2 frågor om Malikiyyahs syn på ’Id-bönen

juli 22, 2013 Ingen kommentar »
2 frågor om Malikiyyahs syn på ’Id-bönen

Malikiyyahs syn på ’id-bönen bakom hanafitiska- och shafi’itiska imamer

Besvarat av Ustadh Abdus Shakur Brooks

***

Fråga:

Hur ser sakfrågan ut relaterat till malikiter som följer hanafi – och shafi’i imamer i ’id-bönen?

Svar:

Beträffande ’id-bönen så finns det ett fåtal saker som särskiljer malikiterna från de andra skolorna baserat på olika återberättelser av hadith, hur dessa förstås, och även i hur de olika åsikterna bland följeslagarna såg ut. Dessa skillnader påverkar malikiternas böneutförande bakom en imam som följer en annan rättsskola och av denna orsak har de malikitiska lärde diskuterat frågan i deras fiqh-böcker.

Enligt Maliki-skolan består den första rakah i ’id-bönen av totalt 7 takbirat (1 inledande takbir al-ihram som öppnar bönen och sedan 6 ytterligare takbirat för ’id-bönen)

Enligt Shafi’i-skolan består den första rakah av 8 takbirat (1 inledande takbir al-ihram och sedan ytterligare 7 takbirat för ’id-bönen) vilket betyder att de gör en takbir mer än malikiterna.

Så frågan är om en maliki följer en shafi’i-imam och adderar en ytterligare takbir tillsammans med imamen eller om han inte gör det.

Enligt Maliki-skolan och det den malikitiske lärde al-Hattab (954 AH) nämner i sitt välkända verk Mawahib Al-Jaleel li Sharh Al-Mukhtasar Khalil om vad Ibn Abi Zayd skrev i sitt stora verk Al-Nawadir wal Ziyadat som i sin tur citerar en av Imam Maliks följeslagare Ashhab då han sade:

”Om imamen i den första rakah gör mer än 7 takbirat (som här betyder att han gör 8 takbirat inkluderande den inledande takbir al-ihram) eller om imamen i den andra rakah gör mer än 5 så följer han (en person som följer Maliki-skolan) honom inte i detta”

Detta är skolans åsikt och det har sagts att det inte råder någon som helst meningsskiljaktighet om denna sakfråga.

Att följa en Hanafi imam i ’id-bönen

Enligt malikiterna så reciteras (Qur’anen) efter att man utfört takbirat i båda rakah. I den andra rakah gör malikiterna 5 takbirat (som inte inkluderar den takbir som sägs när man reser sig upp till stående position)

Enligt hanafiterna så reciterar de (Qur’anen) först och sedan inleder de takbirat (i motsats till vad malikiterna gör). I den andra rakah uttalar de bara 3 takbirat (medan malikiterna gör 5).

Så det finns två frågor här:

1.] Följer en malikit en hanafi imam och reciterar först eller gör han det inte?

Bland de tidiga lärde i Maliki-skolan så nämns denna sakfråga inte explicit. Så det var senare ’ulama som särskiljde sig och drog egna slutsatser baserat på andra liknande fiqh-frågor som relaterar till detta ämne.

Al-Hattab var av åsikten att man borde följa en Hanafi imam när han reciterar först och sedan uttalar takbirat i den andra rakah.

Ahmad Dardir (1241 AH) och hans äldre följeslagare Muhammad al-Amir (1232 AH) sade i hans välkända verk al-Majmû’a, att hanafiterna inte följs i denna fråga.

Således, eftersom det är ett ämne som sentida ’ulama hade olika åsikt om så är det fullt tillåtet för en malikit att agera i enlighet med en utav positionerna eftersom ingen definitiv åsikt är etablerad inom skolan. Båda positioner är godkända så länge man gör alla takbirat som Maliki-skolan kräver utan att addera eller subtrahera.

2.] Följer en malikit hanafi imamen i att bara uttala 3 takbirat i den andra rakah?

Al-Hattab nämner båda åsikter: (1) att man ska följa imamen (2) att man inte ska följa imamen. Båda åsikter är öppna för spekulation, och han föredrog därför inte den ena över den andra.

Men Muhammad al-Amir säger klart och tydligt att en malikit inte ska följa en shafi’i- eller en hanafi imam då de adderar eller subtraherar antal takbirat, eller inte heller när en hanafi imam fördröjer uttalandet av takbirat i den andra rakah.

Och Allah vet bäst.

Eid-bön i malikitiska Algeriet

Eid-bön i malikitiska Algeriet

***

Fråga om när ‘id-dagen infaller på en fredag

Besvarat av Ustadh Abdus Shakur Brooks

***

Fråga:

”Om ’id infaller på en fredag, är det då obligatoriskt för en person att be jumu’ah eller är han ursäktad för att han inte går?

Svar:

Enligt al-Mudawwanah; som representerar de återberättelser från Imam Malik som man åberopar och litar på, så tillfrågades Imam Malik om tillåtligheten i att inte närvara vid jumu’ah och någon av de två ’id infaller på en fredag:

قلت) ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر والجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشه الجمعة هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة (قال) لا كان مالك يقول لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة وقال مالك ولم يبلغني أن أحداً أذن لأهل العوالي إلا عثمان ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه اذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيداً وبلغني ذلك عن مالك

Jag frågade Ibn al-Qasim [dvs Sahnun (Ibn al-Qasims student) frågade Ibn al-Qasim (Imam Maliks främste elev) ]:

”Vad var Maliks åsikt i frågan när ’id al-Adha eller ’id al-Fitr inföll på jumu’ah och en person (lokalt bosatt) utför ’id-bönen med Imamen och sedan inte önskar närvara vid jumu’ah. Upphäver hans närvaro vid ’id-bönen hans plikt att även närvara vid fredagsbönen?”.

Ibn al-Qasim svarade:

“Nej!, Maliks åsikt var att det inte upphäver plikten att närvara vid jumu’ah-bönen.”

Malik sade: ”Det har inte nått mig att någon tillåtit detta för al-a’wali (det fast bosatta folket som bor inom det området som gör att fredagsbönen är obligatorisk för dem att närvara vid) utom ’Uthman”.

Malik samtyckte inte med åsikten som förespråkades av ’Uthman, utan förespråkade istället åsikten att de som var ålagda att närvara vid jumu’ah även var ålagda att närvara vid ’id-bönen även om härskaren gett dem tillåtelse…och detta är vad jag hört från Malik”.

Baserat på detta så instämmer de stora malikitiska verken så som Mukhtasar Khalil med al-Mudawwanas position.

I en kommentar på Mukhtasar Khalil så nämner Shaykh al-Dusuki (1230 AH) i marginalanteckningarna:

“Sannerligen, när ‘id infaller på en jumu’ah så är det inte tillåtet för en person som närvarat vid ‘id-bönen att inte närvara vid jumu’ah-bönen…oavsett om personens boning ligger inom eller utanför staden (som gör att jumu’ah är ålagt honom).

Många av de stora verket nämner denna sakfråga och detta är så välkänt bland de lärde inom den malikitiska skolan att det inte finns ett behov av att citera dem i överflöd. Som en regel, det som rapporteras i al-Mudawwanah är även den åsikt som det är obligatoriskt att utfärda fatwa i enlighet med och är den regel som skall följas.

Och Allah vet bäst.

– Omtolkat till svenska av Abdussalaam Nordenhök

Skriv en kommentar