Sökes: En ny elit

augusti 29, 2016 Ingen kommentar »
Sökes: En ny elit

Shaykh Ahmad ’Ali al-Adani 

(biografi) 

En av grundreglerna (qawā`id) inom Mālikiyya, som uppstod bland experterna inom islamisk politik politics (siyāsa shar`iyya), säger:

”Närhelst ett behov uppstår så träder eliten i samhället (ahl al-hall wa’l-’aqd) fram och ikläder sig rollen som politisk ledare (imām) och agerar som hans ställföreträdare”.

Termen ”de som släpper och knyter fast” (ordagrannt Ahl al-hall wa’l-‘aqd), m.a.o. de inflytelserika personerna som påverkar den sociopolitiska arenan, myntades som term av Imām Abu’l-Hasan al-Ash`arī i verket Al-Ibāna ‘an Usūl ad-Diyāna, och av den irakiske domaren Abū Bakr al-Bāqillānī i boken Tamhīd al-Awā’il wa-Talkhīs ad-Dalā’il, och senare av hans landsman, universalgeniet Abu’l-Hasan al-Māwardī i dennes politiska text Al-Ahkām as-Sultāniyya wa al-Wilāyāt ad-Dīniyya, och termen kom sedan att bli allmänt accepterad av de som talade om siyāsa shar`iyya, fiqh, usūl och ‘aqīda (där många politiska teman tas itu med eftersom det handlar om fundamentala ämnen så som att sunnis och shiiter splittrades i två grupper. Liknande termer är “Ahl al-ikhtiyār” (valets folk) eller “Ahl ar-Ra’y wa Tadbīr” (folket av genuina åsikter och förfarande).

När det existerar en politisk ledare så följer sakfrågan en annan rutt. Men här i Väst är det emellertid inte så och vi står ledarlösa, och därför är ovanstående qā`ida (grundregel) gällande. In verket Ghiyāth al-Umam, så tar Imām al-Haramayn, Abu’l-Ma`ālī al-Juwaynī, upp sakfrågan och vad muslimerna ska göra om de saknar en politisk imam eller om han dött, blivit tillfångatagen, eller avskaffar lagen, etc. I sådana fall, förklarar al-Juwaynī, måste kunskapens folk fylla detta vakuum och agera som politisk ledare för de troende. Om man kan enas om att lyda en enda man så är detta idealet, men om det inte sker så måste varje stad lyda deras rättslärda. Andra skribenter lade även till hövdingar och andra inflytelserika män (wujūh) i kategorin Ahl al-hall wa’l-‘aqd och detta är helt korrekt. Det är viktigt att om det inte finns någon ledare, oavsett om han är tillfångatagen eller inte finns överhuvudtaget, så försvinner inte muslimernas plikt att ha ledare som styr dem. Makten förskjuts helt enkelt bara till en legitim ställföreträdare.

I sitt fenomenala mästerverk, Ahkām al-Qur’ān, påtalade domaren från Sevilla, Qadi Abū Bakr b. al-‘Arabī al-Ma`āfirī, att den sunda tolkningen på vers 59 i surat an-Nisā’ innebar att uttrycket ”ūlū al-amr” både handlade om de politiska ledarna (umarā’) och de rättslärda (‘ulamā’).

Den situation vi har här i Väst är:

1. Ett öppet köttsår i den muslimska kommuniteten har delat upp muslimerna i traditonalister och modernister (och bland modernisterna finns ikhwan al-muslimin, salafis, perennialister och sekulära liberaler).
2. Modernisterna, som är starka genom oljedollar och liknande, har byggt upp deras egna maktbaser som ämnar styra deras följare, så som Islamic Council of Europe. De är främlingar för oss och vi är främlingar för dem, och vi delar inte samma vision.
3. Traditionalisterna definieras som vanliga sunnimuslimer som följer, så som deras framgångsrika förfäder genom 1200 år, en av de fyra madhāhib och al-Ash`arīs eller al-Mātūrīdīs ’aqīda och Junaydī (d.v.s. islamisk) sufism.
4. Det finns många följare av medelvägen, men de saknar ett enhetligt ledarskap. De är uppdelade i många fraktioner, och många av dessa gör gott och bevarar den traditionella vägen.
5. Det behövs mer än bara ett nytt samhälle av teologer. Det behövs rättslärda, men de är bara en del bland andra.
6. Det är nödvändigt att etablera pilotprojekt bland traditionella sunniter som är ivriga att höja sig ovan splittringen och lägga sina meningsskiljaktigheter åt sidan och lägga mer emfas på de saker som enar dem. Dessa måste agera som Ahl al-hall wa’l-‘aqd bland vanliga muslimer i Väst, oavsett deras madhhab– och tariqa-tillhörighet.
7. Alternativt kan vi specifikt försöka skapa detta i malikitiska led så att vi visar vägen för de andra.

Vi kallar därför på de som är intresserade i Väst att höra på våra förslag och konstruktivt svara på denna inbjudan.

Skriv en kommentar