Är verkligen cannabis haram?

juni 28, 2017 Ingen kommentar »
Är verkligen cannabis haram?

Fråga: 

Vad säger de malikitiska rättslärda om cannabis? Jag har hört att det bara är makruh. Är det inte en medeltida bestraffning att prygla folk för sådana petitesser som att nyttja rusmedel?

Svar:

Cannabis är haram att använda i malikiskolan om det ”fördunklar” intellektet, vilket den moderna drogformen gör och vilket är dess syfte, och personen i fråga straffas med ta’zir enligt den styrande imamens ijtihad. Det är alltså makthavaren som kontextuellt fastställer straffet som således kan skifta beroende på tid och plats, både för brukaren och försäljaren.

Även om förädlad cannabis är förbjudet att använda så är det inte likställt med alkohol i dess synd och straff, eftersom hadd-straffet för alkohol är fastställt. Dasuqi (d.1230 A.H, 1815 e.kr) säger att cannabis skulle vara tillåtet (ja’iz) om det inte fördunklar intellektet. Hans yttrande är dock från en tid innan man förädlade cannabisplantan. Han sade att det inte är ett hadd-brott så som förtäring av alkohol, där straffet är fastställt och välkänt, och att man istället bestraffas för det ta’ziran – d.v.s så som makthavaren anser brukligt, med fängelse eller prygling. Sändebudet ﷺ har även yttrat att den som dricker vin får sin bön refuserad under 40 dagar, och detta kan vi inte säkerställa beträffande andra former av rusmedel.

Historiskt var bruk av hashish vanligt förekommande i den muslimska världen och plantan spreds av muslimska handelsmän norrut och söderut, men det är viktigt att påpeka att förädlingen av plantan mångdubblat ruseffekten vilket gör att det inte kan liknas vid den moderna formen. Att kunskapens folk säger till massorna eller till ungdomar i vår tid att det är tillåtet (ja’iz) eller enbart ”ogillat” (makruh) är därför vilseledande och bör undvikas. Samtida cannabis är, med andra ord, förbjudet.

Angående bestraffning genom prygling så är det välkänt att sändebudet ﷺ straffade ett antal individer på detta sätt under sin livstid. Att håna detta eller att uttala sig nedsättande om denna form av bestraffning är djupt problematiskt och kan leda till att en person blir avfälling.

Skriv en kommentar