Islam eller terrorsekt – använder ni inte era intellekt?

augusti 5, 2016 En kommentar »
Islam eller terrorsekt – använder ni inte era intellekt?

Sverige är ett land med fri skola och utbredd läskunnighet. Vi har även tillgång till välfyllda bibliotek och internet utan statliga restriktioner. Trots detta har flera medborgare i denna välutvecklade demokrati – däribland framstående debattörer och tyckare – stora svårigheter att använda den utbildning som Sverige trots allt har bistått dem med. Detta är ett svek mot Sverige och vad det här landet står för.

När de avlägsna krigen i den avlägsna mellanöstern nu börjar göra sig kännbara i det nära Europa genom terrorism så finns de som skyller detta på islam. De menar således att Daesh (”ISIS”) och annan form av terrorism har sin grund i Koranen och islam – att det är ett specifikt ”islamiskt problem”. De anser att terroristerna rekryterar medlemmar genom att uppmana dem att följa islams läror ”bokstavligt” och att anamma den ”våldsamhet” som genom historien har utövats i islams namn. Ibland kallar de t.o.m. terrorismen för jihad och ”heligt krig”. Summan av detta är att de argumenterar att dessa terrorister är de enda idag som verkligen utövar ”islam på riktigt” så som det ”egentligen” utövades tidigare i historien.

Men är det verkligen så att om muslimer tar sin religion på allvar och försöker utöva den som profeten Muhammad ﷺ och de tidiga muslimerna utövade den så leder det till terrorism? Om islam verkligen är en så genomond och våldsam religion, varför är det bara en helt obetydlig minoritet och världens 1,6 miljarder muslimer som är involverade i sådana våldsaktiviteter (bara 0,007% enligt nya undersökningar)? Har resten av världens muslimer helt enkelt inte förstått sin religion rätt och inte utövat ”sann islam”? Och varför finner vi inte stöd för terroristernas handlingar i de klassiska verken i islamsk rättslära?

Vilka ska vi utgå ifrån när vi bedömer utövarna av en religion: majoriteten av dess utövare i samtiden och historien eller en statistisk obetydlig procentenhet bland dagens utövare? Ska vi utgå ifrån 1400 år av den klassiska sunnitiska tolkningstraditionen eller några icke-skolade predikanter på 2000-talet? Har inte muslimerna läst Koranen och försökt följa profeten Muhammad ﷺ och de tidiga muslimerna i omkring 14oo år före den här terrorismens uppkomst? Har alla dessa generationer av muslimer före ISIS och deras likasinnade förstått religionen fel? Har muslimerna under dessa 1400 år inte vågat utöva ”sann islam”? Är det först den moderna terrorismen som verkligen har gett uttryck för vad islam är på riktigt? Har alla andra muslimer, inklusive 1400 år av klassiska lärda, helt enkelt förstått religionen fel?

I Koranen beordrar Gud ständigt människan att använda sitt intellekt: ”…så att ni må använda era intellekt”, ”…om ni bara använde era intellekt” och ”…använder ni inte era intellekt?” Detta gäller alla som har förmågan att tänka. Ignorans är aldrig en ursäkt när man gör kunskapsanspråk och uttalar sig i viktiga frågor. Det är aldrig en ursäkt för att vilseleda andra människor.

Det är god tid att de som talar i Sveriges offentliga rum börjar använda det intellekt som de skapats med och de utbildningsmöjligheter som de givits i detta land. Det är därmed även god tid att de slutar skylla terrorismen på islam och ”islams våldsamma historia” och istället börjar skylla den på de som utövar den: moderna (och modernistiska) muslimer som har övergett de koraniska normerna och den profetiska vägledningen. Eftersom dessa terrorister uppenbarligen inte bryr sig särskilt mycket om islams lagar och dess över tusenåriga rättstradition skulle vi även kunna kalla dem för det de faktiskt är: icke-praktiserande muslimer.

Vi måste erkänna att terrorism är ett problem som finns bland dagens muslimer, men vi kan inte – som rationella människor med välfungerande intellekt – lura oss själva att detta problem har något med islam, Koranen, den profetiska sedvänjan eller den klassisk islamska rättsläran att göra. Det vore inte bara en skymf mot islam, utan en skymf mot all form av rationellt tänkande. Sist men inte minst, en kränkning av Sverige och dess invånare.

– Tankesmedjan Fridens trälar

En kommentar

  1. Jussi 9 juli, 2016 på 07:38 - Reply

    Var det inte så att de första generationerna av muslimer också är de bästa muslimerna? Är det inte då rimligt att som muslim försöka leva på samma sätt? Det är precis vad ISIS verkar göra.

Skriv en kommentar