Guds namn – Ibn Juzayys troslära (Del 3)

december 7, 2017 Ingen kommentar »
Guds namn – Ibn Juzayys troslära (Del 3)

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn
Må Han välsigna profeten Muḥammad samt hans familj och alla hans följeslagare

Det här är en översättning av kapitlet om trosläran i al-Qawānīn al-fiqhiyya som författades av den västerländske rättslärde Ibn Juzayy al-Kalbī från den andalusiska staden Granada (d. 741/1340). Kapitlet heter ”Inledningen om de obligatoriska trossatserna bland religionens grunder” och berör islams grundläggande trossatser i tio delar, vilka kommer att publiceras del för del här på malikiyya.se – om Gud vill. Den tredje delen om Guds namn följer nedan. Tidigare delar återfinns här: Del 1Del 2.

3. Guds – den Upphöjdes – vackraste namn

Guds sändebud ﷺ sade: ”Gud har nittio-nio namn; den som lär sig dem utantill inträder paradiset.” Det har återberättats specifika namn i en ḥadīth som förmedlas av al-Tirmidhī via Abū Hurayra, må Gud vara nöjd med honom. De lärda är dock oeniga angående dessa specificerade namn: var det profeten ﷺ som specificerade dem så som i ḥadīthen eller är det i själva verket en förmedling av Abū Hurayras ord? Gud den Upphöjde har nämligen fler namn än de som nämns i ḥadīthen, inklusive sådana som nämns i Koranen och ḥaditherna samt sådana som är härledda från Hans handlingar.

Förvissa dig om att Guds namn och egenskaper kan delas upp i tre generella kategorier: sådana som berör Hans väsen (dhāt), sådana som berör väsensegenskaper (ṣifāt al-dhāt) och sådana som berör handlingsegenskaper (ṣifāt al-fiʿl).

De kan sedan delas upp i tio specifika kategorier i förhållande till deras betydelser:

(1) Det namn som indikerar Guds väsen (dhāt), vilket är vårt uttryck: ”Allah”. Det sägs att det är Guds storslagnaste namn (al-ism al-aʿẓam).

(2) Namn som indikerar Guds enhet (waḥdāniyya), såsom Hans namn den Ende (al-wāḥid), den Självtillräcklige (al-ṣamad) och den Unike (al-witr).

(3) Namn som indikerar Guds liv (ḥayāt), såsom den Levande (al-ḥayy), den Förste (al-awwal) och den Siste (al-ākhir).

(4) Namn som indikerar skapandet av skapelsen, vilka är specifika för herraväldesegenskaperna (ṣifāt al-rubūbiyya), såsom Skaparen (al-khāliq), Frambringaren (al-bāriʾ) och Skaparen (al-fāṭir).

(5) Namn som indikerar Guds allsmäktiga förmåga (qudra), såsom den Allsmäktige (al-qadīr), Vedergällaren (al-muntaqim) och den Överväldigande härskaren (al-qahhār).

(6) Namn som indikerar Guds vilja (irāda), såsom den Viljande (al-murīd), Den som gör vad Han vill (al-faʿʿāl li-mā yurīd), Tillbakahållaren (al-qābiḍ) och Utvidgaren (al-bāsiṭ).

(7) Namn som indikerar Guds vetande (idrāk), såsom den Allvetande (al-ʿalīm), den Hörande (al-samīʿ) och den Seende (al-baṣīr).

(8) Namn som indikerar Guds storhet och majestät (ʿaẓama wa-jalāl), såsom den Majestätiske (al-ʿaẓīm), den Väldige (al-kabīr) och den Höge (al-ʿalī).

(9) Namn som indikerar herravälde och ägande (mulk wa-tamalluk), såsom Konungen (al-malik), Ägaren (al-mālik) och den Oberoende (al-ghanī).

(10) Namn som indikerar Guds nåd (raḥma), såsom den Barmhärtige (al-raḥmān), den Nåderike (al-raḥīm), Förlåtaren (al-ghaffār), Den som godtar och underlättar ånger (al-tawwāb) och Givaren (al-wahhāb).

Skriv en kommentar