Tio jahiliyya-principer: Då och nu

juli 30, 2017 Ingen kommentar »
Tio jahiliyya-principer: Då och nu

Följande lista återger tio fenomen och principer som återfanns i det för-islamska jahiliyya-samhället. Dessa motarbetades av de tidiga generationerna av muslimer, men har sedan dess sakteligen återvänt – inte minst i och med samtidens jahiliyya-renässans. Avsikten är att uppmana läsaren till reflektion angående hur dessa fenomen än idag manifesterar sig hos såväl muslimer som icke-muslimer och därtill att uppmana oss allihop att ta itu med dessa problem. Det bör även noteras att listan utelämnar de allra mest uppenbara jahiliyya-fenomenen, så som avguderi (shirk) och religiösa innovationer (bida’) – dels eftersom de är välkända hos allmänheten och dels för att de förtjänar att avhandlas mer detaljerat i en separat artikel.

Klan- och vi-mot-dem-mentalitet: Vår stam mot er stam, vår familj mot er familj, vår grupp mot er grupp (och i dess moderna förlängning: vårt kön mot ert kön samt vår ras mot er ras) – baserat på vem som gör vad snarare än vad som faktiskt görs (dvs. baserat på en slags identitetspolitik snarare än profetisk vägledning och kritiskt tänkande). Sayyiduna ’Ali ibn Abi Talib sade om denna slags jahiliyya-identitetspolitik: ”Betrakta vad det är som som sägs och se inte på vem som säger det”.  

Religiositeten baseras på imitation snarare än sann vägledning: När någon kritiskt anmärker på deras handlingar så svarar de, ”Men så har vi alltid gjort,” eller ”Men så gör ju alla andra.” Allah säger ”När de ombeds att följa det som Allah har uppenbarat så säger de, ’Vi följer hellre det som vi fann våra förfäder göra.’”

Förvanskning av den profetiska vägledningen: De förvanskar uppenbarelsen antingen genom att ändra dess ord eller genom att ändra dess tolkningar – trots att de vet att det är fel. De förklarar det som är halal vara haram och det som är haram vara halal

Sekterism: De accepterar bara sanningen om det passar deras egen grupp eller om de är först med att anamma den och de hävdar att bara deras sekt eller parti har rätt. Detta leder till splittring och eftersom den högre ordningen inte respekteras. Varje liten stam eller grupp är belåten med sina idéer och övertygade om att de är de enda som har rätt. Allah säger i Koranen ”Var inte som de som delar upp sig och har meningsskiljaktigheter efter att den tydliga vägledningen har kommit” (3:105). 

De skryter med sina förfäder och deras handlingar: De lever på förfäders meriter istället för att åstadkomma något gott själva. De anser att deras folkgrupp är utvalda till skillnad från resten av människorna som kan behandlas lite hur som helst.

De talar och argumenterar utan kunskap: Ibland argumenterar de baserat på kunskapen, men tyvärr slutar de inte där deras kunskap slutar. Allah säger i Koranen ”Om det har de ingen kunskap; de följer bara lösa antaganden, och lösa antaganden kan inte ersätta sanningen”.

De tar inte sin religion på allvar: De prioriterar en rad andra ideologier, politiska partiprogram, sysselsättningar och hobbyverksamheter framför religionen. De inbillar sig att tro på Allah är tillräckligt vilket innebär att så länge man tror på Allah så kan man bete sig lite hursomhelst och döma med annan måttstock. 

De anklagar människor för brott som andra har begått eller som begåtts av andras förfäder: Tanken om retroaktiv och kollektiv skuldbörda kopplat till klan, stam eller folk strider naturligtvis mot Allahs ord: ”Ingen människa bär bördan av en annan människas synder”. 

De hävdar att de älskar Allah men de följer inte Hans profeter och Hans vägledning: För dem blir religion något som har med identitet, folkslag och kultur att göra, snarare än något som har med Allah och Hans vägledning att göra. Allah säger i Koranen: ”Säg, om du älskar Allah, följ då mig och Allah kommer att älska dig och förlåta dig för dina misstag”.

Världslig heder och stolthet är viktigare än sanning och profetisk vägledning: På grund av detta gör de många olika saker som strider mot den profetiska vägledningen enbart för att upprätthålla klanens heder och stolthet.

Skriv en kommentar