Uppförandet gentemot Qur’anen under menstruation

december 20, 2013 Ingen kommentar »
Uppförandet gentemot Qur’anen under menstruation

Besvarat av Ustadh Abdus shakur Brooks

översatt till svenska av Umm Hurayrah

Kvinnor, [1] i frågan om att recitera och vidröra Koranen kan delas in i fem kategorier:

1) När hon är fri från menstruation och postnatal blödning.

2) När hon har menstruation.

3) När hon menstruerar i ett tillstånd av stor orenhet (janābah).

4) När hennes menstruation upphör innan dess att hon utfört den stora rituella tvagning (ghusl).

5) När hon blöder efter förlossning.

När det gäller den första, är det tillåtet för henne att recitera Koranen oavsett om hon är i ett tillstånd av tvagning eller inte. [2]

När det gäller att vidröra Koranen:

– om hon är i ett rituellt rent tillstånd är det tillåtet att vidröra Koranen.

– om hon inte är i ett tillstånd av rituell renhet är hon förbjuden att vidröra Koranen (såtillvida hon inte undervisar eller studerar, och då det är tillåtet som en dispens p.g.a mödan att alltid behöva hålla sin rituella renhet).

När det gäller den andra, är det tillåtet för henne att recitera Koranen.

Huvudregeln är att det inte är tillåtet, men en dispens beviljas i detta fall eftersom hon inte har någon möjlighet att avlägsna hennes tillstånd av orenhet.

När det gäller att vidröra Koranen:

– om hon undervisar eller studerar så det är tillåtet.
– om hon inte gör något utav de två ovanämnda så är det förbjudet [3]
När det gäller den tredje , de rättslärda i skolan skiljer sig åt huruvida hon är tillåten att recitera Koranen.
Den åberopade åsikten (al-mu’tamad) i skolan är att hon är tillåten. De som tillåter detta ger företräde till dispens p.g.a svårigheter, som beviljas p.g.a att det är omöjligt att ta bort tillståndet för rituell orenhet. De som inte tillåter detta ger företräde åt henne att vara i ett tillstånd av stor orenhet (janabah) som förbjuder recitering av Koranen.
När det gäller att vidröra Koranen är hon inte tillåten.
När det gäller den fjärde, de rättslärda i skolan har olika åsikter om hurvida hon kan recitera Koranen eller inte.
Den åberopade åsikten är att hon inte är tillåten att recitera Koranen i detta fall, Detta p.g.a att hon har förmågan att ta bort sitt orena tillstånd när hennes menstruation är avslutad. Dispens i detta fall kommer därför inte att ges.
När det gäller att röra Koranen är det inte tillåtet.
När det gäller den femte, gäller samma regel som en kvinna i menstruation enligt vissa rättslärda.

Observera följande. 
Det är tillåtet under alla omständigheter för varje person, man eller kvinna, att recitera några verser i Koranen, vare sig man befinner sig i mindre eller större orent tillstånd, för följande ändamål:
– Sökandet av tillflykt från Shaytan (ex. recitera Sura al- Nâs, Al- Falaq eller en vers som t.ex. Âyat al- Kursi).
– Medicinsk behandling genom Koranens recitation (ruqyah).
– Recitering av några få verser för ett syfte att skaffa fram skriftliga bevis från Koranen.

[1] Ordet ”kvinnor” används här i motsats till ”kvinnligt”, att utesluta unga flickor som inte nått puberteten. Denna artikel fokuserar på frågor om menstruation och vaginalt utsläpp, vilket inte inkluderar kvinnor före puberteten.
[2] Observera att regeln om recitering av Koranen nämns först i varje avsnitt i denna artikel. Därefter följer regeln om att röra Koranen.
[3] Den avgörande faktorn här är avsikten. Således, om hennes avsikt är att lära sig, kommer dispens här att gälla. Å andra sidan, om hon har för avsikt att helt enkelt läsa för någon typ av belöning eller andlig fördel, kommer dispens här inte gälla.

Skriv en kommentar