Sufi eller salafi: hur ska man betrakta dessa grupper?

november 10, 2016 En kommentar »
Sufi eller salafi: hur ska man betrakta dessa grupper?

Fråga: Det är ständigt bråk och dispyter mellan s.k. sufis och s.k. salafis,
så hur ska man betrakta dessa grupper och vem har egentligen rätt?

Svar:

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn
Må Gud välsigna profeten Muhammad och hans familj och följeslagare och ge dem frid

Al-Mukhtar ibn al-’Arabi Mumin al-Jaza’iri skriver i sitt verk al-ʿArf al-nashir sharh adillat fiqh matn ibn ’Ashir (qism al-’aqida wa-l-tasawwuf) angående de lärdas åsikter om sufism. Han delar upp dem i tre kategorier:

  1. En grupp betraktar bara sufiernas dåliga sidor och vänder bort blicken från deras goda sidor. De anser att sufierna är vilseledda och förkastar deras ord, oavsett om de stämmer överens med Koranen och Sunnan eller inte. Angående denna grupp sade Ibn al-Qayyim [i Madarik al-salikin], ”De klarar inte av att se dessa sufiers goda sidor, deras fina själar och deras uppriktiga beteende; de ignorerar detta på grund av vissa extatiska yttranden och beteenden (shatahat) och förkastar sufierna fullständigt och har ytterst dåliga tankar om dem.”
  2. En annan grupp betraktar bara sufiernas bra sidor, deras uppriktiga beteende, deras fina själar och förträffliga tillbedjan. De hänger sig därför åt sufiernas vetenskaper, böcker, sånger och historier utan att åtgärda faktumet att de vänder bort blicken från deras dåliga sidor. Angående denna grupp sade Ibn al-Qayyim, ”På grund av att de har sett sufiernas goda sidor, deras rena hjärtan, sunda föresatser och förträffliga beteende så klarar de inte av att se [och uppriktigt bedöma] deras extatiska yttranden.”
  3. Den tredje gruppen är de som Ibn al-Qayyim kallar för rättvisans och ärlighetens folk (ahl al-’adl wa-l-insaf). Det är de som accepterar sufiernas goda sidor som stämmer överens med Koranen och Sunnan samtidigt som de förkastar det som strider mot Koranen och Sunnan, inklusive vissa sufiers extatiska yttranden och beteenden. Det är denna position som varje muslim måste ta för att dels undvika att sufiernas goda sidor får en att bortse från eller berömma deras misstag och dels undvika att sufiernas dåliga sidor får än att förkasta de sanna saker som de vidhåller eller uttrycker. Den rättvisa domen som vi tydliggjort återfinns i Koranen och Sunnan: ”Om ni tvistar om något så överlåt avgörandet åt Gud och Sändebudet…” (4:59),  ”Låt inte avoghet mot människor få er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast…” (5:8).

Samma sak som al-Mukhtar ibn al-’Arabi Mumin al-Jaza’iri skriver om sufierna kan sägas om salafiterna (det bör även påpekas att det inte heter ”sufis” och ”salafis” på svenska, utan sufier/sufister eller salafiter/salafister eftersom ”s” inte är en passande pluralform för det svenska språket). De lärdas åsikter om salafiterna kan således delas upp i tre kategorier:

  1. En grupp betraktar bara salafiternas dåliga sidor och vänder bort blicken från deras goda sidor. De anser att salafiternas är vilseledda och förkastar deras ord, oavsett om de stämmer överens med Koranen och Sunnan eller inte. Angående denna grupp sade säger vi, baserat på Ibn al-Qayyims ord om sufierna, ”De klarar inte av att se dessa salafiters goda sidor, deras uppriktiga försök att följa Sunnan i minsta detalj och deras sunda vilja att återgå till salafs förståelse och praxis; de ignorerar detta på grund av vissa salafiters partiskhet (ta’assub) och dåliga beteende, och förkastar salafiterna fullständigt och har ytterst dåliga tankar om dem.”
  2. En annan grupp betraktar bara salafiternas bra sidor, deras uppriktiga försök att följa Sunnan i minsta detalj, deras framgångsrika da’wa och deras vilja att återgå till salafs förståelse och praxis. De hänger sig därför åt salafiternas böcker, föreläsningar och beteenden samtidigt som de vänder bort blicken från deras misstag och deras dåliga sidor. Angående denna grupp säger vi, ”På grund av att de har sett salafiternas goda sidor, deras uppriktiga intentioner, broderliga gemenskap och orädda försvar av Sunnan så klarar de inte av att se [och uppriktigt bedöma] deras misstag.”
  3. Den tredje gruppen är de som Ibn al-Qayyim kallar för rättvisans och ärlighetens folk (ahl al-’adl wa-l-insaf). Det är de som accepterar salafiternas goda sidor som stämmer överens med Koranen och Sunnan samtidigt som de förkastar det som strider mot Koranen och Sunnan – t.ex. deras begränsande av korrekt troslära till enbart Ibn Taymiyyas (och hans följares) åsikter. Det är denna position som varje muslim måste ta för att dels undvika att salafiternas goda sidor får en att bortse från eller berömma deras misstag och dels undvika att salafiternas dåliga sidor får än att förkasta de sanna saker som de vidhåller eller uttrycker.Den rättvisa domen som vi tydliggjort återfinns i Koranen och Sunnan: ”Om ni tvistar om något så överlåt avgörandet åt Gud och Sändebudet…” (4:59),  ”Låt inte avoghet mot människor få er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast…” (5:8).

Med andra ord, sufierna och salafiterna bör betraktas precis som andra fenomen: man accepterar det som stämmer överens med Koranen och Sunnan och undviker det som inte stämmer överens med Koranen och Sunnan. Vi bör alltså tillhöra kategori tre i de ovanstående kategoriseringarna.

Någon kanske undrar hur man vet att man tillhör kategori ett eller två och hur man kan göra något åt det. Svaret är att du tillhör kategori ett eller två om du vid läsningen av denna artikeln tänkte, ”Hur kan de säga här så om sufierna/salafiterna? Deras förståelse och praxis är ju den enda korrekta! Det är väl klart att det som sufierna/salafiterna säger överensstämmer med Koranen och Sunnan!”

Botemedlet mot detta är att studera Koranen och Sunnan med lärda.   

Slutligen ska det påpekas att det bästa för muslimer i allmänhet är att undvika sufi-salafi-diskursen och istället koncentrera sig på att förbättra och utveckla sig själv i både kunskap och handling – ty det är sannerligen närmare förståelsen och praxisen hos de riktiga salaf och hos de riktiga sufierna. 

En kommentar

  1. Olle Abdallah 19 september, 2017 på 01:53 - Reply

    det stora problemet med salafismen har väl mindre att göra med vad de lär ut och mer att göra med deras sekteristiska mentalitet och anspråk på att vara de enda sanna muslimerna, ett anspråk som direkt strider mot profetens saws budskap om ödmjukhet

Skriv en kommentar