Guds nuzul till den lägsta himlen

april 30, 2017 Ingen kommentar »
Guds nuzul till den lägsta himlen

Imam al-Baji al-maliki (d.1081) säger i al-Muntaqa sharh al-Muwatta’ 1:357 då han förklarar betydelsen av Allahs nuzul (ordagrant ”nedstigande”) till den närmaste himlen under den sista tredjedelen av natten:

Profeten ﷺ  sade att vår Herre den Upphöjde nedstiger varje natt till den lägsta himlen för att informera oss om att gudsåkallan vid denna tidpunkt besvaras, de bedjande ges det som de ber om, och de som ber om förlåtelse skänks förlåtelse. Det gör oss uppmärksamma om den stora gåva som finns i denna tid och uppmanar oss att bedja mycket och att ångra sig. Det har återberättats från profeten ﷺ  att Gud den Allsmäktige och Upphöjde säger: ”Om min tjänare närmar sig Mig med en handslängd så kommer Jag närma Mig honom med en aln. Om han närmar sig Mig med en aln så kommer Jag närma Mig honom en armslängd. Om han kommer till Mig gående så kommer Jag till honom löpande”. Han ﷺ  åsyftade inte i denna hadith att närmande berör avstånd ty sådant är omöjligt och ickeexisterande. Allt han ville ha sagt var att tjänaren närmar sig Gud genom goda gärningar och att Gud då närmar sig honom med ett svar och acceptans. På samma sätt säger man ”den-och-den är nära den-och-den” och man säger om en ledare ”han är nära folket” om han hjälper dem och välkomnar dem. Detta är välkänt i det arabiska språket.

Al-Nawawi säger i sharh sahih Muslim (Kitab Salat al-Musafirin,1261):

Denna hadith är en av de hadither som talar om Gud den Upphöjdes attributer (siffat) och beträffande detta så finns det två etablerade skolor.
Den första skolan är Salafs övergripande skola och de bland mutakallimun som säger att man tror på attributernas verklighet så som det passar Gud den Upphöjde, och att den bokstavliga betydelsen så som vi talar om oss själva inte är vad som åsyftas, och att man undviker att tala om dess tolkningar och att man är fullt förvissad om att Gud den Upphöjde är fri från att liknas vid det skapade eller rörelse eller förflyttning så som andra skapade ting.
Den andra skolan är den som följs av de flesta mutakallimun och även en grupp bland Salaf, och det som återberättats från Imam Malik och al-Awza’i om att de tolkade figurativt men bara i enlighet med dess kontextuella mening. Utifrån detta så finns det två tolkningar:
1. Den första är imam Malik ibn Anas och andra som säger att nedstigande betyder att Guds nåd och änglar nedstiger. Så som det sägs om sultanen att ”han gjorde si och så” medan det i själva verket var de som lyder honom som utförde det och alltså inte av sultanen personligen.
2. Den andra är att det inbegriper en metafor (isti’arah) som betyder att mottagande (iqbal) av de som ber till Honom genom att bönen besvaras och generös mildhet (lutf) för de som söker Honom. Och Gud vet bäst.

Imam al-Qurtubi al-maliki säger i sin tafsir:

Gud den Upphöjde tillskrivs inte förflyttning från en plats till en annan plats. Hur skulle rörelse kunna tillskrivas Honom när han existerar utan plats och utanför tiden.

Imam al-faqih al-Asfaraini, den välkände lärde i troslära, sade i al-Tabsir fi ’l-Din:

Tjänaren måste känna till att allt som berör skapelsen beträffande begränsning, kanter, plats, riktning, stillhet och rörelse är omöjligt att applicera på Gud och Han är fri från alla skapelsens attributer.

Imam Ahmad al-Rifa’i sade i al-Burhan al-mu’ayyad:

Tillåt inte tillskrivandet av riktning till Gud, eller en plats eller fysisk hand eller öga eller att man tolkar ordet nuzul (nedstigande) som en fysisk förflyttning.

Ibn al-Jawzi al-hanbali sade i Daf’u shubuhat al-tashbih:

Det är obligatoriskt för oss att ha full förvissning om att Gud inte befinner sig på en plats eller tillskrivs förändring eller rörelse.

Al-Nawawi sade:

Sannerligen liknar Gud den Upphöjde inte Sina skapelser och Han är fri från fysiska koncept, rörelse och att uppta en plats eller andra egenskaper som skapelsen har.

Imam al-Bayhaqi sade i al-Asma wa l-siffat:

Gud den Upphöjde befinner sig inte på en plats. Rörelse, att vara stilla eller sitta tillhör de skapades attributer.

Shaykh al-Zarqani sade i sin förklaring av imam Maliks Muwatta’:

Imam al-Baydawi sade: ”Eftersom det är bevisat med otvivelaktiga bevis att Gud inte är en kropp eller befinner sig på en plats, så är det omöjligt att Gud förflyttar sig från en plats till en lägre plats.

Al-Zabidi sade:

Gud den Upphöjde är fri från att flytta sig från ett tillstånd till ett annat tillstånd, eller att förflytta sig från plats till plats eller fysisk form för det tillhör skapelsens egenskaper.

Al-Sanusi säger i al-’aqida al-sanusiyya:

Gud tillskrivs inte död, ljusstrålar, mörker, färg, själ, stillhet, rörelse, form, kontur, delar, delbarhet, gränser, antal, massa, plats eller riktning eftersom dessa egenskaper måste skapas av en Skapare och därför har en begynnelse.

Skriv en kommentar