är nödvändig kännedom inom religionen (ma’lum min al-din bi-darura) att den islamska livsvägen och dess lag passar alla tider och platser. Det är även bättre att en människa begår ett misstag och vänder sig ångerfullt till Gud för att be om Hans förlåtelse än att en människa begår misstag och skadliga gärningar och bortförklarar dem genom någon mufti som har givit en viss fatwa, även om människan förhoppningsvis är ursäktad hos Gud för sin okunskap och tillit till någon med mer kunskap.

De följande tio punkterna avser att belysa några av dessa problem och mana muslimerna till försiktighet inför allmängiltiga fatwa-utlåtanden baserat på den kulturrasistiska tanken om ”de europeiska muslimernas svaghet” och deras särskilda behov av en förenklad form av islam.

  1. Sådana fatawa (när de blir allmängiltiga) motarbetar faktumet att islam kom för att vi ska anpassa oss till det och åtgärda våra tillkortakommanden, inte för att vi ska anpassa islam efter våra tillkortakommanden.
  2. Sådana fatawa skapar en svaghetsmentalitet hos europeiska muslimer och en dålig självkänsla då de ständigt intalas att de är svaga och inte klarar av att följa de ursprungliga domarna utan behöver dispenser i varje sakfråga.
  3. Sådana fatawa baseras på den felaktiga föreställningen om att europeiska muslimer skulle vara svagare än muslimer som lever i ”muslimska länder”. Detta tyder på en brist på förståelse av den europeiska kontexten hos de icke-europeiska muslimerna. Faktumet att de europeiska muslimerna lyckas hålla sig fast vid islam trots den icke-muslimska omgivningen tyder på att de europeiska muslimerna kanske i själva verket är starkare än muslimer på andra håll – om man nu anser att sådana jämförelser är passande överhuvudtaget.
  4. Sådana fatawa bidrar till att relativisera den gudomliga lagens allvar och underminerar  da’wa eftersom moderniseringsfatawa  inte ger tydliga alternativ till icke-muslimernas nuvarande leverne – d.v.s. dessa fatawa utplånar skillnaderna mellan islam och modernismens olika nyanser av kufr, vilket grumlar incitamentet att ens intressera sig för islam. Om islam enbart handlar om att anpassa sig till den moderna världens nycker, så ges modernismen företräde och islam framstår enbart som en omodern religion som måste anpassas efter modernismens prioriterade ideal.
  5. Sådana fatawa blandar ihop den gudomliga lagens enkelhet (yusr al-shari’a) med människans förenkling (taysir). Flera koranverser och hadither tydliggör att ett av den gudomliga lagens syften är att underlätta för människor och att lagen är till för människans bästa. Det är dock ett faktum att om man i varje sakfråga strävar efter förenkling så blir det i slutändan allt svårare för individer att stå starka när det omgivande samhället ställer fram sina krav på kufr-anpassning. Detta skapar även en reaktion från de som i varje sakfråga strävar efter att försvåra för människor, emedan den gudomliga lagen i all dess enkelhet uppmanar till den sunda medelvägen mellan förenklande och försvårande.
  6. Sådana fatawa för enskilda rättsfall riskerar bli allmän sedvänja eftersom människorna tänker, ”Om det är okej för dig, så är det okej för mig.”
  7. Sådana fatawa driver ut de starka goda åsikterna och deras implementering till förmån för svaga obskyra och i vissa fall ogiltiga åsikter – utan grund i Ahl al-Sunnas förmedlade rättstraditioner. Det kan förvisso föreligga fall där man kan döma i enlighet med svagare åsikter, men inte i enlighet med det udda (shadh). Det sägs, enligt Greshams lag, att goda mynt drivs ut av dåliga mynt och detta gäller även människans praxis: om man tillåter följandet av enkla men svaga åsikter så kommer dessa att bli allmän praxis emedan de starkare åsikterna kommer att förpassas till ”extremisterna”.
  8. Sådana fatawa baseras på det felaktiga betraktandet av Europa som en monolitisk kontinent, trots de regionala, demografiska, kulturella och politiska skillnaderna (som att betrakta alla asiatiska länder som ett enhetligt ”Asien” eller alla afrikanska länder som ett enhetligt ”Afrika”).
  9. Sådana fatawa, på grund av avsaknaden av muslimska domstolar, försätter människor i konflikter när det gäller mellanmänskliga transaktioner (mu’amalat), där den ena parten tar förenklingsfatwan och den andra parten tar en stark åsikt inom en viss rättsskola. Det kan vara, exempelvis, två personer som utför en köp- och säljtransaktion, två personer som ingår ett äktenskap och vill skiljas eller två personer som tvistar om ett arv.
  10. Sådana fatawa uppmanar i många fall till förkastliga gärningar som det vore bättre att hålla människor borta ifrån, t.ex. räntebaserade banklån för bröllopsgåva och bröllopsfest, beröring mellan män och kvinnor, avtäckande av nakenhet i det offentliga rummet eller deltagande vid julbordskrök.

De Europa-baserade muslimerna bör bejaka det starka och goda i den europeiska karaktären, så som den uppfattades av profetens ﷺ närmaste vänner.

Mustawrid al-Qurashi förmedlade att profeten  ﷺ  sade, ”Européerna (al-rum) kommer vara flest när den sista timmen är kommen.”  Då sade ’Amr ibn al-’As till honom, ”Vad är det du säger?” Då sade han, ”Jag säger bara vad jag hörde profeten  ﷺ  säga.” Då sade ’Amr, ”Om du säger det så är det så, för européerna har fyra särskilda kännetecken: de är tålmodigast av alla människor vid prövningar; de återställer sig snabbast efter katastrofer; de återvänder snarast till strid efter flykt; och de tar bäst hand om de fattiga, föräldralösa och svaga. De har även ett femte kännetecken som är både gott och vackert: de är mest benägna att förhindra sina härskare från förtryck.” (Sahih Muslim)

De europeiska muslimerna är pionjärer på ny mark och måste slå ner sina bopålar för att stanna (sedan bopålarna i Spanien, Sicilien och på många ställen i de forna Ottomanska områdena har ryckts upp). För att kommande generationer av muslimer ska kunna leva i dessa länder måste en fast och förankrad islam etableras – inte en fjäderlätt, förenklad islam som blåser varthän den tillfälliga tidsandan viner. Det är som i Guds liknelse angående det goda och det usla ordet, det ena står fast och stadigt samt varar i denna värld och den kommande, medan det andra rycks upp med rötterna ur jorden.

Har du inte tänkt på Guds liknelse om det goda ordet? Det är som ett starkt och friskt träd, fast rotat, som sträcker sina grenar mot skyn, som enligt sin Herres vilja ständigt bär frukt. Gud framställer liknelser för människorna för att de ska tänka till. Men det usla ordet är som ett uselt, sjukt träd, som rycks upp med rötterna ur jorden – det saknar fäste. Gud stärker de troende med det ord vars sanning står fast i denna värld och i evigheten; men de orättfärdiga låter Han gå vilse. Gud gör vad Han vill. (14:24-27)

 

 

Skriv en kommentar